Collegebesluitenlijst 11 september 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 september 2012


Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 36
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp: Rapportage Hoe presteert Eemnes in 2012 voor ondernemers van de Kamer van Koophandel.
Ten opzichte van 2011 is de kwaliteit van  telefonische dienstverlening in de onderzochte periode gedaald en is de kwaliteit van e-mailing toegenomen.
Besluit:  Het college besluit:
1. kennis te nemen van de uitkomsten van het Mystery guest onderzoek en doorgevoerde verbeteringen in de dienstverlening
2. de resultaten ter kennisname te brengen van de cie BSM
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Routering zwaar vracht en landbouwverkeer door Eemnes:
Bij de vaststelling van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan, eind vorig jaar, heeft de raad besloten het zware vrachtverkeer, met uitzondering van het agrarisch en zwaar loonwerkersverkeer, te weren van de Laarderweg en om te leiden via de Noordersingel en verder in overleg met de agrarische sector de mogelijkheid van eventuele alternatieve routes te onderzoeken voor het agrarisch en zwaar loonwerkersverkeer. Voor de aanpak hiervan is een nader voorstel uitgewerkt.
Besluit: Het college besluit:
-  in te stemmen met het in dit advies voorgestelde aanpak om te komen tot een andere routering van het zware vrachtverkeer en zwaar landbouwverkeer door de gemeente (met enkele aan-passingen);
-  In te stemmen met het (beperkt) uitbesteden van een aantal werk-zaamheden aan Hauptmeijer Verkeer om te komen tot een breed gedragen oplossing.
-  De kosten hiervan verantwoorden op verkeersmaatregelen-advieskosten, 62110012-
   634345 (GVVP jaarschijf 2012).
 
 
Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot weigeren van een ontheffing van het verkeersbesluit.
De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 23 juli 2012 advies uitgebracht en geadviseerd het bestreden besluit te herroepen, alsnog de ontheffing te verlenen en het verzoek om proceskostenvergoeding te honoreren
Besluit: Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften en het bestreden besluit te herroepen, alsnog ontheffing te verlenen en het het verzoek om proceskosten te honoreren
 
 
Onderwerp:Besluitvorming inzake Wakkerendijk 228a
Het college heeft aan de raad toegezegd om een overzicht te maken van de besluitvorming rondom het perceel Wakkerendijk 228a
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met het overzicht
2. Het overzicht ter kennisneming te brengen aan de gemeenteraad
 
 

Portefeuille Wethouder A.C. Wondergem

 

Portefeuille Wethouder J. Bood

 
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake weekmarkt
Besluit: Het college stemt in met beantwoording, onder aanvulling n.a.v. het gesprek van hedenochtend (zie bij rondvraag/mededelingen).
 
 

Rondvraag/Mededelingen:

Gesprek met markthandelaren
Wethouder J. Bood heeft vanochtend gesprek gehad met de handelaren over hun problemen m.b.t. de tijdelijke opstelling van de markt op Torenzicht.
Het college stemt in met verplaatsing van de tijdelijke markt naar het voorterrein van de Minnehof met ingang van a.s. donderdag.
 
Sollicitatieprocedure projectleider Eemnes/BEL
De procedure voor werving van een projectleider is gestart. Uit 80 reacties zijn 5 sollicitanten geselecteerd.
De secretaris en de BEL Combinatie hebben gesprekken gevoerd met kandidaten. Volgende week wordt procedure vervolgd met een 2e gespreksronde.
 
RUD proces (regionale uitvoeringsdienst utrecht)
Wethouder Wondergem doet verslag van de stand van zaken met betrekking tot de vorming van de RUD provincie Utrecht en de gevolgen hiervan voor het Servicebureau Gemeenten (SBG).
Namens het college zal de secretaris in de ambtelijke regiegroep (ARG) van Eemland de opdracht inbrengen om de (eventuele) ontvlechtingskosten inzichtelijk te maken van het SBG bij de vorming van de RUD. 
 
Regionale bijeenkomst colleges van burgemeester en wethouders
Vanmiddag gaat het college naar de regionale bijeenkomst van de colleges van de Eemlandse gemeenten + Nijkerk en Barneveld te Soest.
 
Gezamenlijke portefeuillehoudersoverleggen
Met ingang van september is gestart met gezamenlijke portefeuillehoudersoverleggen in BEL verband. Periodiek vindt per vakgebied overleg plaats tussen de BEL Combinatie en de gemeenten.
Wethouders Bood en Wondergem doen mondeling verslag van de eerste overleggen.