Collegebesluitenlijst 25 september 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 38
Besluit  Vastgesteld.

 
Onderwerp: Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
In de nota risicomanagement is een methodiek opgenomen om de risico’s die optreden in de gemeente Eemnes te inventariseren en financieel te vertalen. Deze risico’s worden afgezet tegen het aanwezige weerstandsvermogen.
Besluit: 1. Het raadsvoorstel en de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen aan de raad ter besluitvorming aan te bieden.
2. Het implementatieplan Risicomanagement en Weerstandsvermogen vast te stellen
 
Onderwerp: Evaluatie werken op afspraak.
De colleges van de drie gemeenten hebben in 2011 ingestemd met volledig werken op afspraak voor Burgerzaken met ingang van 1 januari 2012 en gedeeltelijk werken op afspraak voor de balie Vergunningen per dezelfde datum. In bijgaand stuk worden de ervaringen tot nu toe en de toekomstige ontwikkelingen toegelicht.
Besluit:Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Evaluatie werken op afspraak.
2. Kennis te nemen van de voorgenomen voortgang.
 
Onderwerp:Convenant Rode Kruis proces Opvang en Verzorging inzake crisisbeheersing:
Op dit moment zijn de convenanten Opvang en Verzorging tussen de gemeente en het Rode Kruis afdelingen in de Veiligheidsregio Utrecht individueel afgesloten.
Gezien de regionale aanpak van de crisisbeheersing en de schaalvergroting bij het Rode Kruis wordt voorgesteld te komen tot een regionaal convenant.
Besluit: Het college besluit:
1. de bestaande gemeentelijke overeenkomst uit september 2002 per 1/1/2013 te ontbinden en de partijen hierover te informeren;
2. zich in te spannen om tot een regionaal convenant te komen;
3. de kosten ad. € 153,27 te dekken uit: 61400009 / 642522 Openbare Orde en Veiligheid Eemnes/Halt.
 
Onderwerp:2e Kwartaalrapportage BEL Combinatie
Per kwartaal rapporteert de BEL Combinatie middels een stoplicht-rapportage over de stand van zaken aan de gemeenten.
Besluit:De 2e kwartaalrapportage 2012 met bijgevoegde oplegnotitie aan de raad te sturen, mede ter voorbereiding op de bijeenkomst van de gezamenlijke raden op 4 oktober 2012
 

Portefeuille Wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 en notulen Op Overeenstemming Gericht Overleg.
Het programma en overzicht onderwijshuisvesting voor 2013 bevat een aanvraag van de OBS De Zuidwend en KBS De Hobbitstee. Deze aanvragen zijn getoetst aan de gemeentelijke “verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Eemnes 2009”. Kennisname Op Overeenstemming Gericht Overleg.
Besluit: Voorgesteld besluit :
1. Het college besluit het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 definitief vast te stellen;
2. Het college besluit om kennis te nemen van het verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg, dat heeft plaats-gevonden op 16 april 2012.
 
 
Onderwerp:Bestuurlijk overleg Rijkswaterstaat over terugdringen geluidhinder A27:
De colleges van de 3 gemeenten van de BEL-combinatie gaan een bestuurlijk overleg aan met Rijkswaterstaat met als inzet om de geluidhinder langs rijksweg A27 te verminderen.
Aan Rijkswaterstaat is een memo gestuurd met de zienswijze van de BEL-gemeenten.
Inmiddels heeft Rijkswaterstaat toegezegd het bestuurlijk overleg aan te gaan en is een afspraak voor 15 november a.s. een afspraak ingepland.
Besluit:Het college besluit:
het aan Rijkswaterstaat opgestuurde memo met de zienswijze van de gemeentebesturen van de BEL-combinatie ter kennisgeving aan te bieden aan de Raad.
 
