Collegebesluitenlijst 14 februari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012


Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
mevrouw J. Schouten-de Boer, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester


Portefeuille: Allen


Onderwerp - Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2012:
Conform art. 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren dient de gemeente ieder jaar met de BEL Combinatie een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af te spreken. Nu ligt de DVO voor het jaar 2012 ter bespreking en vaststelling voor.
Besluit  Het college besluit de Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2012 aan te gaan.


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 6
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp: Resultaat bestemming 2011 / overheveling exploitatie budget 2011 naar 2012.
In 2011 zijn ten behoeve van specifieke projecten budgetten beschikbaar gesteld. Voor de projecten die in 2011 niet zijn afgerond wordt de raad verzocht het restantbudget van deze eenmalige projecten beschikbaar te stellen.
Besluit: Het college besluit:
1. Bij de vaststelling van het exploitatieresultaat 2011 voor te stellen het benodigde budget  van €  89.718
in 2012 beschikbaar te stellen voor de benoemde projecten, echter met uitzondering van:
- € 15.000 voor wandelpad (is al gerealiseerd) en
- € 17.111 voor CJG (valt dus vrij in Algemene middelen)
2. Te dekken uit de reserves een bedrag van € 27.500 en te dekken uit het  rekeningresultaat 2011 een bedrag van € 40.704.
3. Dit besluit te verwerken bij de vaststelling van de jaarrekening 2011.
 
Onderwerp: Vaststelling wijzigingen in bijlage 2 en 3 van het GBA Reglement.
In het Reglement gemeentelijke basisadministratie moeten bijlage 2 en 3 aangevuld en gewijzigd worden in verband met rechtstreekse toegang tot de GBA.

Besluit: Het college besluit de wijziging in bijlage 2 en 3 van het Reglement GBA vast te stellen.

 
Onderwerp: Treasuryjaarplan 2012:
Het treasuryjaarplan is voor het college een instrument om aan te geven welke financiële transacties gewenst zijn voor het komende begrotingsjaar.
Besluit: het college besluit:
1. het treasuryjaarplan vast te stellen.
2. het college besluit het treasuryjaarplan ter bespreking voor te leggen aan de commissie begroting en verantwoording.
 
Onderwerp: Grondverkoop restperceel
Verkoop grond van het kadastrale perceel te gemeente Eemnes, sectie A 4081, zoals is aangegeven op de verkooptekening te verkopen voor € 4.250,00 kk.
Besluit: Het college besluit, gelet op het verzoek van bewoners, een gedeelte van het perceel gemeentegrond grenzend aan Rietgors 76, te verkopen aan bewoners van Rietgors 76. Het gedeelte perceel dat verkocht wordt  is, vierendertig centiare (0,34 are) groot.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Een verzoek om betaling van proceskosten en griffierecht.
De Rechtbank Utrecht, Sector bestuursrecht heeft de gemeente Eemnes in een “Uitspraak buiten zitting” veroordeeld aan de heren Haas en Van Dijk (wonende aan de Eemlustlaan) een bedrag ter zake van proceskosten te vergoeden. De rechtbank heeft echter verzuimd de gemeente ook te veroordelen tot betaling van griffierecht.

Besluit: Het college besluit:
ermee in te stemmen dat niet alleen de proceskosten, maar ook het griffiegeld aan de genoemde heren wordt voldaan

 
Onderwerp: Memo inzake Gebiedsanalyse
Memo aan de Raad, reactie op brief van Niels Rood
Besluit: Het college besluit het memo aan de Raad te sturen.