Collegebesluitenlijst 18 december 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 januari 2013
 

Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
 
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 50
Besluit  Definitief vastgesteld.
 

Besluit Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Europese aanbestedingen
De overeenkomst over de Trapliften moet binnen kort ondertekend worden.
Besluit: De burgemeester besluit om de afronding van de lopende Europese aanbestedingen niet te vertragen, om de heer G.J. Wendrich volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de overeenkomst Wmo trapliften
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp: Vaststellen Brugdagen 2013
Over de vrijdag na Hemelvaart is binnen de BEL gemeenten afgesproken dat dit standaard een dag is waarop de gemeentehuizen zijn gesloten. In het jaar 2013 komt nog een dag in aanmerking voor aanwijzing tot ‘verplichte vrije dag’, namelijk de vrijdag na Kerst.
Besluit: Het college besluit om de vrijdagen 10 mei 2013 en 27 december 2013 als brugdagen voor het jaar 2013 aan te wijzen.
 
Onderwerp: Trouwen op een alternatieve lokatie, De Deel, in de gemeente Eemnes
Verzoek van de heer P. M. Leeman en mevrouw P. de Wit om op 7 juni 2013 te mogen trouwen bij de Deel te Eemnes.
Besluit: Het college besluit het verzoek toe te wijzen om op 7 juni 2013 om 14.00u bij de Deel te Eemnes, Wakkerendijk 162, te mogen trouwen.
 
Onderwerp: Wijzigingen CAR-UWO ivm nieuw contract collectieve zorgverzekering
Op 1 januari 2013 gaat de nieuwe collectieve zorgverzekering voor gemeenteambtenaren in. De collectieve zorgverzekering geldt met twee partijen: Zorgverzekeraar IZA NV en Zilveren Kruis Achmea. Dit betekent dat ook de grondslag voor de tegemoetkoming in de ziektekosten verandert. In deze brief staan de veranderingen in de CAR-UWO. Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2013.
Besluit: Het college besluit tot het:
1. Vaststellen van de circulaire van het LOGA van 4 september 2012 (CVA/U201201328) en de wijzigingen op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling overeenkomstig bijlage A bij dit voorstel.
2. De wijzigingen in bijlage A gaan in per 1 januari 2013.
 
Onderwerp: Bestuursopdracht Communicatienota 2013 – 2016 In BEL verband is een bestuursopdracht opgesteld voor een actualisering van de huidige 3 communicatienota’s van Blaricum, Eemnes en Laren.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met de bestuursopdracht
2. de bestuursopdracht, via commissie BSM, voor te leggen aan de gemeenteraad
 
Onderwerp: Papierarm werken - bruikleenovereenkomst
De raad heeft besloten papierarm te gaan werken. Hiertoe dienen tablet aan de raadsleden en burgercommissieleden verstrekt te worden.
Besluit: Voorgesteld besluit :
1. Het college besluit het model bruikleenovereenkomst tablet vast te stellen (met enkele wijzigingen)
2. Het college neemt kennis van de ontwikkelingen rondom de invoering van papierarm werken.
3. De burgemeester verleent volmacht aan de afdelingsmanager Ontwikkeling & Ondersteuning voor het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst tablet.
 
Onderwerp: Vervangen server De Hilt. De bestuurscommissie De Hilt heeft het college gevraagd de server te mogen vervangen. Het college heeft daarop besloten te onderzoeken of het ICT systeem kan aanhaken aan de server van de BEL Combinatie. Dit uitkomst van dit onderzoek wordt nu aan het college voorgelegd. Omdat de kosten van deze optie aanzienlijk zijn wordt voorgesteld de server op locatie te vervangen en niet aan te haken aan de server van de BEL Combinatie.
Besluit: Het college besluit een krediet van ad € 11.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging en implementatie van de server van De Hilt.
 
