Collegebesluitenlijst 10 juli 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 juli 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
mevrouw M. van de Zande, loco- gemeentesecretaris


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA
 

Onderwerp: Besluitenlijst week 27
Besluit: Vastgesteld.
 
Onderwerp: Controleprotocol accountantscontrole 2012 gemeente Eemnes.
Door middel van vaststelling van het controleprotocol accountantscontrole stelt de gemeenteraad de reikwijdte, de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en de communicatie met de accountant vast ten aanzien van de controle van de jaarrekening 2012.
Besluit: Het College besluit het controleprotocol accountantscontrole 2012 gemeente Eemnes ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp: Bestuurlijk wederhoor rekenkamerrapport “Kostentoerekening BEL Combinatie”
De rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar de kostentoerekeningssystematiek. Conform de geldende procedure wordt het college van B&W gevraagd een bestuurlijke reactie te geven.
Besluit: Bijgevoegde reactiebrief in het kader van bestuurlijk wederhoor te versturen naar de rekenkamercommissie BEL.
 
Onderwerp: Aanvraag meerjarige subsidie BEL-schaaktoernooi:
Schaakvereniging Het Dikke Torentje vraagt een meerjarige subsidie aan voor de jaarlijkse schaaktoernooien met als doelgroep de schoolgaande jeugd in de BEL gemeenten.
Besluit:Het college besluit:
  • een meerjarige subsidie ad € 273 m.i.v. 2013 in de begroting op te nemen;
  • voor 2012 € 1.000 over te hevelen van het budget Kunst en Cultuur - incidentele subsidies K&C naar Overige sportaangelegenheden t.b.v. incidentele subsidies (niet zijnde investeringsubsidies) en dit ook conform te verwerken in de begroting 2013;
  • een eenmalige subsidie te verlenen van maximaal € 123 voor het individuele toernooi in oktober 2012 (dekking op 6.530.0014 Overige sportaangelegenheden);
  • de subsidie na verantwoording vast te stellen op € 123.
     

Portefeuillehouder Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Gunningvoornemen opdracht ontwerp en bestek geluidwering Zuidpolder:
In mei 2012 is door uw college besloten om aan een viertal adviesbureaus offerte te vragen voor het opstellen van een ontwerp en bestek voor de geluidwering voor Zuidpolder. Inmiddels zijn de offertes ontvangen en heeft het beoordelingsteam de offertes beoordeeld conform het door uw college vastgestelde beoordelingsprotocol. De uitkomsten hiervan zijn in dit collegevoorstel opgenomen.
Besluit: Het college besluit:
I. Dat het beoordelingsteam de beoordeling heeft uitgevoerd conform de door het college op 12 juni 2012 vastgesteld beoordelingsprotocol;
II. Op grond van de beoordeling door het beoordelingsteam dat Grontmij de economisch meest voordelige aanbieding heeft gedaan;
III. De conclusies van het beoordelingsteam over te nemen en in lijn daarmee voor te nemen de opdracht te gunnen aan Grontmij;
IV. Om het voornemen tot gunning van de opdracht aan Grontmij bekend te maken aan de betrokken adviesbureaus.
 
Onderwerp: Procesafspraken HOV project:
In 2010 en 2011 hebben alle raden van de gemeenten en de provincie een besluit genomen over het voorkeurstracé van de HOV Huizen- Hilversum. Op basis van die besluiten zijn in de stuurgroep van 20 juli jl. procesafspraken gemaakt voor de komende planvoorbereidingsfase t/m eind 2013. De provincie vraagt nu de verschillende colleges deze afspraken schriftelijk te bevestigen.
Besluit: Het college besluit:
- Kennis te nemen van het stuurgroepbesluit van 20 april jl. en het procesplan voor de  voorbereidingsfase van het HOV project;
- De in de stuurgroep HOV gemaakte procesafspraken schriftelijk naar de provincie N-H toe te bevestigen.
 

Portefeuillehouder Wethouder drs A.C. Wondergem

Onderwerp: Onderwijshuisvesting
Stichting Proceon vraagt aan het college toestemming voor de verhuur van een tweede onderwijsruimte van het Noorderlicht aan Stichting BELhamels.
Besluit: Het college besluit:
- om op grond van artikel 36 van de “Verordening Huisvesting Onderwijs Eemnes 2009 toestemming te geven aan Stichting Proceon om een tweede onderwijslokaal van het Noorderlicht te verhuren aan Stichting BELhamels;
- om bij verhuur van onderwijsruimte, voor peuterspeelzaalwerk, geen vergoeding voor de stichtingskosten in rekening te brengen bij Stichting Proceon;
- om de verminderde huuropbrengst ad. € 1.141 ten laste te laten komen van het rekeningssaldo 2012.