Collegebesluitenlijst 20 maart 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 maart 2012

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
mevrouw J. Schouten-de Boer, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

 
Onderwerp - besluitenlijst week 11
Besluit:  vastgesteld.


Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Wijziging DVO team Ruimte BEL Combinatie
Voorgesteld wordt de DVO van team Ruimte te wijzigen zodanig dat de noodzakelijke werkzaamheden aan de bestemmingsplannen Wakkerendijk-Meentweg en Woonkern uitgevoerd kunnen worden.
Besluit: Het college besluit:
1) de dienstverlenings-overeenkomst met team Ruimte te wijzigen;
2) Hiertoe de bijgaande DVO wijzigingen te ondertekenen en;
3) De bijgevoegde planning herziening bestemmingsplannen te accorderen;
4) De bijgevoede memo ter kennisname aan de commissie W&R aan te bieden.
 
Onderwerp: Toekomstvisie Stal Rieder, kruispunt Goyergracht Noord/Slootweg
Op 21 november 2011 heeft Stal Rieder haar toekomstvisie als principeverzoek ingediend. Aan u wordt gevraagd of u kunt instemmen met de Toekomstvisie van Stal Rieder
Besluit: Het college heeft de toekomstvisie voor de eerste keer besproken en wethouder Van IJken zal in overleg treden met de eigenaar over de plannen. Als vertrekpunt wordt uitgegaan van het voorstel in het ambtelijke advies.
 
Onderwerp: Ontheffingen Polderwegen voor vrijwilligers van de Weidevogelbeschermgroep Westelijk Eemgebied:
Er zijn een 6-tal ontheffingen voor het berijden van de Anna Louwenweg, Stammeweg, Zuid Erven en de Jonge Jaapweg tijdens de ochtend- en avondspits aangevraagd namens de Weidevogelbeschermgroep Westelijk Eemgebied voor de periode week 12 t/m week 16 in 2012.
Besluit: Het college besluit 6 ontheffingen voor het berijden van de Anna Louwenweg, Stammeweg, Zuid Erven en de Jonge Jaapweg tijdens de ochtend- en avondspits voor de periode van week 12 tot en met week 26 in de jaren 2012, 2013 en 2014 te verlenen aan vrijwilligers van de Weidevogelbescherminggroep Westelijk Eemgebied.

 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V:
Ambtelijke toelichting vergadering 22 maart 2012.
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen.
 
Onderwerp: Aanpassing verordeningen e.d. van  per 1 januari 2012 gewijzigde Wet Werk en Bijstand (WWB).
Besluit: Het college besluit
  1.  Bijgevoegde nota  “aanscherping WWB” vaststellen;
  2.  De gemeenteraad voorstellen de Re-integratieverordening WWB 2012, de Afstemmings-verordening WWB  2012, de Verordening Langdurigheids-toeslag 2012, de Toeslagenver-ordening WWB 2012 en de Verordening Maatschappelijke Participatie 2012 vast te stellen conform de concept raads-besluiten
  3. De Beleidsregels Re-integratie-verordening WWB  2012, zoals opgenomen in bijgevoegde nota “aan-scherping WWB”, onder intrekking van de Beleidsregels Re-integratie-verordening WWB IOAW IOAZ 2010 in werking laten treden op 8e dag nadat zij door het college zijn vastge-steld en bekend gemaakt, en aan de inwerkingtreding terugwerk-ende kracht verlenen tot en met 1 januari 2012;
  4. De Nadere Regels Re-integratieverordening WWB 2012,  zoals opgenomen in bijgevoegde nota “aanscherp-ing WWB”, onder intrekking van de Nadere Regels Re-inte-gratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2010 in werking laten treden op de 8e dag nadat zij door het college zijn vastge-steld en bekend gemaakt, en aan de inwerking-treding terugwerkende kracht verlenen tot en met 1 januari 2012;
  5. De  Beleidsregels krediethypo-theek en geldlening WWB 2012,  zoals opgenomen in bijgevoegde nota “aanscherp-ing WWB”, onder intrekking van de Beleidsregels krediethypo-theek en geldlening WWB en WIJ 2010 in werking laten treden op de 8e dag nadat zij door het college zijn vastge-steld en bekend gemaakt, en aan de inwerkingtreding terugwerkende kracht verlenen tot en met 1 januari 2012 ;
  6. De inkomensgrens voor de regeling deelname maatschap-pelijk verkeer, de categoriale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten, en de regeling 65+  met ingang van de 8e dag na de bekendmaking van het collegebesluit vaststel-len op 110% van de bijstands-norm, en aan dit besluit terugwerkende kracht verlenen tot en met 1 januari 2012.
Onderwerp: Huiselijk geweld:
subsidieverzoek van Beweging 3.0 voor het beschikbaar stellen van een bijdrage om in 2012 de schakelfunctie evenals in Eemland Zuid ook in Eemland Noord in te voeren.
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het ter beschikking stellen aan Beweging 3.0 van een bijdrage van € 271,-  voor de schakelfunctie tussen het DOHG en het JCHG in Eemland Noord voor de periode 1 april 2012 tot 31 december 2012 onder de voorwaarde dat de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest ook instemmen met het invoeren van een schakelfunctie in Eemland Noord;
  2. Vanaf 1 januari 2013 de bijdrage voor de schakelfunctie jaarlijks toe te voegen aan de bijdrage die Beweging 3.0 al ontvangt van de gemeente voor het coördineren van het casusoverleg DOHG;
  3. In te stemmen met bijgevoegde brief aan Beweging 3.0;
  4. Het bedrag van € 271,- ten laste te brengen van de kostenplaats 66200016 aanpak Huiselijk Geweld.

 

Portefeuille: Wethouder J. Schouten - de Boer

 
Onderwerp: PHO wonen, Welzijn en Zorg:
Ambtelijke toelichting vergadering 22 maart 2012.
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen.
 
Onderwerp: Uitvoeren van het vervangingsschema van het speelplan jaarschijf 2012.
Instemmen met aanwending van middelen voor de renovatie van speelvoorzieningen.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het aanwenden van de middelen voor de vervanging (renovatie) speelvoorzieningen (jaarschijf 2012), welke zijn opgenomen in de investeringsplanning van de begroting 2012.