Collegebesluitenlijst 24 april 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 mei 2012

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 16
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp - Uitbreiding cameratoezicht in kader van het handhaven van de openbare orde in omgeving van de Minnehof (nieuwe Dorpshart) te Eemnes.
Als gevolg van het overlast van jongerenbij Torenzicht in 2011, de sluiting van Dik Trom en de ingebruikname van een cafetaria in het nieuwe Dorpshart (Minnehof) bestaat er ernstige vrees dat het aantal inbreuken op de openbare orde door de jeugd in het gebied zal toenemen. De burgemeester wil het cameratoezichtsgebied uitbreiden voor tenminste een periode van twee jaar naar het nieuwe Dorpshart (ter hoogte van het cafetaria).
Besluit  Het college besluit:
1. In het kader van de handhaving van de openbare orde het cameratoezicht (variant 1) in het centrum van Eemnes uit te breiden naar het nieuwe Dorpshart (Minnehof);
2. Het cameratoezicht zal gelden voor een periode van twee jaar, met mogelijkheid deze periode te verlengen, waarbij de resultaten van het cameratoezicht tussentijds zullen worden geëvalueerd met betrokken partijen;
3. het besluit tot cameratoezicht ter kennisname aan te bieden aan de commissie BSM, zonder de bedrijfsgevoelige bijlagen.
4. de investering ad. € 12.635,04 m.b.t. het cameratoezicht ten laste te brengen van het Dorpshart
5. de structurele onderhoudskosten ten laste te brengen van de kostenplaats Veiligheid 61.400.011; kostensoort 634361.

Onderwerp - Jaarstukken 2011 en concept programmabegroting 2013 VRU:
In haar brief van 10 april 2011 vraagt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan de gemeenteraad van Eemnes om haar zienswijze te geven met betrekking tot de jaarstukken 2011 en de concept programmabegroting 2013.
Besluit  Het college besluit:
I.  Geen bedenkingen in te brengen met betrekking tot de jaarstukken 2011 van de Veiligheidsregio Utrecht’;
II. Ten aanzien van de begroting 2013 van de Veiligheidsregio Utrecht de volgende bedenkingen in te brengen:
- de gemeente Eemnes onderschrijft de wenselijkheid om verdere verbeteringen aan te brengen in de begroting om meer transparantie en beheersbaarheid tot stand te brengen.
- Aangezien de programma’s nog niet geheel zijn uitgewerkt en de reeds afgesproken bezuinigingen nog niet zijn verwerkt in de begroting 2012 maakt de gemeente Eemnes op deze punten een voorbehoud en kan een definitieve zienswijze worden gegeven bij de begroting 2013, die eind 2012 opnieuw zal worden aangeboden.
- de gemeente Eemnes verzoekt de VRU een nadere onderbouwing te geven ten aanzien van de gekozen beleidsprioriteiten in het kader van de BDUR.
- de eerder geuite bezwaren m.b.t. de leerstoel nogmaals kenbaar te maken
III. De raad voor te stellen deze zienswijze via het college over te brengen aan de controller van de VRU.
 
Onderwerp - Termijnen subsidieverordening en in behandeling nemen van aanvragen:
Beleidslijn hersteltermijn en hoe om te gaan met instellingen (met meerjarige subsidierelaties) die op 1 april geen aanvraag hebben ingediend.
Besluit Het college besluit:
• aan instellingen die binnen de gestelde termijn uitstel hebben gevraagd conform art. 6, lid 3 van de subsidieverordening een termijn van 8 weken na 1 april te geven gedurende de looptijd van de Algemene Subsidieverordening Eemnes 2011 voor het indienen van subsidieaanvragen;
• aanvragen die binnengekomen zijn in het weekend van 31 maart en 1 april 2012 en geregistreerd op 2 of 3 april te beschouwen als op tijd ingediend;
• in te stemmen met de voorgestelde beleidslijn voor instellingen waarvan op 1 april geen aanvraag ontvangen is

Onderwerp - Accountantsrapport bij de jaarrekening en het jaarverslag 2011 en vaststellen jaarrekening 2011
De accountant heeft de jaarrekeningcontrole uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan zijn er nog een aantal kleine correcties uitgevoerd. Deze hebben geen effect gehad op het resultaat.
Besluit Het college besluit :
1. Kennis te nemen van de conceptrapportage van de accountant
2. De aangepaste jaarrekening 2011 en de productenrealisatie 2011 vast te stellen
3. Concept raadsvoorstel, raadsbesluit en begrotingswijziging aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden

