Collegebesluitenlijst 19 juni 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 juni 2012

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

Afwezig:
de heer J. Bood, wethouder
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 24
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp: Subsidieaanvraag bewoners Graanoogst voor een buurtbarbecue 2012.
Bewoners van Graanoogst vragen een subsidie van €  200,- voor een barbecue op 30 juni 2012.
Besluit: Het college besluit  een subsidie te verlenen en direct vast te stellen op € 150,-.
Dekking kan worden gevonden in het budget WMO/sociale samenhang voor kleinschalige buurtinitiatieven 66.22.0001-642597.
 
Onderwerp: Huiselijk Geweld
Werkplan aanpak huiselijk geweld 2012.
Besluit: Het college besluit:
Kennis te nemen van het Werkplan Begeleidingsgroep aanpak huiselijk geweld Eemland / Heuvelrug 2012.
 
Onderwerp: Aanvraag subsidie 25 jaar jubileum IJsclub de Vaart.
IJsclub de Vaart heeft op 19 april 2012 verzocht om subsidie voor het 25 -jarig jubileum in 2012.
Besluit: Het college besluit:
• aan IJsclub de Vaart een éénmalige subsidie te verlenen voor de viering van het 25-jarig jubileum en deze subsidie vast te stellen op € 500,-.
• de subsidiekosten ten laste te brengen van het budget representatie 6.002.0013-634.337
 
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
 
Onderwerp: Verlenging opdracht Brink Groep voor de Zuidpolder
Het contract met Brink Groep voor de projectleiding van het project Zuidpolder in Eemnes loopt op 30 juni 2012 af. Brink Groep heeft offerte uitgebracht voor het voortzetten van de werkzaamheden in het project de Zuidpolder tot en met 30 november 2012. Voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegde offerte.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de offerte ‘001344.A013.A01/12001454-1/ISO:RH/NST’ waarin de inzet van Brink Groep voor de Zuidpolder tot en met 30 november 2012 wordt geregeld.
 
Onderwerp: Bezwaar inzake verleende vergunning voor de activiteit kappen.
Het bezwaar betreft een viertal eiken aan de Torenzicht/Braadkamp. De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht.
Besluit: Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift van bezwaarmakers niet-ontvankelijk verklaren.
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2012 Servicebureau Gemeenten.  Zienswijze begroting 2013 van het Servicebureau Gemeenten
In een memo aan de raad van Eemnes wordt de zienswijze op de begroting 2013 en de begrotingswijziging 2012 van het Servicebureau Gemeenten opgenomen.
Besluit: Het college besluit:
1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te brengen voor de begrotingswijziging 2012
2. namens de raad de volgende zienswijze in te laten brengen voor de ontwerpbegroting 2013 van het Servicebureau Gemeenten:
- De gemeente Eemnes dringt er op aan om geen andere kostenverrekeningsafspraken te maken met Amersfoort c.q. het financieel risico voor andere deelnemers uit te sluiten middels aanvullende afspraken.
- De gemeente Eemnes vraagt het SBG om kort na de zomer ten behoeve van de gemeenteraden een notitie op te stellen inzake de toekomstscenario’s en mogelijke financiele consequenties als gevolg van de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst
- ten aanzien van het pand de Zonnehof het SBG te verwijzen naar het eerdere collegebesluit (12 april 2011 inzake de verkoop van het pand onder voorwaarden) en verzoekt het SBG zo nodig nieuwe initiatieven te ontplooien op dat gebied.
- het SBG er op te wijzen dat de gemeenteraad bij de behandeling van de kadernota heeft aangegeven op de verbonden partijen  het trap-op-trap-af principe te willen toepassen. In dat kader In dat kader past op dit moment het toepassen van de nullijn ten aanzien van de CAO en de indexering van de kosten. Daarnaast kan nog overleg plaatsvinden over aanvullende bezuinigingen c.q. minder productafname in 2013
3. Met bijgaand memo de de raad te informeren.
 
Onderwerp: Besluitvorming omtrent begroting Tomingroep
De gemeente kan een zienswijze indienen ten aanzien van de begroting van de Tomingroep.
Besluit: Het college besluit
1. Ten aanzien van de begroting 2013 van de Tomin groep een zienswijze in te dienen met daarin opgenomen:
-      De gemeente Eemnes vraagt evenals voorgaand jaar aandacht voor de limitering van de reservepositie tot maximaal 5 % van het eigen vermogen binnen de totale Tomingroep.
-     De gemeente Eemnes vraagt aan het Werkvoorzieningschap om de gemeenten actief te informeren over de gevolgen van het voorgenomen rijksbeleid op de activiteiten van de Tomingroep.
-     De gemeente Eemnes vraagt aandacht voor een tijdige indiening van de financiële stukken.
-     gezien het overschot van de jaarrekening 2011 en het hoge eigen vermogen de eigen bijdrage van de gemeente, bovenop de doorbetaling van de rijksbijdrage voor 2013 op € 0,-   te stellen (i.p.v. € 6.500,-)
2. De gemeenteraad via bijgevoegde memo te informeren.
3. Voor het overige de begroting van het Werkvoorzieningschap voor kennisgeving aan te nemen.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp: Invoer bodemrapporten in BIS
Eemnes heeft een bodeminformatiesysteem (BIS) waarin de beschikbare informatie over bodem(verontreinigingen) digitaal opgeslagen wordt. Periodiek moeten de beschikbare nieuwe bodemrapporten in dit systeem worden ingevoerd.
Besluit: Het college besluit:
- door bureau Roxit de bodeminformatie in laten invoeren in BIS;
- voor de invoer van nieuwe rapporten in de komende jaren een jaarlijks budget van € 500 op te nemen.