Collegebesluitenlijst 26 juni 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 juli 2012

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Afwezig:
de heer J. Bood, wethouder
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 25
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp - Notitie standplaatsen
Het bestaande standplaatsenbeleid dateert uit 2005. In 2009 is het beleid aangepast in relatie tot het nieuwe Dorpshart. Nu er zicht is op de oplevering van het nieuwe Dorpshart is het noodzakelijk het beleid uit 2009 te actualiseren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Besluit  Het college besluit
1. in te stemmen met de notitie standplaatsen Eemnes 2012, met enkele aanpassingen
2. het beleid ter inzage te leggen voor inspraak
3. De notitie toesturen aan de diverse belanghebbenden (OKE, Marktcommissie, Leyten, ondernemers dorpshart)
 
Onderwerp - Bouwen dansschool
Op 23 april jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de bestuursopdracht voor het bouwen van een dansschool op de plek van de huidige voetbalkantine aan de Noordersingel. Tevens is een krediet beschikbaar gesteld. In dit voorstel wordt ingegaan op de wijze van aanbesteding van het ontwerpen van het gebouw en de bouw zelf.
Besluit  Het college besluit de architect van het voorontwerp opdracht te geven om het ontwerp verder uit te werken naar het definitief ontwerp en bouwaanvraag.
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp -  Vaststellen  beleidsnotitie ‘Internetwinkels’
Landelijk beleid waarin internetwinkels worden ondergebracht naar verschijningsvorm ontbreekt, evenals een eenvoudige begripsomschrijving.
Om uniformiteit te krijgen in de aanvragen is een algemeen beleidskader geschreven met uitgangspunten om toetsing van aanvragen te vereenvoudigen.
Besluit 
Het college besluit
• In te stemmen met de beleidsnotitie ‘Internetwinkels’.
 
Onderwerp - Brief hr Wiggerts bouw loods op perceel Eikenlaan 2a
De heer Wiggerts vraagt een groteren oppervlakte aan bedrijfsgebouwen (hoveniersbedrijf) dan het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011 toestaat. Hij mag 2% van ca 9.000m2 ofwel 180m2 bebouwing hebben. De bedrijfswoning is ongeveer 120m2 groot zodat er ca 60m2 voor bedrijfsgebouwen overblijft. Dat is voor hem te weinig, reden waarom hij vraagt om het bestemmingsplan in deze situatie op te rekken naar 3% bebouwing. Geadviseerd wordt om dit verzoek niet te honoreren.
Besluit  Het college besluit:
1 het verzoek om herziening van het bp landelijk gebied 2011 niet te honoreren.
2 de heer Wiggerts te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegde antwoordbrief.
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Geen.
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Geen.