Collegebesluitenlijst 10 april 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 april 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Allen

 
Onderwerp: VNG congres 2012:
n.a.v. het besluit van het college om niet naar het congres te gaan (vanwege de hoge kosten) kan overwogen worden het geld, dat hiermee wordt bespaard (€ 5.000,-) op andere wijze nuttig te besteden.
Besluit: Het college besluit
1.niet naar het VNG congres te gaan
2. bij wijze van éénmalige uitzondering
van de algemene lijn (storten in Algemene Reserve) het geld dat hier niet aan wordt uitgegeven te besteden aan de compensatie van CO2 uitstoot als gevolg van dienstreizen en woon-werkverkeer en een bijdrage aan een nog in te stellen hulpfonds (initiatiefvoorstel van de gemeenteraad)
3. de compensatie van CO2 uitstoot  als gevolg van dienstreizen en woon-werkverkeer structureel in de begroting voor 2013 e.v. op te nemen (ten laste van het uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid)
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 14
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp: Beleidsregels en uitvoeringsregels Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Eemnes:
Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek Subsidiebeleid en vanuit de wens van de raad en het college om helder en transparant subsidiebeleid te formuleren, zijn beleidsregels en uitvoeringsregels opgesteld voor het subsidiebeleid Maatschappelijke Ontwikkeling. De beleidsregels betreffen de kaders van het subsidiebeleid en de vaststelling daarvan is een raadsbevoegdheid. De uitvoeringsregels betreffen de invullingen van de kaders en de vaststelling daarvan is een collegebevoegdheid. Naar aanleiding van de commissie BSM vergadering van december 2011 is gekozen om de beleidsregels en uitvoeringsregels aan te passen aan het model van Blaricum en Laren. Dit model is aangevuld met de oorspronkelijke beschrijvingen per subsidie, conform de versie die in de commissievergadering van december 2011 is aangeboden.
Besluit: Het college besluit:
1) de beleidsregels ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden
2) de uitvoeringsregels vast te stellen
3) de uitvoeringsregels ter kennisname aan te bieden aan de raad
4) te constateren dat het een groeimodel is. Toekomstige beleidsnota’s zullen moeten voorzien in een koppeling tussen het betreffende beleidsplan en het te voeren subsidiebeleidskader op specifieke deelterreinen.
 
Onderwerp: LOGA-ledenbrieven:
In de afgelopen maanden is een aantal ledenbrieven verschenen die na lokale vaststelling haar rechtskracht krijgen.
Besluit: Het college besluit LOGA-ledenbrief 12/01, 12/03, 12/05 en 12/02 vast te stellen en de inhoud van de wijzigingen via vastgestelde media publiceren en bekendmaken aan het personeel.
Het voorstel voor de medewerkers van de griffie aan de gemeenteraad aanbieden.
 
Onderwerp: Bezwaar tegen zowel het besluit tot het verlenen van een drank- en Horecawetvergunning voor de horecagelegenheid gevestigd aan de Meentweg 131 als tegen het verlenen van vrijstelling van het verbod het horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester;
De commissie voor de bezwaarschriften heeft 19 maart 2012 advies uitgebracht. De Commissie adviseert:
• Het college het bezwaarschrift voor zover dat betrekking heeft op het besluit van 3 november 2011, verzonden per dezelfde datum, niet-ontvankelijk te verklaren.
Besluit: Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissies en het bezwaarschrift voor zover dat betrekking heeft op het besluit van 3 november 2011, verzonden per dezelfde datum, niet-ontvankelijk te verklaren;
 

Besluit R. van Benthem

Onderwerp: Bezwaar tegen zowel het besluit tot het verlenen van een drank- en Horecawetvergunning voor de horecagelegenheid gevestigd aan de Meentweg 131 als tegen het verlenen van vrijstelling van het verbod het horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester;
De commissie voor de bezwaarschriften heeft 19 maart 2012 advies uitgebracht. De Commissie adviseert:
De burgemeester, het besluit van 4 november 2011, verzonden 7 november 2011, in stand te houden.
Besluit: De burgemeester besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie en het besluit van 4 november 2011, verzonden 7 november 2011, in stand te laten.
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

Onderwerp: Aanvraag éénmalige subsidie door Buurtfeestcomité Kerkstraat e.o.voor een jubileumfeest:
Buurtfeestcomité Kerkstraat e.o. heeft een subsidie aanvraag ingediend (geregistreerd op 19 maart 2012) voor een straatfeest ter ere van het 25 –jarig jubileum van de bouw van de woningen Kerkstraat 9 tot en met 19.
Besluit: Het college besluit:
1. een eenmalige subsidie te verlenen aan Buurtfeestcomité Kerkstraat e.o. voor een buurtfeest op 16 juni 2012 en deze vast te stellen op € 150,-;
2. de subsidiekosten ten laste te brengen van het budget WMO/sociale samenhang voor kleinschalige buurtinitiatieven 66.22.0001-642597.