Collegebesluitenlijst 1 mei 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 mei 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 17
Besluit  Vastgesteld.

Portefeuille: Allen

 
Onderwerp: Tussenstand realisatie collegeprogramma 2010 – 2014:
Halverwege de collegeperiode is de voortgang van de realisatie van het collegeprogramma 2010 – 2014 inzichtelijk gemaakt met een zogenaamde stoplichtrapportage.
Besluit: Het college neemt kennis van de rapportage en bespreekt de voortgang.
 

Portefeuille Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Communicatie met geïnteresseerde bedrijven in bedrijventerrein Zuidpolder:
In 2010 is geïnventariseerd welke bedrijven interesse hebben in afname van een kavel op het te realiseren bedrijventerrein Zuidpolder. De uitgifte van kavels op het bedrijventerrein is vertraagd omdat de gemeente nog niet alle gronden in eigendom heeft. Voorgesteld wordt om de geïnteresseerde ondernemers per brief op de hoogte te brengen van de stand van zaken in de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zuidpolder.
Besluit: Het college besluit de bij dit voorstel gevoegde brief (met enige aanpassingen) met daarin de stand van zaken van de ontwikkeling van het bedrijventerrein, toe te sturen aan de ondernemers die in 2010 hebben aangegeven interesse te hebben in een kavel op het te realiseren bedrijventerrein Zuidpolder.
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Bestuurlijke afspraken “Samen werken aan de zorg voor jeugd” regio Amersfoort en provincie Utrecht:
voor de regio - waar de Eemland-gemeenten - deel van uit maken zijn in het kader van de transitie van de jeugdzorg bestuurlijke afspraken “Samen werken aan de zorg voor jeugd” opgesteld. Het college wordt voorgesteld hiermee in te stemmen. De portefeuillehouder Jeugd wordt gemandateerd de afspraken namens het college te ondertekenen.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met de bestuurlijke afspraken “Samen werken aan de zorg voor jeugd” regio Amersfoort en provincie Utrecht van 23 april 2012 en 2. de portefeuillehouder Jeugd te mandateren deze afspraken namens het college te ondertekenen.
3. de commissie BSM hierover te informeren
 
Onderwerp: Huiselijk Geweld:
Cijfers huiselijk Geweld 2011 Eemland/Heuvelrug
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de cijfers voor Huiselijk Geweld 2011 Eemland/Heuvelrug.