Collegebesluitenlijst 15 mei 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 19
Besluit  Vastgesteld.

Onderwerp: Actualisering van de Algemene plaatselijke verordening 2010 (APV):
De modelverordening APV van de VNG is recent gewijzigd. Daarnaast is gebleken dat de huidige tekst van de APV enkele onvolkomenheden bevat. Er wordt voorgesteld om de gemeenteraad een wijzigingsverordening te laten vaststellen om de APV te actualiseren.
Besluit: Het college stelt de gemeenteraad voor om de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2010 (tweede wijziging) vast te stellen
 
Onderwerp: Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer op 12 september 2012:
Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer.
Besluit: Het college besluit om de volgende stemdistricten/stembureaus aan te wijzen:
Stembureau 1, De Schoter, Wakkerendijk 66 A, 3755 DD   Eemnes
Stembureau 2, de Bongerd, Jhr. C. Roëll-laan 15, 3755 CL  Eemnes
Stembureau 3, Brandweerkazerne, Noordersingel 4 A, 3755 EZ  Eemnes
Stembureau 4, De Hilt, Hasselaarlaan 1 C, 3755 AV  Eemnes
Stembureau 5, Gemeentehuis, Zuidersingel 1, 3755 AZ  Eemnes
 
Onderwerp: Voorinvestering voor gezamenlijk inkopen door BEL-gemeenten in kader taakstelling 2013-2015
Uit een uitgavenanalyse gedaan over de uitgaven van 2010 is gebleken dat door de bundeling van inkoop door de drie BEL-gemeenten aanzienlijke inkoopbesparingen (~10%) kunnen worden behaald. Dit voorstel beschrijft de beslispunten en aanpak om tot deze besparing te komen als ondersteuning van de taakstelling 2013-2015
Besluit: Het College van Eemnes besluit conform het advies van het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie d.d. 23 april:
1. Zo snel mogelijk te starten met inkoopprojecten om over de jaren 2013, 2014 en 2015 respectievelijk 100k, 150k, 200k per gemeente netto te besparen door gezamenlijke inkoop op diverse percelen.
2. Als eerste stap het direct opstarten van de inkoopprojecten GWW: Uitvoer / aanneming van werken en Externe inhuur: GWW advies. Aan te sturen middels een stuurgroep waarin de respectievelijke Portefeuillehouders, de Afdelingsmanager Aanleg en Beheer en de inkoper a.i. zitting nemen.
3. Als directe tweede stap het definiëren van vervolgprojecten middels een Spendanalyse over 2011 en verdere analyse van de inkoopportefeuille met als eerste startpunten Juridische ondersteuning en onderwijshuisvesting. Vervolgprojecten dienen in het najaar van 2012 te starten zodat voordelen in de tweede helft van 2013 geboekt kunnen worden.
4. Opdracht te geven tot het aanpassen van de Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de Gemeente conform het advies ter goedkeuring op korte termijn en hierbij nader overleg te voeren over de aspecten duurzaamheid en de rol van lokale ondernemers.
5. De meerjaren inkoopbesparingen te monitoren middels de bezuinigingsmonitor en het reguliere Financiële Portefeuillehoudersoverleg, wethouder Evert de Jong uit Laren zal hierbij optreden als coördinerend Portefeuillehouder.
Een totale voorinvestering te doen van 22.000-32.000 euro. Dit bedrag zal extra bespaard moeten worden op de inkoop 2013. Binnen de DVO zullen voor deze projecten 100 uur voor de gemeente van de Afdeling Aanleg en Beheer aangewend worden.
 
Onderwerp: Wijziging investeringsaanvraag 2012 van de bestuurscommissie van De Hilt:
De bestuurscommissie (BC) van de Hilt doet een voorstel om een investeringsaanvraag te wijzigen. In plaats van het aanpassen van de CV ketel in 2012 wordt voorgesteld om het legionella preventie systeem aan te passen.
Besluit: Het college besluit:
- Akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging om in 2012 het legionella preventie systeem aan te passen;
- Het budget ad € 12.000 dat gereserveerd is in 2012 voor aanpassen CV installatie in te zetten voor aanpassing legionella preventie systeem.
- Conform het aanvullend klimaatbeleid een duurzaamheidsadvies uit te voeren voor het gemeentelijke gebouw De Hilt;
- De bestuurscommissie van de Hilt over dit besluit schriftelijk te informeren.
 
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp: Bestemmingsplan Woningbouw Zuidpolder
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen voor inspraak. Ook is het naar overlegpartners gestuurd. De reacties moeten worden beoordeeld.
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met de nota van beantwoording overleg en inspraak
2. het bestemmingsplan op grond van de nota van beantwoording aan te passen
3. Meningen en gevoelens te peilen bij de cie W&R omtrent de nota van beantwoording en het aangepaste bestemmingsplan.
 
