Collegebesluitenlijst 20 november 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 november 2012

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

 
Onderwerp - Besluitenlijst week 46
Besluit: Vastgesteld
 
Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen 2013
De verordeningen onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing,rioolheffing, hondenbelasting, begrafenisrechten en toeristenbelasting dienen opnieuw te worden vastgesteld vanwege verandering van de tarieven
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen de verordeningen voor 2013 vast te stellen.
 
Onderwerp:Technische begrotingswijzigingen
In het kader van begrotingsrechtmatigheid worden in december aan de raad drie begrotingswijzigingen voorgelegd met betrekking tot de Dienstverlenings-overeenkomst, Afwikkeling vordering en uitbreiding cameratoezicht.
Besluit: Bijgaand raadsvoorstel inzake technische begrotingswijziging ter besluitvorming voorleggen aan de raad
 
Onderwerp:Aanwijzen beveiligingsfunctionaris (beveiligsbeheerder) GBA en beveiligingsfunctionaris Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen).
In het kader van de verplichte GBA audit moet er een beveiligingsfunctionaris benoemd worden door het college van B&W.
 
In het kader van de paspoortwet/Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) moet er een beveiligingsfunctionaris Waardedocumenten aangewezen worden door het college van B&W.
Besluit: Het college besluit de heer M.G.A. Roza, te benoemen als beveiligingsfunctionaris GBA. De benoeming gaat in op de dag van het besluit.
 
Het college besluit de heer M.G.A. Roza, aan te wijzen/te benoemen als beveiligingsfunctionaris Waardedocumenten. De benoeming gaat in op de dag van het besluit.
 
Onderwerp:Aanwijzen vervanger beveiligingsfunctionaris GBA en Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen):
De beveiligingsfunctionaris dient bij afwezigheid vervangen te worden. Voorgesteld wordt mevrouw S.J. Kist te benoemen als vervangend beveiligingsfunctionaris GBA en Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen). De benoeming gaat in op de dag van het besluit.
Besluit:Het college besluit  mevrouw S.J. Kist te benoemen als vervangend beveiligingsfunctionaris GBA en Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen). De benoeming gaat in op de dag van het besluit.
 
Onderwerp:Vaststellen gemeentelijke bijdragen en subsidies welzijn, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 2011.Volgens de subsidieverordening moeten de voorlopig toegekende subsidies vastgesteld worden op grond van de ingeleverde verantwoording na afloop van het subsidiejaar.
Besluit: Het college besluit:
1 De subsidies 2011 vast te stellen conform overzicht.
2 De instellingen hierover te informeren.

 

Portefeuillehouder Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Buitenrand:
Het concept voorontwerp bestemmingsplan Buitenrand is gereed en wordt nu ter instemming aan u voorgelegd om vervolgens  de meningen en gevoelens van de commissie te peilen. Om dit plan in procedure te brengen, dient het voorontwerpplan vrijgegeven te worden voor inspraak. Daarnaast dient het wettelijk vooroverleg opgestart te worden.
Besluit:Het college besluit:
-In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Buitenrand;
- Het voorontwerp bestemmingsplan Buitenrand vrij te geven voor inspraak en wettelijk vooroverleg nadat de meningen en gevoelens van de commissie W&R zijn gepeild.
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Eervol ontslag lid Wmo-adviesraad Eemnes
Een lid van de Wmo-adviesraad verzoekt eervol ontslag te verlenen.
Besluit: Het college besluit mevrouw J. van Manen, lid van de Wmo-adviesraad, eervol ontslag te verlenen.
 
Onderwerp:Toekennen van HR ketel voor een luchtverwarmingsinstallatie als energiebesparende maatregel in de duurzaamheidleningen Eemnes 2012.
Er is een verzoek binnengekomen van een inwoner van Eemnes of een HR ketel voor luchtverwarmingsinstallatie ook onder de duurzaamheidlening valt.
Besluit:Het college besluit
- in te stemmen met toekenning van luchtverwarmingsinstallatie als energiebesparende maatregel in de duurzaamheidleningen Eemnes 2012.
 
