Collegebesluitenlijst 18 september 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 september 2012

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

Afwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
 


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

 
Onderwerp - Besluitenlijst week 37
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp:Overzicht welzijnssubsidies 2013.
Jaarlijks stelt het college bij de begroting ook het overzicht gemeentelijke bijdragen en subsidies welzijn, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning vast.
In dit overzicht wordt de financiële vertaling van de subsidies weergegeven.
Besluit: Het college besluit:
1. subsidies onder de € 5.000 te verlenen en vast te stellen zonder een verlenings-beschikking.
2. subsidies te verlenen volgens het bijgevoegde overzicht gemeentelijke bijdragen en subsidies welzijn, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning.
3. de staat van inkomensoverdrachten met de subsidies 2013 als bijlage bij de begroting 2013 voor te leggen aan de raad waarmee het bedrag van € 853.882  betrokken wordt bij de vaststelling van de programmabegroting 2013 en als het subsidieplafond wordt vastgesteld.
4. de éénmalige subsidie voor de SVOL (Goois openlucht theater) voor 2013 vast te stellen op € 1.000,-
 
Onderwerp: Standplaatsenbeleid 2012
Het concept van het standplaatsenbeleid 2012 heeft voor inspraak ter inzage gelegen. Er zijn 3 reacties ingediend.
Besluit: Het college heeft het standplaatsenbeleid besproken en besluit in nader overleg te treden met 1 van de insprekers/bezwaarmakers.
 
Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2013
Conform art. 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren dient de gemeente ieder jaar met de BEL Combinatie een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af te spreken. Nu ligt de DVO voor het jaar 2013 ter bespreking en vaststelling voor.
Besluit: Het college besluit de Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2013 aan te gaan.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Memo Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie
n.a.v. het commentaar van GS op de ingediende zienswijzen t.b.v. de hoorzitting is een memo opgesteld ter voorbereiding op de hoorzitting.
Besluit: Het college houdt de memo aan vanwege afwezigheid van de portefeuillehouder. De memo wordt opnieuw geagendeerd voor de collegevergadering van 2 oktober a.s.
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V
Ambtelijke toelichting vergadering 20 september 2012
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Onderwerp: PHO Wonen, Welzijn en Zorg G&V
Ambtelijke toelichting vergadering 20 september 2012
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen.
  
 
Onderwerp: Gemeentelijk advies op grond van de Fusietoets Van het bestuur van de Verenigde Scholen JA Alberdingk Thijm Primair Onderwijs is op 18 juli 2012 een brief ontvangen waarin zij uw college verzoekt een advies te verstrekken over de bestuursoverdracht (1 januari 2013) van basisschool KinderRijk van de Stichting Vernieuwend Onderwijs in het Gooi te Naarden aan de Ver.scholen JA Alberdingk Thijm Primair Onderwijs.
Besluit: Het college besluit op grond van de Fusietoets een positief advies af te geven aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de bestuursoverdracht (1 januari 2013) van basisschool KinderRijk van de Stichting Vernieuwend Onderwijs in het Gooi te Naarden aan de Ver.scholen JA Alberdingk Thijm Primair Onderwijs.
 
Onderwerp: Het (eventueel) instellen van beroep tegen de beslissing van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de wet Participatiebudget.
Op 27 augustus 2012 is de uitspraak van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de wet Participatiebudget ontvangen. Tegen deze beslissing kan binnen 6 weken een beroep worden ingesteld. In dit voorstel worden de voor- en nadelen besproken van het instellen van een beroep.
Besluit:
  1. Het college besluit geen beroep in te stellen tegen de beslissing van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de wet Participatiebudget.
  2. Met het ROC in Hilversum en SoZaHBEL de naleving van de prestatieovereenkomst te evalueren en op basis van deze evaluatie eventuele verdere juridische vervolgstappen te zetten.
  3. In het kader van de actieve informatieplicht de raad bij de behandeling van de zomernota mondeling te informeren over het terug te vorderen bedrag ad. € 55.372,-
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp: Memo weekmarkt Minnehof/Braadkamp
Besluit:Het college besluit:
1. de weekmarkt op donderdag 27 september te houden op Torenzicht (vanwege de opening van het dorpshart)
2. alle markthandelaren hiervan direct schriftelijk/per mail op de hoogte te stellen
3. de aanleg van leidingen op de Braadkamp uit te stellen tot na het overleg met Leyten en de VVE Minnehof
 
 

Rondvraag/mededelingen

 
Onderwerp: Regionale bestuursopdracht uitwerking strategie Servicebureau Gemeenten (SBG) Ten behoeve van de standpuntbepaling rondom de toekomst van de SBG is het van belang om hierin gezamenlijk op te trekken als Eemlandse gemeenten. Hiertoe is een bestuursopdracht geformuleerd door de gemeente Amersfoort. 
Besluit: Het college stemt in met de regionale bestuursopdracht.