Collegebesluitenlijst 21 februari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012

Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
mevrouw J. Schouten-de Boer, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - besluitenlijst week 7
Besluit  vastgesteld.
 
Onderwerp - Jaarverslag Integrale Veiligheid 2011:
Per jaar wordt er een uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid geschreven. Aan de hand van de politiecijfers over het jaar 2011 en de ingezette acties wordt de uitvoering geëvalueerd. Deze evaluatie zal mede als input dienen voor de het nog op te stellen uitvoeringsprogramma voor 2012. 
Besluit  Het college besluit:
1. Het jaarverslag Integrale Veiligheid 2011 vast te stellen
2. Het jaarverslag Integrale Veiligheid 2011 en bijlagen ter kennisname aanbieden aan de commissie BSM van 12 maart 2012

 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp -
Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011:
Het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011 heeft vanaf 7 november 2011 gedurende 6 weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn 28 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn gebundeld en beoordeeld. Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoen, in te stemmen met de Nota van Zienswijzen, inclusief ambtelijke wijzigingen en het bestemmingsplan in gewijzigde vorm ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

Besluit  Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve wijzigingen (Nota van Zienswijzen);
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen;
3. De raad te verzoeken uw college te machtigen in alle verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening, die naar aanleiding van dit besluit worden gevoerd, in recht schriftelijk en mondeling te vertegenwoordigen.