Onderwerp:Vorming RUD Utrecht
Om de kwaliteit van wet- en regelgeving, toezicht en handhaving op milieutaken te verhogen, wordt in Nederland gewerkt aan een landsdekkend systeem van Regionale Uitvoeringsdiensten. Op 1 januari 2013 dienen deze uitvoeringsorganisaties operationeel te zijn.
Om aan de deadline van januari 2013 te kunnen voldoen, dienen de raden van de deelnemende gemeenten zich in december uit te spreken over de koers van de RUD-iw.
Het voorliggende koersdocument geeft aan langs welke weg de totstandkoming van de RUD Utrecht (alle gemeenten binnen de provincie en de provincie Utrecht gezamenlijk) bereikt gaat worden.
Besluit:Het college besluit
1) In te stemmen met het koersdocument wat ten grondslag ligt aan de RUD- Utrecht
2) In te stemmen met deelname in de RUD Utrecht onder de volgende voorwaarden:
a) dat er een goed onderbouwde meerjarenbegroting van de RUD komt;
b) dat er een oplossing voor de desintegratiekosten voor de gemeente komt;
c) dat er afspraken over de risico- en kostenverdeling binnen de GR RUD worden gemaakt.
2) Het raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad
 
Onderwerp:Rechtmatigheid beschikkingen leerlingen vervoer schooljaar 2012-2013
Uit de rechtmatigheidscontrole is naar voren gekomen dat de door de raden in mei 2012 vastgestelde wijzigingsverordening niet conform de modelverordening was, waardoor een  aantal afgegeven beschikkingen voor speciaal onderwijs financieel onrechtmatig zijn. Door de VNG is abusievelijk een onjuiste versie van de wijzigingsverordening in omloop gebracht. Deze werd direct door de VNG gecorrigeerd, maar de wijzigingsverordening was inmiddels vastgesteld door de raad. De beschikkingen die zijn verzonden aan de belanghebbenden blijven in stand. Het college dient een besluit te nemen dat de beschikkingen worden geacht te zijn beschikt op de hardheidsclausule. Door dit besluit is de financiële rechtmatigheid gerepareerd
Besluit:Het college besluit dat belanghebbenden, genoemd in de (vertrouwelijke) bijlage, een besluit hebben ontvangen, dat wordt geacht te zijn beschikt op artikel 29 (hardheidsclausule) van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Eemnes 2011.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp:Urgenties sociale woningen in Eemnes
Op 3 december 2012 staat op de agenda van de commissie BSM het onderwerp urgentieverklaringen geagendeerd. Bijgaand memo gaat daar nader op in.
Besluit:Het college gaat akkoord met voorliggende memo en besluit deze ter kennisname aan te bieden aan de commissie BSM en de gemeenteraad.
 
Onderwerp:Onderzoek samenhang regionale woningmarkt.
Stand van zaken onderzoek regionale woningmarkt en informeren raad hierover.
Besluit:Het college besluit in te stemmen met het vervolgonderzoek regionale woningmarkt en zal de raad hiervan in kennis te stellen aan de hand van een voor alle regiogemeenten gelijkluidende raadsinformatiebrief, met een aanvullende nuancering voor de Eemnesser situatie.
 
Onderwerp:Beslissing op bezwaar inzake de afwijzing van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit:Voorgesteld besluit :
1. Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen;
2. De gevraagde documenten, voor zover aanwezig, openbaar te maken conform bijgevoegd conceptbesluit
 
 
Met de colleges van Laren en Blaricum vindt van 12.00 – 13.00 uur het periodiek overleg plaats
 
 

Wat verder ter tafel komt/Rondvraag

 
In gesprek met de wethouder a.s. zaterdag (de Hilt) Wethouder B. Wondergem is a.s. zaterdag verhinderd. Wethouder E.M. van IJken neemt het spreekuur over.
 
Wijziging openingstijden servicebalie politiebureau (tevens districtsbureau) Baarn  Het college neemt kennis van de gewijzigde openingstijden (persbericht)