Collegebesluitenlijst 24 januari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 januari 2012

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
mevrouw J. Schouten-de Boer, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

 
Onderwerp - Besluitenlijst week 03
Besluit vastgesteld.

 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Bestemmingsplan Wakkerendijk/Meentweg
Naar aanleiding van de behandeling in commissie WenR en bespreking in het Presidium wordt de procedure besproken. Juridisch zijn er geen belemmeringen om het bestemmingsplan vast te stellen.
Besluit: Het college besluit vanwege de discussie, onduidelijkheid over de procedure, de toevoegingen t.a.v. karakteristieke panden en de mogelijkheid om het perceel Meentweg 121 planologisch nu mee te nemen in de procedure het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen.
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Status project Achterblijvende gemeenten kinderopvang
de Inspectie van het Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de wijze waarop gemeenten de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen handhaven gecontroleerd. Uit bijgaande brief van 12 januari 2012 blijkt dat de gemeente Eemnes op basis van dit onderzoek door (OCW) een A-status is toegekend
Besluit: het college neemt kennis van de betreffende brief van OCW waaruit blijkt dat de gemeente Eemnes voldoet aan de wettelijke eisen voor kinderopvang.
 
Onderwerp: uitspraak Raad van State met betrekking tot handhaven kinderopvang.
uit een uitspraak van de Raad van State is duidelijk geworden dat de zogenoemde beleidsregels kinderopvang niet kunnen worden gehandhaafd in het kader van het gemeentelijk handhavingbeleid.
Besluit: het college besluit
(1) kennis te nemen van een uitspraak van de Raad van State waaruit blijkt dat zogenoemde beleidsregels in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen niet kunnen worden gehandhaafd en
(2) de gemeentelijke handhaving te beperken tot de wettelijke bepalingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
 

Portefeuille Wethouder J. Schouten - de Boer

 
Onderwerp: Opheffen opslagterrein tegenover de Barbeelstraat:
In de afgelopen jaren heeft de gemeente gebruik gemaakt van het opslagterrein aan de Barbeelstraat voor het tijdelijk opslaan van grond en bestratingmaterialen voor het woonrijp maken van de Noordbuurt en voor hergebruik van de opgeslagen materialen in de gemeente Eemnes.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met het voorstel om de bestratingmaterialen van het terrein te verwijderen;
2. vrijkomende bestratingmaterialen te verkopen aan:
- gemeente Blaricum, ca. 1.100 m2 voor de prijs van € 21,50 m2;
- overige klinkers verkopen aan de hoogst biedende aannemer, incl. het verwijderen van de overtollige materialen;
3. aanwezige bomen op het terrein tijdelijk laten staan totdat deze in een plan geplant kunnen worden;
4. de kosten voor het opruimen en opschonen van het terrein te dekken uit de verkoop van de bestratingmaterialen, geraamd overschot ca. € 27.800,--;
5. De BEL Combinatie toestemming te verlenen om het werk te gunnen aan de fa. Hendrikse & Zn B.V. te Soest;
6. aanwezige afrastering tijdelijk laten staan, tot een definitieve invulling van het terrein bekend is;
7. de opbrengst vrij te laten vallen in de Algemene Middelen.