Collegebesluitenlijst 13 maart 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
mevrouw J. Schouten-de Boer, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - besluitenlijst week 10
Besluit  vastgesteld.
 
Onderwerp: Recognities 5 jaarlijks in rekening brengen i.p.v. jaarlijks.
De facturen die nu jaarlijks verzonden worden aan de bewoners voor de betaling van de recognitie te wijzigen naar een vijfjaarlijkse facturering.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met 5 jaarlijkse facturering van de recognities.
 
Onderwerp: Ondertekening Convenant Bedrijventerreinen:
Op 29 november heeft het college besloten tot het aangaan van het regionaal convenant bedrijventerreinen. Hieraan vooraf ging in maart 2011 “Samen sterk!”. In aanvulling op het besluit uit november is er nu overeenstemming met de Provincie Utrecht ten aanzien van de inhoud van het convenant. Dit heeft geleid tot kleine aanpassingen. Het regionaal convenant is nu klaar om te worden getekend op 29 maart aanstaande.
Besluit: Het college besluit:
1. tot het aangaan van het aangepaste Convenant Bedrijventerreinen Regio Amersfoort 2011-2030;
2. dit besluit ter kennis te brengen van de commissie BSM.
 

Onderwerp: Verkoop perceel Grond
Besluit: Het college besluit:
1. een perceel grond, gelegen te Eemnes, nabij de Minnehof/Laarderweg te verkopen.
2. het besluit via de ingekomen stukken en mededelingen ter kennis te brengen van de raad
 

Portefeuille: Wethouder J. Schouten-de Boer

 
Onderwerp: Haalbaarheid BEL-zwembad:
De BEL-gemeenteraden hebben besloten de wenselijkheid en de haalbaarheid van een BEL-zwembad in één van de dorpen Blaricum, Eemnes of Laren te laten onderzoeken. Dit onderzoek is opgebouwd uit drie opeenvolgende stappen. Dit voorstel heeft betrekking op de tweede stap. Deze stap betreft een uitspraak over de haalbaarheid van een BEL-zwembad op grond van een haalbaarheidsonderzoek.

Besluit: Het college besluit:
a) om kennis te nemen van het “haalbaarheidsonderzoek BEL-zwembad”;
b) de raad te vragen om op basis van het “haalbaarheidsonderzoek BEL-zwembad” een uitspraak te doen of een BEL-zwembad haalbaar is en met welk scenario eventueel wordt overgegaan naar de marktverkenning en businesscase oftewel stap 3 van de bestuursopdracht.
c) In het raadsvoorstel de kapitaallasten bij de financiële consequenties meenemen Verder constateert het college dat geen rekening is gehouden met eventuele grondopbrengsten van de huidige locatie, zoals destijds is gevraagd door de commissie BSM