Onderwerp:Verslag Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes:
het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, Politie, Halt en gemeente in het kader van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes.
Besluit:het college besluit kennis te nemen van het verslag van 11 september 2012 van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes
 
Onderwerp:Uitwerking samenwerkingsovereenkomst SOZA HBEL:
Sinds 2002 bestaat er tussen de gemeenten Huizen, Blaricum en Eemnes een samenwerking omtrent de uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van sociale zaken. Vanaf 2008 heeft Laren zich bij deze samenwerking aangesloten. Medio 2005 zijn spelregels voor de samenwerking opgesteld. Er bleek zowel bij de BEL gemeenten als bij de gemeente Huizen behoefte te zijn om deze spelregels te actualiseren. Daarnaast is het nodig om de mandatering van de portefeuillehouders formeel te bekrachtigen.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met het geactualiseerde spelregelboekje
2. de portefeuillehouder sociale zaken te mandateren om te mogen besluiten ten aanzien van:
a. beleid voor zover dit past binnen de kaders van het vastgestelde uitvoeringsbeleid c.q. projectenbeleid en voor zover dit past binnen de (programma-)begroting;
b. technische wijzigingen van beleid ten gevolge van wetswijzigingen en jurisprudentie, voor zover de consequenties kunnen worden opgevangen binnen de begroting
 
Onderwerp:Afspraken over verhuur wozoco ten behoeve van seniorensociëteit:
Zoals bekend staat de algemene ruimte in het wozoco overdag leeg. Wij hebben een potentiële huurder gevonden. Omdat het bedrijf nog opgestart moet worden is er de behoefte om bij aanvang voor een beperkt aantal dagdelen te huren. In overleg met de initiatiefnemer hebben we een voorstel voor de verhuur ontwikkeld. Dat ligt nu voor ter besluitvorming.
Besluit:1. Het college besluit in te stemmen met de verhuur van de algemene ruimte in het wozoco aan de heer Hoogendijk op basis van de in dit voorstel beschreven huurafspraken en bijbehorende bijlage “Huurafspraken” onder voorbehoud van instemming van Vivium en Sherpa.
2. Het college besluit deze afspraken nader uit te werken in een onderhuur¬overeen¬komst.
 

Portefeuille Wethouder J. Bood

 
Onderwerp:Reservering van budget voor de Blauwe As:
In februari 2012 is door de stuurgroep Blauwe As afgesproken dat het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren (het Schap) hun expertise mogen gebruiken om te inventariseren naar samenwerkingsmogelijkheden met de Blauwe As. Vanuit de Veluwerandmeren ligt een wederzijds belang om de kwaliteit van de randmeren naar een hoger niveau te tillen en de gebiedspromotie gezamenlijk te versterken.
Voorwaarde die het Schap stelt is dat alle gemeenten langs het Gooi- en Eemmeer (verenigt in de Blauwe As) bereid zijn om in 2013 een eenmalige inkoopbijdrage te storten.
Besluit: Het college besluit:
1. De intentie uit te spreken om een budget van € 10 000, - te reserveren voor de uitvoering van de maatregelen voor het beheer, onderhoud en promotie van de Randmeren.
2.  Nadere dekking aan te geven indien daadwerkelijk om een bijdrage wordt gevraagd.
3. hieraan de voorwaarde te verbinden dat rekening wordt gehouden met de aanwezige natuurwaarden en beheersplannen
 
 
Rondvraag/Mededelingen:
 
Gezamenlijk overleg colleges Blaricum, Eemnes en Laren (Brinkhuis te Laren) Van 11.30 – 15.00 vindt het gezamenlijk overleg plaats met de colleges van Blaricum en Laren. Van 11.30 – 12.00 uur worden o.a. gezamenlijke colllegevoorstellen besproken en van 12.00 – 15.00 vindt de training Social Media plaats.
 

Plan de Weiden
De portefeuillehouder heeft met Alliantie gesproken over de opzet van het plan, naar aanleiding van de bijeenkomst met de bewoners.
De schetsen van de architect, met mogelijk alternatief, ter bespreking in het college brengen. (actie: wethouder J. Bood)