Collegebesluitenlijst 27 maart 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 april 2012

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - besluitenlijst week 12
Besluit  
Vastgesteld.
 
Onderwerp - Kennisname gewijzigde versie Managementrapportage beveiligingshandboek GBA 2010/2011:
Op 7 maart 2012 heeft de proces- en privacy-audit plaatsgevonden. Naar aanleiding van de bevindingen van de auditor is de managementrapportage beveiligingshandboek GBA 2010/2011 op het onderdeel bevoegdheidsprofielen aangepast. De auditor is akkoord gegaan met deze wijzigingen. Het college besluit kennis te nemen van de gewijzigde managementrapportage.
Besluit  Het college neemt kennis van procedure 7 met bijlagen.

Onderwerp - Bestuursopdracht nieuwbouw voor Dans- en Balletstudio Eemnes.
De Dans- en Balletstudio Eemnes is al enkele jaren op zoek naar nieuwe huisvesting in Eemnes. Aangezien er geen kandidaten zijn voor de herontwikkeling van de locatie van de oude voetbalkantine van de Sv Eemnes, zijn plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van deze locatie door de gemeente in de vorm van de bouw van een nieuw pand en verhuur aan de Dans- en Balletstudio.
Besluit  Het college besluit in te stemmen met de bestuursopdracht en deze voor te leggen aan de gemeenteraad.

Onderwerp - Aanvraag eenmalige subsidie Herdenkingsconcert 4 mei 2012:
Muziekcentrum Paul Snoek heeft op 12 januari 2012 (geregistreerd op 16 januari 2012) verzocht om sub-sidiëring van het Herdenkingsconcert op 4 mei 2012.
Besluit   Het college besluit:
• een eenmalige subsidie te verlenen voor een Herdenkingsconcert op 4 mei 2012 en deze vast te stellen op € 1.000,-.
• de subsidiekosten ten laste te brengen van het budget incidentele subsidies kunst en cultuur, kostenplaats 654.000.11-kostensoort 642.504.

Onderwerp - Aanvraag eenmalige subsidie Flevo Hengelsportvereniging:
Flevo Hengelsportvereniging heeft op 2 februari 2012 (geregistreerd op 3 februari 2012) verzocht om subsidiëring van de festiviteiten rond het 50-jarig jubileum in 2012.
Besluit    Het college besluit:
• aan Flevo Hengelsportvereniging een éénmalige subsidie te verlenen voor de viering van het 50-jarig jubileum en deze subsidie vast te stellen op € 1.000,-.
• de subsidiekosten ten laste te brengen van het budget representatie 6.002.0013-634.337

 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan ‘Kern Eemnes’:
Het bestemmingsplan ‘Kern Eemnes’ voegt de bestemmingsplannen “Noordbuurt”, “Raadhuislaan”, woongedeelte Nieuweweg, “Oude dorpskern”, “Dorpshart”, “Torenzicht” en “Zuidbuurt” samen.
Er zullen drie bureaus worden benaderd om een offerte uit te brengen.
Besluit  Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de Nota van Uitgangspunten.
2. Akkoord te gaan om de Nota van Uitgangspunten voor te leggen aan de Commissie W&R.
3. Kennis te nemen van de gecombineerde offerte uitvraag voor het nieuwe bestemmingsplan Kern Eemnes.

Onderwerp - Speelvoorziening Ploeglaan
De speelvoorziening aan de Ploeglaan is toe aan renovatie. De speelplek aan de Scholekster voldoet nog aan het attractiebesluit en behoeft geen renovatie.
Besluit  Het college besluit het gereserveerde geld voor de speelvoorziening aan de Scholekster aan te wenden voor de speelvoorziening aan de Ploeglaan

Onderwerp - Aanpassing speelplan i.v.m. met leidraad communicatie en participatie openbare ruimte.
Omdat de leidraad communicatie en participatie openbare ruimte is vastgesteld, is een aanpassing van het speelplan uit 2009 nodig. In het speelplan werden bij renovatie van een speelplaats twee opties voorgelegd. De rol van de burger wordt nu groter doordat hij/zij gaat participeren in het renovatieproces.
Besluit  Het college besluit in te stemmen met het bijgevoegde stappenplan.

Onderwerp - Jaarprogramma gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2012
In de begroting 2012 zijn middelen beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de riolering. Het college van B&W is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het GRP beleid en stelt in die hoedanigheid jaarlijks het jaarprogramma GRP vast. GRP Eemnes heeft een planperiode van 5 jaar (2009-2013). Het jaarprogramma geeft inzicht in de GRP activiteiten en de middelen, die daarvoor in 2012 worden ingezet. Het programma is taakstellend voor de BEL werkorganisatie.
Besluit  Het college besluit :
1. In te stemmen met het jaarprogramma GRP 2012;
2. Het jaarprogramma ter kennisname aan de commissie GROW aanbieden;


 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Villa Primair:
De gemeenteraad wordt via een raadsmemo geïnformeerd over de voortgang inzake Villa Primair.
Besluit   Het college besluit de raadsmemo door te geleiden naar de gemeenteraad.
 
Onderwerp - Het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2013:
“Het programma en overzicht onderwijshuisvesting voor 2013” bevat een aanvraag van de OBS De Zuidwend en KBS De Hobbitstee. Deze aanvragen zijn getoetst aan de gemeentelijke “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eemnes 2009”.
Besluit  Het college besluit “Het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2013” voorlopig vast te stellen.

Onderwerp - Jaarverslag 2011 CJG Eemnes
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Eemnes is in 2011 van start gegaan. Het jaarverslag van het CJG bevat de belangrijkste verrichte activiteiten, de resultaten en de aandachtspunten.
Besluit  Het college besluit
1. het ‘Jaarverslag 2011 CJG Eemnes’ voor kennisgeving aan te nemen.
2. het ‘Jaarverslag 2011 CJG Eemnes’ ter kennisneming aan de commissie BSM aan te bieden
3. het ‘Jaarverslag 2011 CJG Eemnes’ ter kennisneming aan de Wmo-raad aan te bieden

Onderwerp - Brief nav de raadsvraag over de verhoging van de maximumsnelheid op de A27 naar 130 km per uur
In de raadsvergadering van 30 januari 2012 heeft wethouder Wondergem , nav een vraag van Dorpsbelang over de verhoging van de maximumsnelheid op de A27 naar 130km per uur, toegezegd in maart een brief voor te leggen aan de commissie.
Besluit  Het college:
- stemt in met de brief en de bijbehorende memo n.a.v. de raadsvraag over de verhoging van de maximumsnelheid op de A27 naar 130 km/uur.
- Biedt deze brief en de bijbehorende memo aan de commissie GROW aan.
 
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Plaatsen tijdelijke woonunit
Er is een verzoek ingediend om een tijdelijke woonunit te plaatsen op het perceel Meentweg 121 totdat de bouw van de nieuwe woning gereed is.
Besluit 
Het college besluit medewerking te verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan middels 2.12 lid 2 Wabo (tijdelijke afwijking bestemmingsplan) voor de bouw van een woonunit voor een periode van maximaal 5 jaar.