Collegebesluitenlijst 16 oktober 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2012

Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 41
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp - Aanwijzingsbesluit gebieden alcoholverbod
Het college kan gebieden aanwijzen waar het verboden is op de openbare weg alcohol te nuttigen of alcohol bij zich te hebben voor directe nuttiging. Dit collegevoorstel ziet op de aanwijzing van die gebieden.
Besluit Het college besluit op grond van art 2.48, 1e lid APV de in de bijlage vermelde gebieden in de gemeente Eemnes aan te wijzen als gebieden waarbinnen het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben met het kennelijke doel dat op de weg te nuttigen.

 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Ontwerpbestemmingsplan woongebied Zuidpolder
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 10 februari 2012 voor inspraak ter inzage gelegen. Op 13 juni 2012 heeft cie W&R positief over het voorontwerpbestemmingsplan en de inspraak geadviseerd. Nu er overeenstemming is met de marktpartijen en er afspraken zijn gemaakt over de aanleg en kosten van de inrichting van het openbare gebied kan het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.
Besluit  Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Woongebied Zuidpolder
2. het ontwerpbestemmingsplan vanaf dinsdag 23 oktober 2012 voor 6 weken ter inzage leggen
3. de commissie W&R over de ter inzage legging te informeren conform de concept memo.
 
Onderwerp - Twee aanvragen om een tegemoetkoming in beweerdelijk geleden planschade wegens het bestemmingsplan Dorpshart 2009.
De aanvragen worden conform het advies d.d. heden van Servicebureau Planschaderecht niet gehonoreerd.
Besluit Het college besluit de aanvragen - onder verwijzing naar en met overname van de motivering van het advies van de planschadeadviseur - af te wijzen
 
Onderwerp - Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
De commissie W&R is er in meerderheid geen voorstander van dat het gebied tussen Wakkerendijk en A27 de kwalificatie “landbouwkerngebied” krijgt in de Provinciale ruimtelijke structuurvisie. Dit advies strookt met de eerder ingediende zienswijze van het college.
Besluit Het college besluit, conform het advies van de commissie, verder niet meer te reageren richting de provincie, gezien de eerder ingebrachte zienswijze.
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Subsidieaanvraag bewoners Raadsvore en Ploegvore voor een buurtbarbecue 2012.
Bewoners van Raadsvore en Ploegvore vragen een subsidie voor een barbecue op 23 september 2012.

Besluit Het college besluit  een subsidie te verlenen en direct vast te stellen op € 150,-. Dekking kan worden gevonden in het budget WMO/sociale samenhang voor kleinschalige buurtinitiatieven 66.22.0001-642597.