Onderwerp: Optimaliseren subsidieproces:
Het subsidieproces voor de drie gemeenten is beschreven en doorgelicht. Beoogd is de efficiëntie en effectiviteit van het subsidieproces en daarmee de arbeidsproductiviteit te verbeteren door standaardisering, versnelling, digitalisering, overall-overzicht en slimmer organiseren van het proces. Daarnaast is kritisch gekeken waar er capaciteits- en tijdswinst te behalen valt.
Besluit: Het college besluit:
1. op basis van de uitkomsten van het onderzoek akkoord te gaan met de uitwerking van de vijf businesscases;
2. het proces tot mandatering als eerste op te starten waarbij risico gestuurde subsidieverlening geïntroduceerd wordt;
3. op basis van de verdere uitwerking van de businesscase mandatering een apart mandaatbesluit hiervoor op te stellen en deze separaat vast te stellen.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Vervanging beschoeiing Lambertsveen
In de begroting van 2012 is in de investeringsplanning (jaarschijf 2012) de vervanging van de beschoeiing in de Lambertsveen opgenomen.
Besluit: het college besluit het budget groot € 50.000,- voor de vervanging van de beschoeiing aan de Lambertsveen vrij te geven.
 
Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Eemnes’
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 27 augustus tot en met 8 oktober ter inzage gelegen. Er zijn 51 inspraakreacties binnengekomen, waarvan 9 specifiek betrekking hadden op het plan ‘de Weiden’.
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met de Notitie van Inspraak en Overleg en de lijst van wijzigingen.
2. De Notitie van Inspraak en Overleg en de lijst met wijzigingen aan de Commissie W&R voor te leggen om de meningen en gevoelens te peilen;
3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan;
4. De herontwikkeling van de Eemhof op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan;
5. In te stemmen met een gewijzigde verkaveling voor de bouw van woningen bij Torenzicht en deze op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan;
6. Voor de Eemhof en Torenzicht informatieavonden houden vóór de terinzagelegging van het bestemmingsplan.
7. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen na behandeling van de Notitie van Inspraak en Overleg en het ontwerpplan in de Commissie W&R van 16 januari 2013.
 
Onderwerp: Verkeersmaatregelen Minnehof
Voor de openbare ruimte rondom de Minnehof moet nog een aantal verkeersmaatregelen worden genomen. Hiervoor moet eerst een verkeersbesluit worden genomen. Punt van discussie is nog de (partiële) afsluiting van de Minnehof Oost tussen het parkeerterrein en de Laarderweg. Voorgesteld wordt daarom het verkeersbesluit in tweeën te knippen: eerst de parkeerverbodzone en daarna in een apart besluit de eventuele afsluiting van de Minnehof.
Besluit:Het college besluit:
- in te stemmen met het bijgaande verkeersbesluit voor het instellen van een  
parkeerverbodzone op de wegen in en rondom het dorpshart (inclusief aanwijzing verplichte fietspaden);
- na een gewenningsperiode en afhankelijk van de ervaringen met dit besluit in overweging nemen om de Minnehof oost definitief in één of twee richtingen open te houden voor gemotoriseerd verkeer.  

 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Plaatsen ondergrondse containers Minnehof
In de begroting van 2012 is in de investeringsplanning (jaarschijf 2012) is het plaatsen van ondergrondse containers aan de Minnehof opgenomen.
Besluit:Het college besluit het budget groot
€ 65.000,- voor het plaatsen van ondergrondse containers aan de Minnehof vrij te geven.
 
Onderwerp:Regionale handhavingsstrategie Eemland 2013-2014 en het Regionaal handhavingsprogramma Wet milieubeheer Servicebureau Gemeenten 2013.
De Regionale handhavingsstrategie Eemland 2010-2012 loopt in december 2012 ten einde. Een nieuwe strategie voor de periode 2013-2014 is door het Servicebureau Gemeenten opgesteld.
Daarnaast stelt het Servicebureau Gemeenten jaarlijks een regionaal handhavingsprogramma op. Het uitgangspunt van dit programma is een adequaat handhavingsniveau zoals vastgelegd in het dienstverleningsstatuut (DVS).
Besluit:Het college besluit in te stemmen met:
- de Regionale handhavingsstrategie Eemland 2013-2014
- het Regionaal Handhavingsprogramma Wet milieubeheer Servicebureau Gemeenten 2013.
 
Onderwerp:Bestuursopdracht onderwijshuisvesting
Er wordt gewerkt aan een Integraal huisvestingsplan onderwijs. Vanwege de gevolgen van het regeeraccoord is het wenselijk te wachten met de verdere afronding van de bestuursopdracht tot er meer duidelijkheid komt vanuit het rijk (naar verwachting voor de zomer van 2013).
Besluit:Het college besluit een memo op te stellen ten behoeve van de commissie BSM in januari, waarin kort wordt ingegaan op de stand van zaken en gevolgen van het regeeraccoord. Thans wordt even een pas op de plaats gemaakt, tot er meer duidelijkheid komt wat dit betekent voor de gemeenten en de scholen.
 
