Collegebesluitenlijst 12 juni 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 juni 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig: de heer J. Bood, wethouder


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 23
Besluit  Vastgesteld.

 

Onderwerp: Resultaten Integrale Veiligheidsmonitor 2011
In september 2011 is de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor uitgevoerd. Deze monitor is een belangrijke graadmeter over hoe de inwoners van de gemeente denken over de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. De resultaten zijn op 1 maart jl. beschikbaar gesteld.
De resultaten van de monitor vormen met de objectieve cijfers van de politie de basis voor het Uitvoeringsplan  2012 Integraal Veiligheidsplan.
Besluit: Voorgesteld besluit :
- Kennis te nemen van de resultaten van de integrale Veiligheidsmonitor 2011.
- De resultaten van de integrale Veiligheidsmonitor 2011 ter kennisgeving door te geleiden naar de commissie BSM.

 

Onderwerp: Bestuursopdracht businesscase Regionaal Servicecentrum
Op 15 mei jl. hebben de colleges in het Gooi en de Vechtstreek, het Gewest Gooi en Vechtstreek en de Regionale Brandweer Gooi en Vechtstreek in een conferentie te Bussum beraadslaagd over de uitkomsten van een voorverkenning naar een Regionaal Servicecentrum van genoemde partijen in onze regio. De conclusie van deze conferentie was dat zeven gemeenten en het Gewest aanleiding zien om vervolg-onderzoek in de vorm van een business-case te laten plaatsvinden.
Besluit: Het college besluit:
1. Onder voorwaarden in te stemmen met het verlenen van een bestuursopdracht om onderzoek te doen in de vorm van een zogenaamde “business-case”, ten behoeve van een Regionaal Servicecentrum voor de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes,  Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren, alsmede het Gewest Gooi en Vechtstreek en de gemeentesecretarissen daarvan en de gewestsecretaris, mandaat te geven de opdracht voor het onderzoek nader in te vullen. 
2.De gemeenteraad van de verleende bestuursopdracht op de hoogte te stellen.

 

Onderwerp: Aangaan langlopende lening om aan toekomstige verplichtingen te voldoen.
De verwachting is dat voor een aantal duurzaamheidsprojecten en te verstrekken startersleningen op korte termijn geld nodig. Gezien de huidige lage rentestand |
Besluit: Het college besluit:
1. Voor het duurzaam maken van een aantal gemeentelijke gebouwen € 400.000 aan te trekken;
2. Het duurzaamheidsfonds bij de SVN te vermeerderen met € 300.000 ;
3. Het startersfonds bij de SVN te vermeerderen met € 1.100.000;
4. Voor de investering in de gemeentelijke gebouwen een lineaire lening van € 400.000 aan te trekken met een looptijd van vijfentwintig jaar.
5. Voor de storting in de SVn fondsen een vaste lening aan te trekken van € 1.400.000 met een looptijd van tien jaar.

 

Portefeuille Wethouder A.C. Wondergem

Onderwerp: Aanvraag éénmalige subsidie voor 2012 door de Voedselbank Gooi en Omstreken.
De Voedselbank Gooi en Omstreken heeft op 1 mei 2012 (geregistreerd op 2 mei 2012) verzocht om een subsidie voor de inrichting van de nieuwe locatie aan de Energieweg te Huizen.
Besluit: Het college besluit:
• een éénmalige subsidie voor 2012 te verlenen aan de Voedselbank Gooi en Omstreken voor de inrichting van de nieuwe locatie aan de Energieweg te Huizen en deze subsidie vast te stellen op € 400, -;
• de subsidiekosten ten laste te brengen van kostenplaats Wet Maatschappelijke Ondersteuning (66220001)- wmo kleinschalige activiteiten (642597).