Onderwerp: Opstellen Asbestkansenkaart t.b.v. naleving Arbeidsomstandighedenbesluit
Momenteel wordt bij de uitvoering van grondwerken de onderzoeksverplichting ten aanzien van de aanwezigheid van asbest onvoldoende uitgevoerd. Hiermee loopt de gemeente risico’s op beboeting door de Arbeidsinspectie. Om aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen, wordt voorgesteld om een zg. Asbestkansenkaart te (laten) opstellen.
Besluit: Het college besluit:
- door bureau Tauw een Asbestkansenkaart te laten opstellen;
- de kosten te dekken via de Zomernota 2012.
 
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Oplaadpunten elektrisch rijden
Eind 2010 is het uitvoeringsprogramma klimaatbeleid vastgesteld. Hierin is het voornemen opgenomen dat er in de gemeente Eemnes twee oplaadpunten voor elektrische auto’s zullen worden gerealiseerd.
De stichting E-laad heeft voor gemeenten een aantrekkelijke optie om kostenloos oplaadpunten voor elektrische auto’s te realiseren. Het voorstel is om als de gemeente Eemnes mee te doen aan deze proef die loopt tot en met 31 december 2014. In overleg met E-laad worden 2 oplaadpunten, geschikt voor in totaal 4 oplaadplekken, gerealiseerd.
Besluit: Het college besluit:
• in samenwerking met de Stichting E-laad 2 oplaadpunten voor elektrische auto’s te realiseren, waarvan 1 nabij de Hasselaarlaan 10 (de Hilt) en 1 bij het Dorpshart;
• de ‘overeenkomst voor het plaatsen van oplaadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl’ goed te keuren en te tekenen;
 
Onderwerp: Zienswijze jaarrekening 2011 en ontwerpbegroting 2013 van Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL):
Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) voert in opdracht van negen gemeenten in Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes de handhaving uit van de Leerplichtwet 1969. Jaarlijks dient het Dagelijks Bestuur van het RBL ter besluitvorming een jaarrekening en ontwerpbegroting in bij de gemeente.
Besluit: Het college besluit:
1) om een zienswijze in te brengen met betrekking de jaarrekening 2011 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken;
2) om een zienswijze in te brengen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2013 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken en meerjarenbegroting 2014 en 2015;
3) om de meerkosten ad. € 3.281, voor de uitvoering van de leerplichtfunctie, op te nemen in de begroting van 2013 e.v.;
4) Het college besluit om de memo “Regionaal Bureau Leerlingzaken’ te verstrekken aan de raad en de raad voor te stellen om een zienswijze in te brengen ten aanzien van de jaarrekening 2011 en ontwerpbegroting 2013 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken.
 
Onderwerp: Visie ontwerp begroting 2013 GGD-MN:
Op 3 mei 2012 is de begroting 2013 GGD MN ontvangen. De begroting wordt aan de gemeenteraad voorgelegd om te voldoen aan de eis zoals gesteld in de gemeenschappelijke regeling  GGD MN.
De gemeenten worden uitgenodigd om voor 21 juni 2012 hun visie kenbaar te maken.
De voorliggende begroting 2013 GGD MN voldoet niet aan de afspraak omdat de opdracht om te besparen op de verplichte inwonerbijdrage en de taakstelling 5 % niet in de begroting is verwerkt. In afwachting van de eerste begrotingswijziging 2013 zal het Algemeen Bestuur de begroting 2013 inclusief de eerder genoemde opdracht in de vergadering van 27 september 2012 vaststellen. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om na de zomervakantie hun visie hierop kenbaar te maken.
Besluit: Het college besluit:
- De  “pro forma” begroting 2013 van GGD MN  voor kennisgeving aan te nemen en zich te onthouden van een visie. Nadat de opdracht en de taakstelling zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging zal gemeente hun visie op de ontwerp begroting geven
- De commissie BSM op 11 juni 2012 te informeren middels bijgaande memo.
- Dat de portefeuillehouder in de AB van 24 mei a.s. het verzoek in te dient een ontwerp begroting voor 1 april bij de gemeente voor een visie aan te bieden.
 
Onderwerp: Beantwoording vragen commissiebehandeling BSM 7 mei 2012
In de commissiebehandeling van 7 mei is een aantal voorstellen aan de orde geweest waarbij nadere vragen zijn gesteld. Er worden drie memo’s aangeleverd. De eerste gaat over het leerlingenvervoer. De tweede over de nota Wmo/WPG en de derde over de beleidsregels maatschappelijke ontwikkeling.
Besluit: Het college besluit de drie memo’s door te geleiden naar de raad ter behandeling in de raadsvergadering van 21 mei 2012.
 

 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp: Jaarrekening 2011 en bijbehorend jaarverslag, begrotingswijziging 2012 en begroting 2013 en meerjarenraming 2013-2016 van Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN):
Jaarrekening 2011 en bijbehorend jaarverslag, begrotingswijziging 2012, begroting 2013 en meerjarenraming 2013-2016 zijn door van WMMN ter goedkeuring aangeboden. Conform artikel 27 en artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld de gevoelens omtrent de voorgelegde stukken te doen blijken.
Besluit: De raad voorstellen (onder ingekomen stukken) met de jaarrekening 2011 en bijbehorend jaarverslag, begrotingswijziging 2012, begroting 2013 en meerjarenraming 2013-2016 van Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) in te stemmen