Collegebesluitenlijst 24 juli 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 juli 2012

 


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer J.A. de Bruijn, waarnemend secretaris

Afwezig:
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA
 

Onderwerp - Niet toepassen BIBOB Eemnes
Er zijn verschillende ondernemers in Eemnes die verhuizen naar een locatie in het Nieuwe Dorpshart (Het Wapen van Eemnes, snackbar Happy Food en Tetteroo).
Deze ondernemers hebben aanvragen ingediend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Eemnes 2012 en de Drank- en Horecawet.
Besluit De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, om geen toepassing te geven aan de Beleidslijn BIBOB Eemnes 2012 en daarmee af te zien van toetsing op de Wet BIBOB bij de beoordeling van de volgende aanvragen:
? “Het Wapen van Eemnes”
o aanvraag vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een slijtersbedrijf aan De Minnehof 12.
? de heer Dong Chen h.o.d.n. Happy Food
o aanvraag vergunning op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de exploitatie van een openbare inrichting aan De Minnehof 6.
? A.J. Tetteroo B.V.
o aanvraag vergunning op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de exploitatie van een openbare inrichting aan de Laarderweg 24 A.
o aanvraag vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf.


Portefeuille: Wethouder Van IJken
 

Onderwerp - Voorbereidingskrediet Zuidpolder
In juni 2012 is aanvullend voorbereidingskrediet toegekend voor de planvoorbereidingen voor de Zuidpolder voor de periode t/m september 2012. Deze periode was gebaseerd op de verwachting dat de grondexploitatie in juni of september 2012 door de raad zou worden vastgesteld, gelijk met de samenwerkingsovereenkomst. De voorbereidings-kosten worden na vaststelling van de grondexploitatie direct op daarin beschikbare budgetten geboekt. Er is dan geen voorbereidingskrediet meer nodig.
Door de uitloop van de onderhandelingen en het onderzoeken van alternatieven, is het krediet dat in juni door de raad is vastgesteld ontoereikend. Omdat de grondexploitatie nog niet wordt vastgesteld, moeten de voorbereidingskosten langer uit het voorbereidingskrediet worden bekostigd. Dit was bij het opstellen (medio april) van het raadsvoorstel voor de vergadering van juni nog niet bekend.
Op basis van de begroting van de werkzaamheden voor de periode t/m december 2012 wordt de raad gevraagd om een aanvullend voorbereidingskrediet ter grootte van € 188.000,-- voor de planvoorbereidingen Zuidpolder t/m december 2012.
Besluit  Het College besluit akkoord te gaan met de inhoud van het raadsvoorstel en dit ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.


Portefeuille: Wethouder Wondergem


Onderwerp - Ophogen geluidwal A27 (oostzijde)
In het coalitieaccoord en collegeprogramma is afgesproken dat het bestuur de geluidsoverlast langs de A27 gaat aanpakken. Uit onderzoeken blijkt dat het plaatsen van schanskorven op de bestaande geluidswal ten oosten van de A27 ter hoogte van het eiland van Eemnes met een lengte van 445 meter en een hoogte van 3 meter een doelmatige maatregel is. Bovendien is gebleken dat Rijkswaterstaat wil meewerken aan het realiseren van deze maatregel. De kosten voor de aanleg (inclusief voorbereidingen) van een korvenconstructie met een hoogte van 3 meter worden geraamd op € 350.000,- .
Besluit  Het college besluit:
1. de raad voor te stellen schanskorven te plaatsen over een lengte van 445 meter en een hoogte van 3 meter op de geluidwal aan de oostzijde van de A27
2. de raad voor te stellen hiervoor een budget van € 350.000,- beschikbaar te stellen.
 
Onderwerp - Inspraak reactie meerjarenbeleidplan jeugdzorg provincie Utrecht
Aanpassing van het meerjarenbeleidskader jeugdzorg 2013 -2014.
Besluit: Het collegebesluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde conceptinspraakreactie op het concept ontwerp Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Provincie Utrecht.
2. Wethouder M. Tigelaar van de gemeente Amersfoort mandateren om deze brief namens de gemeente Eemnes te ondertekenen.