Collegebesluitenlijst 17 januari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 januari 2012

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
mevrouw J. Schouten-de Boer, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

 
Onderwerp - Besluitenlijst week 02
Besluit vastgesteld.
 
Onderwerp - Jaarverslag 2010, begrotingswijziging 2011 en programmabegroting 2012 van de Veiligheidsregio Utrecht
Op 7 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht het jaarverslag 2010, de begrotingswijziging 2011 en de programmabegroting 2012 vastgesteld. Deze stukken zijn op 22 december jl. aan de gemeente Eemnes ter kennisname aangeboden.
Besluit: Het College besluit:
• de stukken van de Veiligheidsregio Utrecht voor kennisgeving aan te nemen;
• de stukken ter kennisname door te geleiden aan de commissie BSM en de raad.
 
Onderwerp: Aanwijzen vervanger beveiligingsfunctionaris (beveiligingsbeheerder) GBA en Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen):
De beveiligingsfunctionaris (beveiligingsbeheerder) dient bij afwezigheid vervangen te worden.
Besluit: Het college besluit  de heer  M. Roza te benoemen als vervangend beveiligingsfunctionaris (beveiligingsbeheerder ) GBA en Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen). De benoeming gaat in op de dag van het besluit.
 
Onderwerp: Vaststellen geactualiseerde beleidsnotitie “Algemeen Beveiligingsbeleid GBA”:
De beleidsnotitie “Algemeen Beveiligingsbeleid GBA” is geactualiseerd en dient opnieuw door het college te worden vastgesteld.
Besluit: Het college besluit de beleidsnotitie “Algemeen Beveiligingsbeleid GBA” vast te stellen.
 
Wethouder Van IJken neemt niet deel aan de beraadslagingen met betrekking tot het volgende agendapunt.
 
Onderwerp: Start procedure wijzigingsplan Walnootberg 8:
De eigenaar van Oude Bouwmaterialen BV heeft de gemeente verzocht om planologisch mogelijk te maken: het opslaan van oude bouwmaterialen op het perceel dat zuidelijk grenst aan de bestaande vestigingsplek van Oude Bouwmaterialen BV (Walnootberg 8). Dit is mogelijk door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid die in de voorschriften van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidbuurt is opgenomen voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch gebied’ in ‘Bedrijfsdoeleinden II’, ‘Verblijfsdoeleinden’ en ‘Groenvoorzieningen’.
Als B&W besluiten akkoord te gaan met het ontwerp van het wijzigingsplan Walnootberg 8 en de procedure voor het wijzigingsplan te starten, wordt het ontwerp-wijzigingsplan zes weken ter inzage gelegd. Een ieder kan gedurende die periode zienswijzen indienen naar aanleiding van het plan.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerp van het wijzigingsplan Walnootberg 8;
2. de wijzigingsplanprocedure te starten.
 
 

Portefeuille Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Twee verzoeken om een tegemoetkoming in beweerdelijk geleden planschade
De verzoeken dienen overeenkomstig het advies van Servicebureau Planschaderecht te worden afgewezen.
Besluit: Het college besluit de verzoeken in kwestie af te wijzen.
 
Onderwerp: Herontwikkeling terrein Manege Noordersingel 26:
Manege Schildknecht heeft aangegeven om onder voorwaarden de activiteiten te willen beëindigen.
Besluit: Het college besluit:
1. De raad voor te stellen geen bedenkingen of wensen in te dienen met betrekking tot de voorgenomen verkoop van het perceel Noordersingel 26;
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de ruimtelijke randvoorwaarden;
3. Saldo opbrengsten/kosten als nadeel betrekken in de kadernota 2013 e.v. en
4. Aan de raad voor te stellen het voordelig verkoopresultaat middels de 5e begrotingswijziging 2012 te storten in algemene reserve.
5. In te stemmen met het concept raadvoorstel en –besluit;
6. als voorwaarde de verplaatsing van fa. Beukeboom op te nemen.
 

Portefeuille Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Memo n.a.v. raadsvraag over verhoging maximumsnelheid A27 naar 130km/uur
In de raadsvergadering van 19 december 2011 heeft Dorpsbelang een vraag gesteld over de verhoging van de maximumsnelheid op de A27 naar 130 km/uur. In de memo wordt een antwoord gegeven op deze vraag.
Besluit: Het college besluit:
- stemt in met de memo n.a.v. de raadsvraag over de verhoging van de maximumsnelheid op de A27 naar 130 km/uur.
- Biedt de memo ter kennisgeving aan de raad aan.

 

Portefeuille Wethouder J. Schouten de Boer

 
Onderwerp: Subsidieaanvraag BEL schaaktoernooi 2012
Schaakvereniging Het Dikke Torentje vraagt een subsidie van € 150, - voor het BEL -schaaktoernooi op 15 februari 2012.
Besluit: Het college besluit een subsidie te verlenen van € 150, - aan Het Dikke Torentje. Dekking kan worden gevonden in het budget 65300014 – 642505 (Overige sportaangelegenheden – incidentele subsidie sport).
 
Onderwerp: Verslag najaarsoverleg De Hilt 2011 van 30 november 2011:
Op 30 november jl. heeft het zogenoemde najaarsoverleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging van het college en De Bestuurscommissie De Hilt. Het college wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag en in te stemmen met een aantal in dit advies genoemde zaken.
Besluit: Het college besluit:
1. kennis te nemen van het conceptverslag van het najaarsoverleg De Hilt van 30 november 2011,
2. in te stemmen met het door de Bestuurscommissie De Hilt organiseren van de Manifestatie Sport en Cultuur in 2012,
3. de kosten van de Manifestatie (+/- € 2.800) ten laste te brengen van het budget Cultuurparticipatie.
 
Onderwerp: Decentralisatie Awbz:
Gemeenten worden op grond van de Wmo verantwoordelijk voor burgers met een ondersteuningsvraag in de vorm van begeleiding en ondersteuning bij dagelijkse levensverrichtingen, het aanbrengen van structuur in het leven van alle dag en kortdurend verblijf . Hiervoor wordt de compensatieplicht Wmo uitgebreid. Ter voorbereiding van alle veranderingen is er een informatiebrief opgesteld t.b.v. gemeenteraadsleden.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de brief en deze ter kennisname te sturen aan de leden van de gemeenteraad van Eemnes en daarbij voor te stellen om met het traject in Gooi- en Vechtstreek mee te doen.