Collegebesluitenlijst 11 december 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012

 
Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester

Onderwerp - Besluitenlijst week 49
Besluit  Definitief vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Aanwijzen collectieve feestdagen 2013
Koninginnedag 2013 wordt aangewezen als collectieve feestdag.
Besluit: Het college wijst de collectieve feestdag voor 2013 aan.

Onderwerp: Verkoop grond ten behoeve van onderhoud en glasbewassing.
Verkoop van twee stukken groenstrook, gelegen tussen de bedrijven Bramenberg/ Vlierberg en de A27, zodat deze kunnen worden verhard en gebruikt ten behoeve van onderhoud gevel en glasbewassing.
Besluit: Het college besluit:
1. Aan Vlierstaete een stuk gemeentegrond te verkopen van 220 m² tegen een verkoopprijs van € 27.500,- k.k.                      
2. De situatie achter Bramenberg 14 te legaliseren door een verkoopovereenkomst aan te bieden voor 150 m² gemeentegrond tegen een verkoopprijs van € 18.750,- k.k.    Bij non-acceptatie zal gesommeerd worden om de grond te ontruimen en van  bestrating te ontdoen.
3. hierbij de voorwaarde op te nemen dat de gemeente de grond kan blijven gebruiken voor onderhoud van de aangrenzende groenstrook

 

Onderwerp: Notulen vergadering bestuurscommissie de Hilt
d.d. 5 september 2012
Besluit: Het college neemt kennis van de notulen.

Onderwerp: Beantwoording rondvraag fractie D66 m.b.t. stoplichtrapportage BEL Combinatie
Besluit: Het college stemt in met de beantwoording van de rondvraag t.b.v. de komende raadsvergadering

 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Verkeersontheffingen tunnel 'Binnendijk' A27
Voor de tunnel “Binnendijk” onder de A 27 geldt al heel lang een gesloten verklaring voor motorvoertuigen. Er zijn ontheffingen verleend aan eigenaren/personeel van enkele bedrijven aan weerszijden van de tunnel. Recent is een nieuwe ontheffingsaanvraag binnengekomen van Dierenhotel ’t Gooi, Goyergracht Zuid 15. Aangezien een ontheffingenbeleid ontbreekt is het de vraag hoe we met deze en eventuele toekomstige aanvragen moeten omgaan.   
Besluit:Het college besluit:
1. te kiezen voor optie C: ontheffing te verlenen aan uitsluitend de eigenaar van het Dierenhotel;
2. de geldigheidsduur voor alle nieuw af te geven ontheffingen voor de tunnel Binnendijk te bepalen op 3 jaar.

Onderwerp: Ambtswoning
De woonkosten van een ambtswoning worden bepaald door zowel het rechtspositionele als het fiscale regime. Deze samenloop van het rechtspositionele en fiscale regime leidt geregeld tot ongemak, ook bestuurlijk ongemak. Tussen vertegenwoordigers van het Ministerie van BZK, belastingdienst en gebruikers zijn nu eensluidende afspraken gemaakt.
Besluit: Het college besluit:
1. dat voor de bewoning van de zuivere juridische ambtswoning wordt, vanaf 1 januari 2013, 18% van het fiscaal loon (lees: het jaarinkomen van belanghebbende verhoogd met onkostenvergoedingen, Vakantie-uitkering en Eindejaarsuitkering) van belanghebbende verrekend waarvan, maximaal 12% wordt verhaald op de bezoldiging (lees: het jaarinkomen) van belanghebbende.
2. de belanghebbende van de aanstaande veranderingen in kennis stellen.
3. zodra er een wijziging in de rechtspositieregeling optreedt, in overleg te treden met betrokkene over de gewijzigde situatie.

 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

Onderwerp: Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022
De VNG verzoekt de gemeenten om uiterlijk 11 december te reageren op de voorliggende Raamovereenkomst, aangevuld met een Addendum
Besluit:Het college stemt niet in met de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en het bijbehorende addendum vanwege het afschaffen van het statiegeldsysteem en het feit dat het afsprakenpakket nog teveel onzekerheden en onduidelijkheden voor gemeenten bevat.

Onderwerp: Toezegging n.a.v. bespreking voorstel wijziging verordeningen Sociale zaken in commissie BSM
Besluit: Het college stemt in met de memo t.b.v. de gemeenteraad.

 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

Onderwerp: Benoemen van een nieuw WAC-lid, mevrouw M. van Deutekom en eervol ontslaan van mevrouw R. Hilhorst.
De WAC heeft mevrouw M. van Deutekom voorgedragen als nieuw lid.
Besluit: Het college besluit mevrouw M. van Deutekom te benoemen als nieuw lid van de WAC en mevrouw R. Hilhorst eervol te ontslaan.

Onderwerp: Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst gemeente Eemnes met Coöperatieve Vereniging Dimpact U.A.
Op de agenda van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Dimpact van woensdag 12 december is de ondertekening opgenomen van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende lid gemeenten (waaronder Eemnes) en Dimpact.
Besluit:Het College besluit om:
1. In te stemmen met de (vernieuwde) samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Eemnes en Dimpact U.A.
2. In te stemmen met statutenwijziging Coöperatie Dimpact U.A. (Dimpact)
3. Dhr. R. Posthumus te mandateren conform de vergadervolmacht die is bijgevoegd (zie bijlage d) als vertegenwoordiger van Eemnes op te treden in de ALV Dimpact van 12 december a.s. om de statutenwijziging goed te keuren en in te stemmen met de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst en deze te ondertekenen.

 

Rondvraag/Mededelingen

Herontwikkeling Torenzicht
Leyten heeft een alternatief schetsplan voorgelegd met 12 grondgebonden woningen van ca. € 200.000,- (dus zonder appartementen).
Het college besluit een voorstel voor te laten bereiden t.b.v. college en de commissie t.b.v. een principestandpunt over de gewijzigde opzet, inclusief de consequenties hiervan.
 

Verkeersmaatregelen Minnehof.
De portefeuillehouder deelt mee dat er een voorstel wordt voorbereid t.b.v. het college, waarin de maatregelen in 2 fasen worden uitgevoerd.