Collegebesluitenlijst 23 oktober 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2009

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 42
Besluit  gewijzigd vastgesteld
 
Onderwerp - Projecten Molenweg/Manege en Dansschool
Voor de volgende commissievergaderingen zijn rapportages geagendeerd voor de projecten Molenweg/Manege en Dansschool
Besluit Het college besluit in te stemmen met de conceptmemo’s en deze ter kennisneming aan de commissies WRM en BSM te brengen.

Onderwerp - Verkoop gemeentegronden bedrijventerrein Zuidpolder.
Het college heeft op 28 augustus besloten de raad om instemming te vragen voor de verkoop van de gemeentegrond in het Bedrijventerrein Zuidpolder. De raad heeft op 24 september ingestemd met de intentie, maar het besluit aangehouden. In het bijgaande raadsvoorstel is de voorgenomen verkoop nader toegelicht teneinde de raad de gelegenheid te geven tot het uiten van wensen en bedenkingen.
-Besluit  Het college besluit het contract met Grondbank/Rigter voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de gemeenteraad;
- Het college besluit de uitgiftecriteria Bedrijventerrein Zuidpolder ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
- Het college besluit de raad te vragen de 4e begrotingswijziging 2012 in te trekken en de 18e begrotingswijziging goed te keuren.

 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Twee verzoeken om een tegemoetkoming in beweerdelijk geleden planschade
De bezwaarschriften tegen uw eerdere besluiten tot afwijzing van de verzoeken zijn conform het advies van de Cie. voor de bezwaarschriften ongegrond.
Besluit  Het college besluit de bezwaarschriften in kwestie ongegrond te verklaren.
 
Onderwerp - SpitsafsluitingGoyerweg / Stachouwerweg
Thans kan een besluit worden genomen over de te nemen maatregelen.
Besluit Het college besluit:
1. gelet op de uitkomsten van nader onderzoek en de eerdere inspraakreacties de spitsafsluiting wel uit te voeren, maar, in afwijking van het advies, het bestemmingsverkeer uit te zonderen;
2. het principe besluit voor te leggen aan de raadscommissie GROW
3. na positief advies van de commissie het definitieve verkeersbesluit te nemen en de maatregel in te voeren.

 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Milieuprogramma 2013.
De gemeente Eemnes heeft jaarlijks de plicht om een milieuprogramma op te stellen. Hierin staan de projecten en activiteiten opgenomen die in het kader van milieu worden opgepakt.
Besluit  Het college besluit
1. in te stemmen met het milieuprogramma 2013
2. deze aan te bieden aan commissie GROW van 13 november 2012
3. deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad ( 26 november 2012)
4. deze na vaststelling ter kennisname toe te zenden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport en de provincie Utrecht.
 
Onderwerp - Duurzaam aanbesteden van de verwerking van groenafval.
De Omgevingsdienst Regio Utrecht is in 2011 een project gestart om de verwerking van groenafval duurzaam aan te besteden. Aansluiten is financieel niet gunstig voor de gemeente, en past niet goed bij de duurzaamheidambitie van de gemeente Eemnes.
Besluit  Het College besluit:
- Af te zien van verdere deelname aan de aanbesteding van de verwerking van groenafval die de Omgevingsdienst Regio Utrecht gaat uitvoeren.

Onderwerp - Afdoening toezegging inzake verbetermaatregelen clusterschool
In de cie BSM van 8 oktober heeft de pfh houder toegezegd om in november te komen met acties om het klimaatprobleem in de clusterschool snel op te lossen. Bijgevoegde memo gaat daarop in. Bij de tot standkoming van het memo is afgestemd met de beheerscommissie van de clusterschool. In verband met de raakvlakken met het aanvullend klimaatbeleid is tevens afgestemd met het cluster milieu van de gemeente. 
Besluit  Het college besluit:
- Akkoord te gaan met de inhoud van het memo
- Dit memo ter kennisname toe te zenden aan de commissie BSM

Onderwerp - Afdoening toezegging inzake de informatiebeveiliging en het gebruik van Suwinet.
Besluit  Het college besluit akkoord te gaan met bijgevoegd memo en het memo ter afdoening van de toezegging ter kennisname toe te zenden aan de cie BSM.

