Collegebesluitenlijst 13 november 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 november 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 45
Besluit: Vastgesteld
 
 
Onderwerp: Gewijzigde begroting 2013 VRU:
In de raad van 21 mei is de conceptbegroting 2013 van de VRU behandeld. Bij het vaststellen van deze begroting op 2 juli is tevens de afspraak gemaakt om in het najaar 2012 een gewijzigde begroting voor te leggen. In de zienswijze worden opmerkingen gemaakt ten aanzien van het aantal vrijwillers, de rekenrente bij kapitaallasten, de indexering en de invulling van de bezuinigingstaakstelling.
Besluit: Het college besluit:
1. Ten aanzien van de gewijzigde programmabegroting 2013 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in aanvulling op de reeds in mei 2012 ingediende zienswijze de volgende opmerkingen te maken:
a) de gemeente Eemnes verzoekt het aantal vrijwilligers in de begroting van 29 terug te brengen naar 27, conform het daadwerkelijk aantal vrijwilligers dat bij de brandweer Eemnes actief is, en de bijdrage Eemnes met een bedrag van circa € 13.000 te verlagen.
b) de gemeente Eemnes verzoekt de rekenrente voor kapitaallasten grond en brandweerkazerne Eemnes te verlagen naar het niveau van de werkelijke rentekosten. Dit leidt tot een verlaging van de bijdrage.
c) de gemeente Eemnes verzoekt verdere uitwerking te geven inzake de wijziging in de BTW regelgeving en hoe de VRU dit nadeel gaat opvangen, zonder dat dit verrekend wordt in de gemeentelijke bijdragen.
d) De gemeente Eemnes onderschrijft het in de begroting tot uitdrukking gebrachte streven om op termijn nog eens 5% te besparen.
e. de gemeente Eemnes verzoekt de VRU de leerstoel op te heffen.
2. De raad via de lijst ingekomen stukken conform bijgevoegd memo te informeren en de zienswijze laten bekrachtigen.
 
Onderwerp: Aanvraag eenmalige investeringsubsidie door de Eemnesser Gymnastiek Vereniging:
De EGV heeft op 9 september 2012 (geregistreerd op 11 september 2012) verzocht om een subsidie van
€ 208,25 voor een springtoestel ten gevolge van nieuwe regelgeving.
Besluit: Het college besluit:
• een investeringssubsidie  te verlenen en deze vast te stellen op € 208,25.
• de subsidiekosten ten laste te brengen van kostenplaats overige sportaangelegenheden 6.530.0014-incidentele subsidie sport -642.505
 
Onderwerp:Vaststelling legesverordening 2013.
Door diverse tariefswijzigingen dient de legesverordening opnieuw te worden vastgesteld.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen de legesverordening 2013 (met enkele aanpassingen) vast te stellen.
 
Onderwerp:Jaarverslag commissie bezwaarschriften
In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van het aantal ontvangen en afgehandelde bezwaarschriften. Verder is opgenomen het restant van de bezwaarschriften uit 2009 en 2010 die in 2011 zijn afgehandeld.
Besluit
Het college besluit het ‘Jaarverslag 2011 Commissie voor de Bezwaarschriften’ voor kennisgeving aan te nemen.
 

Portefeuille Wethouder E.M. van IJKen

 
Onderwerp:Routering zwaar vracht en landbouwverkeer Laarderweg
Tijdens het overleg met de klankbordgroep (op 1 november jl.) bleek dat er behoefte bestaat aan meer gegevens over de herkomst en bestemming van het zware vracht en landbouw-verkeer. Hiervoor is enig nader onderzoek nodig. De kosten hiervan bedragen € 1.000,-.
Door dit onderzoek loopt de planning van het project maximaal een maand uit.
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met het uitvoeren van nader onderzoek (zie bijgaande memo) en de kosten  hiervan (€ 1.000,-) te verantwoorden op verkeersmaatregelen -advieskosten, 62110012- 634345 (GVVP jaarschijf 2012);   
2. Kennis te nemen van het door 1. verlengen van de planning met maximaal een maand.
 