Onderwerp: Technische wijziging van de verordening leerlingenvervoer
Uit de rechtmatigheidscontrole is naar voren gekomen dat de afgegeven beschikkingen op basis van de geldende verordening tot onrechtmatigheden leidt. Om deze onrechtmatigheden verder te voorkomen is een technische wijziging van de verordening noodzakelijk. Bij eerder collegebesluit van 20 november 2012 is dit al aangekondigd.
Besluit: Het college besluit bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit tot wijziging van de verordening leerlingenvervoer ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
 
Onderwerp: Verslag Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes
het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, Politie, Halt en gemeente in het kader van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes.
Besluit: Voorgesteld besluit : het college besluit kennis te nemen van het verslag van 11 december 2012 van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp: Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013
Het handhavingsprogramma 2013 bevat aan de hand van een prioritering een overzicht van de geplande taken en benodigde uren voor de diverse handhavingstaken van het college van B&W.
Besluit: Het college besluit het handhavingsuitvoeringsprogramma voor 2013 vast te stellen.
 
Onderwerp: Bestemmingsplan Woningbouw Zuidpolder
Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 3 zienswijzen ingekomen.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder, bestaande uit de plantoelichting, planregels en verbeelding vast te stellen;
2. De zienswijzen van:
- D. Damkat, Karwij 26
- Fam. A.L.M. Sluis, Karwij 60
- A. de Vries, A.J. Schmidt, W. van Hamersveld, Zilverschoon 7, 17 en 31
ongegrond te verklaren;
3. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
4. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om de gemeente in al de verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijk ordening, die naar aanleiding van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan worden gevoerd, in recht schriftelijk en mondeling te vertegenwoordigen.
 
Onderwerp: Bewerkersovereenkomst samenwerking Gemeente Roermond ten behoeve van managementrapportage uit de Dimpact-omgeving
Om de digitale dienstverlening en het zaakgericht werken te sturen is goede managementinformatie van belang. De Dimpact software en diensten bieden hierin geen werkbare oplossing. Binnen de Dimpact samenwerking is gebleken dat de Gemeente Roermond deze diensten beschikbaar heeft en om niet kan leveren. Gezien de vertrouwelijk van de onderliggende data is een bewerkingsovereenkomst nodig.
Besluit: Het college besluit om de bewerkersovereenkomst ten behoeve van de samenwerking met gemeente Roermond vast te stellen en de burgemeester te laten ondertekenen.
 
Onderwerp: Aansprakelijkheid bij bouwwerkzaamheden
Op initiatief van Laren is in de afgelopen maanden regelmatig aandacht gevraagd voor het bewust worden van het verhalen van schade aan de openbare ruimte als gevolg van bouwwerkzaamheden. Met de komst van de BEL brede portefeuillehoudersoverleggen is vanuit Laren dit onderwerp ook in het BEL verband aan de orde gesteld. In samenspraak met de afdeling is de bijgevoede ‘klus” opgesteld. Deze wordt ter vaststelling aan u voorgelegd, waarna kan overgegaan worden tot opdracht verlening aan de BEL Combinatie
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de Klus aansprakelijkheid schade bij bouwwerkzaamheden en daarmee de BEL Combinatie opdracht te geven daar uitvoering aan te geven.
 
Onderwerp: De Weiden
Ten behoeve van de ontwikkeling van  sociale huurappartementen voor het project De Weiden wordt voorgesteld in te stemmen met het terugbrengen van het aantal woningen van 25 tot maximaal 22 en dit plan voor te leggen aan de commissie W&R.
Besluit: Voorgesteld besluit :
1. In te stemmen met de aangepaste indeling openbare ruimte voor het project De Weiden;
2. Kennis te nemen van het verslag van de bewonersavond 4 december 2012;
3. De procedure van het bestemmingsplan De Weiden te beëindigen;
4. Het project De Weiden mogelijk maken in het bestemmingsplan Kern nadat de meningen en gevoelens van de commissie W&R zijn gepeild omtrent van het aangepaste plan De Weiden met 22 woningen.