Onderwerp - Koersdocument RUD-U (Regionale uitvoeringsdienst Utrecht)
-de cie Mans heeft n.a.v. de vuurwerkramp in Enschede en brand Volendam aanbevelingen gedaan om de kwaliteit en professionaliteit van vergunningen, toezicht en handhaving te verbeteren. Dit heeft geleid tot de vorming van RUD(regionale uitvoeringsdiensten, voorheen omgevingsdiensten). Hierin worden kennis, kunde en capaciteit op genoemde terreinen gebundeld. Het voorliggende koersdocument –tot stand gekomen door de inzet van een AKG(ambtelijke kerngroep) in overleg met een BSG(bestuurlijke stuurgroep)- geeft aan langs welke weg dit doel bereikt gaat worden.
Besluit  Het college heeft het document besproken. In principe kan worden ingestemd met aansluiting bij de RUD Utrecht, onder nadere voorwaarden. Er wordt een regionaal voorstel voorbereid. Gelet hierop wordt de behandeling van het voorstel in de commissie en raad uitgesteld tot december.

 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Haalbaarheid BEL-zwembad
Op grond van het haalbaarheidsonderzoek BEL-zwembad heeft de raad besloten niet over te gaan naar stap 3 (uitwerking businesscase) van de bestuursopdracht BEL-zwembad maar eerst de markt te consulteren. Uit de marktconsultatie is naar voren gekomen dat een BEL-zwembad niet gerealiseerd kan worden zonder gemeentelijke bijdrage. Op grond van dit inzicht wordt de raad voorgesteld om door middel van een aanbestedingsadvies over te gaan naar stap 3 en een structureel bedrag op te nemen in de meerjarenschijf 2014 t/m 2016 voor het BEL-zwembad.
Besluit  Het college besluit in meerderheid om de gemeenteraad voor te stellen:
1. kennis te nemen van de resultaten van de marktconsultatie;
2. een aanbestedingsadvies op te stellen voor een enkelvoudig, functioneel zwembad, uitgaande van een maximale jaarlijkse bijdrage van de gemeenten van € 400.000,-
3. de kosten voor het opstellen van het aanbestedingsadvies betaalbaar te stellen vanuit het resterende budget ad. (€ 16.288,-) dat beschikbaar is gesteld aan de BEL Combinatie voor de uitvoering van de bestuursopdracht BEL-zwembad.
Wethouder van IJken neemt een minderheidsstandpunt. Hij stemt niet in met het voorstel vanwege de te verwachten structurele financiële gevolgen voor de gemeente, waarvoor geen financiële dekking aanwezig is.
 

 

Rondvraag / mededelingen

Onderwerp - Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs
Er wordt gewerkt aan een integraal plan voor de toekomstige huisvesting van de scholen in Eemnes. De portefeuillehouder heeft het concept IHP vorige week besproken met de schoolbesturen. De planning is gericht op behandeling van het IHP in de raad van december
 
Onderwerp - Eemhof (herontwikkeling)
De portefeuillehouder is te gast geweest op een door  de initatiefnemer georganiseerde bijeenkomst met de Eemhof bewoners. Daarnaast is er een bijeenkomst gepland met de buurtbewoners, volgende week. De initiatiefnemer neemt hierin het voortouw.
 
Onderwerp - Zondagopenstelling COOP De portefeuillehouder heeft gesprek gehad met de COOP. Vanaf 1 november a.s. gaat de zondagopenstelling in. 
 
Onderwerp - De Weiden (ontwikkeling woningen) A.s. woensdag vindt overleg plaats met de Alliantie over aanpassing van het plan en de eventuele (fin.) gevolgen hiervan. Er komt een nieuw voorstel voor 22 i.p.v. 25 woningen. Dit zal aan het college worden voorgelegd.
Besluit