Onderwerp:Opdracht “evaluatie verkeersmaatregelen polderwegen”
In de cie. GROW is gevraagd om een evaluatie van het gevoerde beleid ten aanzien van de verkeersmaatregelen in de polder van Eemnes.
In bijgevoegd document wordt de opdracht aan de afdeling Aanleg en Beheer omschreven en gedefinieerd. 
Besluit: Het college besluit de opdracht “evaluatie verkeersmaatregelen polderwegen” aan te laten passen
 
Onderwerp:Memo Straatnaamcommissie EemnesMet het oog op de Zuidpolder is het van belang om een nieuwe straatnaamcommissie in te stellen.
Besluit: Het college stelt voor om diverse personen te benaderen voor benoeming in de straatnaamcommissie. Namens het college zal de heer E.M. van IJken deel uitmaken van de commissie.
 
Onderwerp: Memo Bestemmingsplan Wakkerendijk-MeentwegOver de percelen Wakkerendijk 82 en 84 moet de gemeenteraad een nieuw besluit nemen vanwege schorsing door de Raad van State. Dit komt in december aan de orde in commissie WenR. Mevr. Eggenkamp heeft hierover een brief geschreven aan de gemeenteraad.
Besluit:Het college stemt in met de conceptbeantwoording van de brief van de fam. Eggenkamp. Brief kan op de lijst van ingekomen stukken van de raad worden geplaatst.
 
Onderwerp: Memo paaltjes op fietspaden
In de commissie GROW is een vraag gesteld over paaltjes op fietspaden. Gevraagd wordt of een deel van de paaltjes niet verwijderd kunnen worden.
Besluit:Het college besluit om, bij wijze van proef, om een deel van de paaltjes na de winter niet terug te plaatsen. Dit is afhankelijk van de situatie, in relatie tot verkeersveiligheid. Afhankelijk van eventuele klachten daarover zal worden bezien of de paaltjes alsnog teruggeplaatst moeten worden.
De memo t.b.v. de commissie hierop aanpassen.
 

Portefeuille Wethouder J. Bood

 
Onderwerp: Bouwaanvraag realisatie 2 appartementen boven restaurant op de Braadkamp:
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van 2 appartementen boven het in aanbouw zijnde restaurant op de Braadkamp. De aanvraag is strijdig met het vigerende bestemmingsplan, maar past binnen het ontwerpbestemmingsplan Kern.
Besluit:
Het college besluit:
  1. Een Wabo-afwijkingsprocedure te starten voor de realisatie van 2 appartementen boven het restaurant op de Braadkamp
  2. De raad voor te stellen, geen bedenkingen te hebben tegen de toepassing van een grote planologische afwijkingsprocedure voor het realiseren van 2 appartementen boven het restaurant op de Braadkamp.
 
Onderwerp: De Weiden:
Ten behoeve van de ontwikkeling van sociale huurappartementen voor het project De Weiden wordt voorgesteld in te stemmen met het terugbrengen van het aantal woningen van 25 tot maximaal 22.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met aanpassing van het  woningaantal van 25 naar maximaal 22 woningen voor project De Weiden fase 4 op het perceel kadastraal sectie K nummer  971;
2. de omwonenden hierover te informeren;
3. het openbaar gebied verder uit te werken
4. het voorstel voor advies voor te leggen aan de commissie (januari)
 
Onderwerp: Memo weekmarkt
Er dient een definitief besluit genomen te worden over de plaats van de markt
Besluit: Het college besluit:
1. de weekmarkt vanaf 1 januari 2013 weer te houden op de oorspronkelijk bedoelde en in gezamenlijk overleg overeengekomen en ook daarvoor ingerichte locatie, zijnde de Braadkamp;
2. alle marktkooplieden hiervan direct schriftelijk en/of per mail op de hoogte te stellen (niet alleen via de marktcommissie);
3. dit te evalueren na een jaar;
4. de raadsleden hierover te informeren.
 
Bedrijfsbezoek:
Van 15.00 – 16.30 uur gaat het college op bedrijfsbezoek bij het bedrijf Fluger, Bramenberg 9A, Eemnes