Collegebesluitenlijst 10 januari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 januari 2012

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
mevrouw J. Schouten-de Boer, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 01
Besluit vastgesteld.

Onderwerp - Kennisname Managementrapportage beveiligingshandboek GBA 2010/2011
Ten behoeve van de wettelijk voorgeschreven GBA audit dient het college in kennis te worden gesteld van de bevindingen van de Beveiligingsbeheerder GBA. Indien er inconsistenties zijn geconstateerd dienen deze te worden onderzocht en opgelost.
Besluit: Het college besluit:
  • Kennis te nemen van de managementrapportage
  • Opdracht te geven tot het instellen van nader onderzoek van de benoemde inconsistenties en deze zonodig op te lossen.

Onderwerp: Revitalisering bedrijventerrein:
De revitalisering voor het bedrijventerrein is enige tijd geleden afgerond. Thans kan het plan ook financieel worden afgesloten.
Besluit: Het college besluit om het voordelig saldo te betrekken in de jaarrekening 2011.
 
Onderwerp: Aantrekken langlopende lening voor financiering:
vanwege de aflossing van een langlopende lening van drie miljoen en een aantal investeringsuitgaven is het noodzakelijk om vervangende financiering aan te trekken.
Besluit: Het college besluit:
1. een langlopende geldlening aan te trekken ter hoogte van twee miljoen euro met een looptijd van tien jaar en een lening van vijf miljoen met een looptijd van één jaar;
2. het voorstel via de commissie BSM ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Bezwaar inzake geweigerde omgevings-vergunning voor een melkschuur
De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 27 december 2011 advies uitgebracht.
Besluit: Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand laten, onder aanvulling van de motivering. Voorts het verzoek om kostenvergoeding afwijzen.
 
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Inkomensgrens 110% voor Collectieve Zorgverzekering Minima
Besluit: Het college besluit:
• dat per 1 januari 2012 is de CZM voor nieuwe instroom alleen toegankelijk indien het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm;
• in 2012 de huidige deelnemers van de CZM met een inkomen boven 110% aan te schrijven  en de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de polis van Agis “beperking armoedeval”.
 

Portefeuille: Wethouder J. Schouten-de Boer

Onderwerp: Subsidieaanvraag basketbalvereniging Eem’78 voor een scholierentoernooi 2012.:
Eem ‘78 vraagt een subsidie van € 400,- voor een toernooi voor klassen 6, 7en 8 in de Hilt op 22 februari 2012.
Besluit: Het college besluit een subsidie te verlenen aan Eem ’78 en deze vast te stellen op € 400,-. Dekking kan worden gevonden in het budget 65300014-642505 incidentele subsidie sport.
 
Onderwerp: Subsidieaanvraag Rail Aktief
Stichting Rail Aktief vraagt een subsidie voor zitplaatssponsoring van een locomotief.
Besluit: Het college besluit de aanvraag buiten behandeling te stellen omdat ondanks een hersteltermijn onvoldoende gegevens zijn ingediend om de aanvraag te beoordelen.
 
Onderwerp: Aansluitingskosten nieuwe content DCJG:
Stichting Opvoeden verstrekt gratis een nieuwe, gezamenlijk opgestelde en door professionals gevalideerde inhoud voor de websites van het Digitale Centrum voor Jeugd en Gezin. De aansluitingskosten van deze inhoud – de CJG informatiebank – dienen echter wel betaald te worden. Dit wordt verzorgd door Hollandsch Welvaren en bedraagt eenmalig €435,- .
Besluit: Het college besluit
1. Akkoord te gaan met de nieuwe CJG informatiebank van Stichting Opvoeden
2. In te stemmen met de aansluitingskosten ad. €435,-
3. De aansluitingskosten ad. €435,- ten laste te brengen van de kostenplaats JGZ Uniform 67150011-634399.