Collegebesluitenlijst 14 augustus 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 32
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp - Verslag voorjaarsoverleg De Hilt:
Op 6 juni 2012 heeft het zogenoemde voorjaarsoverleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging van het college en De Bestuurscommissie De Hilt. Het college wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag en in te stemmen met een aantal in dit advies genoemde zaken.
Besluit Het college besluit kennis te nemen van het verslag van het voorjaarsoverleg De Hilt van 6 juni 2012.

Onderwerp - Jaarrekening 2011 en begroting 2013 De Hilt:
De bestuurscommissie De Hilt heeft de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 ingediend.
Besluit Het college besluit:
1. de jaarrekening 2011 van De Hilt vast te stellen;
2. het verschil tussen de bevoorschotting en het voordelig saldo volgens rekening van baten en lasten (zijnde € 40.936) mee te nemen bij het saldo van de jaarrekening 2012;
3. in te stemmen met de begroting 2013

Onderwerp - Bezwaar tegen weigering ontheffing voor zondagopening supermarkt in de Minnehof te Eemnes:
de Commissie voor de bezwaarschriften adviseert een inschatting te maken van de gevolgen en afhankelijk van de uitkomst daarvan het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de motivering dan wel het primaire besluit te herroepen en een nieuw besluit daarvoor in de plaats te nemen met in achtneming van het bovenstaande;
bij herroeping van het bestreden besluit het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten te honoreren.
Besluit Het college besluit conform het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de motivering en proceskostenvergoeding af te wijzen.


 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Aanwijzing aanlijngebieden honden:
Er worden 2 plaatsen buiten de bebouwde kom aangewezen waar honden aangelijnd moeten worden.
Besluit  Het college stelt het aanwijzingsbesluit aanlijngebod voor honden vast.