 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Bestuursopdracht ‘Bomenbeleidsplan Eemnes’
De raad heeft een motie aangenomen waarin het college gevraagd is met een voorstel te komen om bomenbeleid te formuleren, omdat een afname van het aantal bomen werd geconstateerd in de jaarcijfers
Besluit Het college besluit de gemeenteraad
te adviseren om het bomenbeleid mee te nemen in het nog op te stellen groenplan (in 2013) en tot die tijd terughoudend om te gaan met het kappen van bomen

 
Onderwerp -Grondverkoop De Weiden:
Ten behoeve van de ontwikkeling van 25 sociale huurappartementen wordt voorgesteld in te stemmen met de grondverkoop van De Weiden aan de Alliantie.
Besluit Het college besluit:
1. In te stemmen met onderliggende Overeenkomst De Weiden fase 4;
2. De overeenkomst ter kennisname aan de raad voor te leggen;
3. De raad voor te stellen geen bedenkingen of wensen in te dienen met betrekking tot de voorgenomen verkoop van het perceel De Weiden kadastraal sectie K 971 
4. De raad voor te stellen de opbrengst te verantwoorden op het grondexploitatiecomplex De Weiden en bij afsluiting van het complex het positieve resultaat van de grondexploitatie te storten in de Algemene Reserve
5. In te stemmen met het concept raadvoorstel en –besluitPortefeuille: Wethouder Wondergem/ wethouder Bood

Onderwerp - Afwijkingenbeleid voor mantelzorg
De WMO-raad heeft advies gegeven over de randvoorwaarden voor het verlenen van een kruimelontheffing voor mantelzorg. De adviezen worden op één punt meegenomen in de randvoorwaarden kruimelontheffing mantelzorg.
Besluit Het college besluit, het op enkele punten aangepaste randvoorwaarden voor het verlenen van een kruimelontheffing ex bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht voor mantelzorg, vast te stellen. 
 
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp -
Definitieve marktopstelling na gereedkoming Dorpshart Eemnes
De bouw van het Dorpshart Eemnes is in volle gang en zal in het 3e kwartaal 2012 worden opgeleverd. Naast de bouw van het Minnehof zal ook op de Braadkamp een pand worden gebouwd, een chinees restaurant. Dit betekent dat de Braadkamp gereconstrueerd zal worden en dat na realisatie hiervan een nieuwe opstelling van de weekmarkt nodig is.
Besluit Het college besluit:
1. de opstelling, zoals aangegeven op bijlage 1 van dit voorstel, van de weekmarkt na realisatie van de ‘nieuwe’ Braadkamp in het 3e kwartaal 2012 vast te stellen.
2. de commissie hierover te informeren

 

Onderwerp -Vaststellen Handhavings-uitvoeringsprogramma 2012:
Het Uitvoeringsprogramma 2012 beschrijft de praktische uitvoering van de Wabo- en APV-handhaving en geeft aan hoeveel uur aan de diverse activiteiten besteed zullen worden.
Besluit Het college besluit het Handhavings-uitvoeringsprogramma 2012 vast te stellen en ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden.

Onderwerp -Dorpshart
In de koop- en realisatieovereenkomst Dorpshart is overeengekomen dat de gemeente naast de overeengekomen € 1,37 mio, een vast bedrag van
€ 1.2 ex. BTW van Leyten ontvangt. In de beëindigingovereenkomst huur tennispark is overeengekomen dat de gemeente aan de tennisvereniging een bedrag van € 1,2 mio (geen BTW) betaalt. Om dit onderdeel van de overeenkomsten in gang te zetten, stelt Leyten voor om een cessieovereenkomst te sluiten.
Besluit Het college besluit in te stemmen met de cessieovereenkomst en Leyten en PWC te machtigen om contacten te onderhouden met en instemming te verkrijgen van de belastingdienst met betrekking tot de cessieovereenkomst.

Onderwerp -Tijdelijk parkeren op evenemententerrein
Door de verkeersmaatregelen vanwege het dorpshart vragen de bewoners van de Raadhuislaan (waar voor een gedeelte een tijdelijk parkeerverbod gaat gelden) of het mogelijk is tijdelijk op het evenemententerrein te parkeren
Besluit Het college besluit voor een periode van 6 weken toestemming te verlenen aan bewoners van de Raadhuislaan (gedeelte tussen de nrs. 2 t/m 42 en 1 t/m 49), met uitzondering van 28 mei a.s. (omdat er dan een evenement is, waardoor parkeren niet mogelijk is)