Verkeers- en Vervoersplan

De gemeente Eemnes hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom is de gemeente Eemnes bezig met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

GVVP

Het GVVP beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle soorten verkeer: bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en voetgangers. Ook beschrijft het GVVP op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen vormt dit de leidraad voor investeringen in de komende jaren.

Uw inbreng

Eind vorig jaar kon u aan ons kenbaar maken wat u vindt van de verkeerssituatie in de gemeente. Uw wensen en verbeterpunten kon u aangeven op een speciale, interactieve kaart
Veel inwoners van Eemnes hebben van deze mogelijkheid gebruikgemaakt: ruim 750 punten zijn aangegeven op de kaart. De resultaten van de inventarisatie zijn besproken in de Ronde op 20 februari 2017. In het voorjaar is een informatieavond voor inwoners van Eemnes gehouden.

Stand van zaken en vervolg

Mede naar aanleiding van alle inbreng zijn wensbeelden opgesteld. Dit zijn schetsen van hoe de weginrichting er voor alle verschillende verkeerssoorten uit kan gaan zien. Op basis van deze wensbeelden zijn vervolgens diverse maatregelen en oplossingsrichtingen uitgewerkt in het concept GVVP.
Dit plan wordt op maandag 2 oktober 2017 besproken in de Ronde. Inwoners van Eemnes zijn van harte welkom om hierbij te zijn en hun mening over de voorgestelde maatregelen te geven. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis, Zuidersingel 1.

Het definitieve GVVP wordt in november 2017 vastgesteld door de raad.