Kernrandvisie Goyergracht

Een kernrandzone, waartoe het gebied rond de Goyergracht wordt gerekend, is een overgangsgebied tussen de bebouwde kern en het landelijk gebied. Een gebied met verschillende functies. Zo vind je in het gebied woningen, agrarische percelen en natuurgebieden, maar ook hobbyboeren, bedrijvigheid en recreatie. De kernrandvisie beschrijft op welke manier overheid en eigenaren samen de kwaliteit van de Goyergracht en omgeving verbeteren.

In november 2015 is een eerste versie van de kernrandzonevisie Goyergracht bestuurlijk behandeld. Dit leidde tot weerstand uit de directe omgeving waar in de visie bouwmogelijkheden werden geboden. In samenhang met de wisseling van portefeuillehouder op dit dossier, is onderzocht of de visie kon worden aangepast. Dit onder voorwaarde dat de na te streven kwaliteitsverbeteringen in het gebied behouden blijven en er voldoende draagvlak voor is. De aangepaste visie wordt nu ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Deze visie is besproken in de Ronde van 10 oktober 2016. De raad heeft toen gesproken met bewoners en belanghebbenden. De visie wordt nu ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

U kunt de visie hier raadplegen

Bespreking in Sessie 12 december

De visie wordt besproken in de vergadering op maandag 12 december 2016 om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis, Zuidersingel 1. U hoeft zich niet tevoren aan te melden, tenzij u wilt inspreken. Dat kunt u voorafgaand aan de vergadering mondeling of per e-mail kenbaar maken aan de griffier, dhr. J. de Bruijn.

De vergaderstukken voor De Sessie kunt u vinden op de website (onder vergadering op 12 december)
Heeft u vragen, stuur dan een e-mail