Collegebesluitenlijst 17 april 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 april 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 15
Besluit  Vastgesteld.
 
 
Onderwerp - Kadernota 2013-2016:
De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen voor het opstellen van de (meerjaren) begroting 2013-2016 weer.
Besluit: Het college besluit:
• de kadernota aan de gemeenteraad ter besluitvorming aan te bieden.
• Akkoord te gaan met bijgevoegd conceptraadsvoorstel.
 
Onderwerp:Aanpassing van de APV:
Het verbod in de APV om gedurende de nachtelijke uren inbrekerswerktuigen te vervoeren, wordt vervangen door een verbod om inbrekerswerktuigen te vervoeren.
Besluit: Het college stelt de gemeenteraad voor om de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2010 vast te stellen
 
Onderwerp: Subsidie Winterconcerten 2012 vaststellen
Voor de subsidie Winterconcerten in Café Theater Staal is een aanvraag voor vaststellen ingediend.
Besluit: Het college besluit:
• de verleende subsidie vast te stellen op € 556,50.
• het bedrag ten laste te brengen van het budget incidentele subsidies 65400011-642504.
 
Onderwerp: Aanvraag eenmalige subsidie In & Uitmarkt in de Hilt 2012.
Sport en ontmoetingscentrum De Hilt organiseert op 8 september 2012 een In & Uitmarkt
Besluit: Het college besluit:
• een eenmalige subsidie te verlenen voor de In en Uitmarkt op 8 september 2012 en deze vast te stellen op € 3.000,-.
• De subsidiekosten ten laste te brengen van het budget project Cultuurparticipatie, 35401103/642504
 
Onderwerp: VNG aanbesteding mGBA:
De VNG biedt de mogelijkheid om de aanbesteding van Burger Zaken Modulen (BZM) die zijn vereist voor de modernisering GBA (mGBA) voor gemeenten uit te voeren. De mGBA is vereist in het kader van de operatie Basis Registratie Personen (BRP). De mGBA moet voor 2016 worden gerealiseerd. Medio 2013 gaan de koplopergemeenten aansluiten op de BRP.
Besluit: Het College besluit
1. om niet deel te nemen aan de VNG aanbesteding programma modernisering GBA conform het advies van de stuurgroep Basisregistraties.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Geluidwerende voorziening Zuidpolder:
In 2011 is de commissie enkele malen geïnformeerd over de voortgang rondom de realisatie van de geluidwerende voorziening voor Zuidpolder en gevraagd zich uit te spreken over de uitgangspunten ten aanzien van positie, afmeting en vormgeving. In het bijgaande commissievoorstel wordt de commissie geïnformeerd over de stand van zaken en de lopende acties rondom de realisatie van de geluidwering voor Zuidpolder.
Besluit: Het college besluit de commissie W&R via een kort memo te informeren over de stand van zaken.
 
Onderwerp: Verzoek om bestemmingsplanwijziging voor een dienstwoning ten behoeve van een boomteeltbedrijf op het perceel Goyergracht Noord direct ten noorden van het perceel met huisnummer 12
De heer C.A. de Bruin heeft de gemeente verzocht een dienstwoning te mogen realiseren op zijn perceel Goyergracht Noord, direct ten noorden van het perceel Goyergracht Noord 12. Hij wil gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied noordwest’ is opgenomen voor realisatie van een dienstwoning. Voorwaarden die in het bestemmingsplan worden gesteld voor de benutting van deze wijzigingsbevoegdheid, is dat “een dienstwoning uitsluitend gebouwd mag worden indien er sprake is van een volwaardige kwekerij, de bedrijfsgebouwen reeds zijn gebouwd en de dienstwoning duurzaam noodzakelijk is voor de uitoefening van het bedrijf”.
Besluit: Het college besluit:
1. het bestemmingsplan niet te willen wijzigen om een dienstwoning mogelijk te maken;
2. bijgaande concept-brief te versturen aan verzoeker.

 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Wijziging en aanpassing van de Verordening Leerlingenvervoer en aanpassing van de uitvoeringsregels ten behoeve van de Verordening Leerlingenvervoer:
Tijdens de commissie BSM van 4 april 2011 is besproken dat ter aanvulling van de vastgestelde verordening van 18 april 2011 uitvoeringsregels opgesteld dienen te worden.
Op 29 november 2011 heeft de VNG een technische wijziging bekend gemaakt ten aanzien van de Modelverordening leerlingenvervoer. Op 8 februari 2012 heeft de VNG de bedragen genoemd in de Modelverordening leerlingenvervoer geïndexeerd en aangepast. Hierbij worden de genoemde wijzigingen in de Verordening leerlingenvervoer aangepast.
Besluit: Het college besluit:
1. Het Raadsvoorstel  Verordening tot wijziging Leerlingenvervoer Eemnes 2011 (1e wijziging) ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;
2. Het Raadsbesluit Verordening tot Wijziging leerlingenvervoer Eemnes 2011 (1e wijziging) ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad
3. Het stuk Beleidsregels leerlingenvervoer Eemnes 2012 vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp: Vier jarenbeleidsplan Wmo/Wpg 2012 – 2015 ‘Eemnes voor allen, allen voor Eemnes’:
Het vorige vierjaren beleidsplan liep van 2008 tot december 2011. Gebaseerd op de regionale visie is er nu een nieuw vierjaren beleidsplan geschreven: ‘Eemnes voor allen, allen voor Eemnes’. Dit plan betreft de periode 2012-2015.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met het beleidsplan ‘Eemnes voor allen, allen voor Eemnes’ een vierjaren beleidsplan Wmo/en Wpg 2012-2015.
2. de gemeenteraad het beleidsplan inclusief de bijlagen (en commentaar van de Wmo-raad) ter vaststelling aan te bieden.
 
Onderwerp: Herstructureringsaanvraag Wsw:
Besluit: Het college besluit:
In te stemmen met de aanvraag Herstructureringsfaciliteit Sociale Werkvoorziening;
De gemeente Almere te machtigen om namens de gemeente Eemnes de herstructureringsaanvraag in te dienen door de instemmingsverklaring te ondertekenen.
 
Onderwerp: Dienstverleningstatuut Milieu 2013 gemeente Eemnes en Servicebureau Gemeenten:
Jaarlijks wordt er een dienstverleningstatuut tussen de gemeente Eemnes en het Servicebureau gemeenten opgesteld. Nadere afspraken met betrekking tot de op 23 februari 2009 en 11 februari 2010 vastgestelde mandaten aan de directeur van het Servicebureau worden hierin vastgelegd. Gelet op het feit dat er de afgelopen jaren gemiddeld 500 uur minder wordt ingezet, zal nu het verzoek aan het SBG worden gedaan om voor 2013 rekening te houden met een vermindering van 200 uur.
Besluit: Het college besluit het Servicebureau Gemeenten middels bijgaande brief op grond van artikel 28 van Gemeenschappelijk regeling te verzoeken om voor het DVS 2013 (en de jaren erna) 200 uur minder in te plannen dan de voorgaande jaren.