Collegebesluitenlijst 22 mei 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 20
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp: Kredietvoorstel zonnepanelen op het gebouw Zuidersingel 4:
Naar aanleiding van de openbare raadsvergadering van 23 april 2012 heeft de gemeenteraad aangegeven niet in te stemmen met punt 2 van het raadsvoorstel “Maatregelen voor duurzaamheid van het gebouw Zuidersingel 4” en dit te laten terugkomen in de commissie GROW.
Besluit: Het college besluit:
- De raad voor te stellen een krediet van € 118.000 exclusief btw voor het plaatsen van zonnepanelen op het gebouw Zuidersingel 4 beschikbaar te stellen.
- De raad voor te stellen de 13e begrotingswijziging 2012 vast te stellen.
 
Onderwerp: Zienswijzen Begroting 2013, Meerjarenraming 2014-2016 en Jaarrekening 2011 BEL Combinatie                  
Op 23 april 2012 heeft het Dagelijks Bestuur van de BEL combinatie de Begroting 2013, de Meerjarenbegroting 2014-2016 en de Jaarrekening 2011 van de BEL Combinatie vastgesteld. Aan de gemeente wordt gevraagd een zienswijze te geven.
Besluit: Het college besluit bijgaand raadsvoorstel aan de raad voor te leggen en de raad voor te stellen:
1) met betrekking tot de jaarrekening 2011 in het kader van de zienswijze geen opmerking te maken
2) met betrekking tot de begroting 2013 van de BEL Combinatie in het kader van de zienswijze de volgende opmerking te maken:
- ten aanzien van de bezuinigingstaakstelling 2013 is het van belang om vroegtijdig met de gemeente in overleg te treden om invulling aan deze taakstelling te geven.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Bestemmingsplan Wakkerendijk-Meentweg 2012:
Het bestemmingsplan Wakkerendijk-Meentweg 2012 heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn 24 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beoordeeld.
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve wijzigingen (vaststellingsrapport);
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen;
3. De raad te verzoeken uw college te machtigen in al de verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening, die naar aanleiding van dit besluit betreffende bestemmingsplan Wakkerendijk-Meentweg 2012 worden gevoerd, in recht schriftelijk en mondeling te vertegenwoordigen.

Onderwerp: Planologische inpassing stal Rieder in het bestemmingsplan Buitenrand Eemnes
Momenteel heeft stal Rieder een omvang die niet past binnen de uitgangspunten van de structuurvisie van Eemnes en in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. De stal ligt aan het einde van de Goyergracht en een definitieve planologische inkadering is gewenst. Voorgesteld wordt om de inkadering in te brengen in het nieuwe bestemmingsplan Buitenrand middels een vaste bedrijfsbestemming. De mogelijkheid hiertoe dient zorgvuldig onderzocht te worden en de kosten daarvan zullen verhaald worden op stal Rieder. Er wordt een duidelijkheid gecreëerd die voor zowel de gemeente als stal Rieder zelf noodzakelijk is.
Besluit: Het college besluit stal Rieder in afwachting van de onderzoeken voorlopig op te nemen als bedrijfsbestemming in het nieuwe bestemmingsplan Buitenrand mits de raadscommissie daarmee instemt
 
Onderwerp: Bezwaar inzake het besluit tot oplegging van een last onder dwangsom.
De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 12 april advies uitgebracht.
Besluit: Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand laten, onder verbetering van de motivering.
 
Onderwerp: Voorbereidingskrediet Zuidpolder:
In september 2011 is een aanvullend voorbereidingskrediet toegekend voor de planvoorbereidingen voor de Zuidpolder voor de periode september 2011 t/m juni 2012. Om voortgang in de ontwikkeling van de Zuidpolder te waarborgen wordt een aanvullend voorbereidingskrediet gevraagd voor vervolg van de planvoorbereidingen na juni 2012. Dit betreft een ‘tussen’ voorstel. Hiermee moeten de onderhandelingen worden afgerond en na het sluiten van de overeenkomst met de marktpartijen een definitieve projectorganisatie worden opgericht die werkt op basis van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst en de vast te stellen grondexploitatie.
Op basis de begroting van de werkzaamheden voor de periode t/m september 2012 wordt de raad gevraagd om een aanvullend voorbereidingskrediet ter grootte van € 218.000 voor het vervolg van de planvoorbereidingen.
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud van het raadsvoorstel en dit ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Milieujaarverslag 2011:
De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het milieujaarverslag worden de activiteiten beschreven die op het gebied van milieu zijn uitgevoerd.
Onderdeel van het milieujaarverslag vormt het jaarverslag van het Servicebureau gemeenten.
Besluit: Het college besluit om:
- het milieujaarverslag 2011, behoudens de afvalparagraaf, vast te stellen
- het jaarverslag 2011 van het Servicebureau Gemeenten vast te stellen
- de beide jaarverslagen ter kennisname aan te bieden aan de commissie GROW
- de beide jaarverslagen toe te zenden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen VROM) en de provincie Utrecht