Collegebesluitenlijst 17 juli 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 juli 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer B. Epema, loco-gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 28
Besluit Vastgesteld.
 
Onderwerp - Stimulering totstandkoming verfilming oorlogsverhaal Eemnes:
Er zijn plannen om het oorlogsverhaal van de familie Mol, destijds wonende aan de Kerkstraat in Eemnes te gaan verfilmen. Om de financiering voor de film rond te krijgen is een financiële bijdrage van verschillende instanties nodig. De gemeente ondersteunt het initiatief en levert een financiële bijdrage.
Besluit  Het college besluit de producent schriftelijk te laten weten het initiatief om het oorlogsverhaal te verfilmen te ondersteunen en een bijdrage van € 1.500,- te willen leveren aan de totstandkoming ervan.

Onderwerp - Subsidie Winterconcerten 2013.
Voor 3 Winterconcerten 2013 in Café Theater Staal wordt een eenmalige subsidie gevraagd van
€ 1.500,-.

Besluit  Het college besluit een eenmalige subsidie op basis van verantwoording te verlenen van maximaal € 1.500,- ten laste van het begrotingsjaar 2013 onder voorbehoud van goedkeuring door de raad.