Collegebesluitenlijst 27 november 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 december 2012

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - besluitenlijst week 47
Besluit  Definitief vastgesteld.
 
Onderwerp - Memo Oud en Nieuw
In verband met oud en nieuw zijn werkafspraken gemaakt om dit in goede banen te leiden.
Besluit  Het college stemt in met gewijzigde memo t.b.v. afspraken rondom oud en nieuw.
 
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Ontwikkeling Eemhof
Voor de ontwikkeling van de Eemhof is het wenselijk om afspraken die met Van der Wardt zijn gemaakt, vast te leggen in een overeenkomst. Daarnaast zijn er door de commissie vragen gesteld over de behoefte in Eemnes aan zorgplaatsen voor dementerenden.
Besluit  Het college besluit:
1. In te stemmen met de conceptsamenwerkingsovereenkomst en deze voor nader overleg naar Van der Wardt te sturen.
2. De raad voor te stellen om geen wensen of bedenkingen te hebben over het voornemen van het college om gronden aan Van der Wardt te verkopen om en nabij de Eemhof alsmede in te stemmen met het conceptraadvoorstel en geheime memo.
3. In te stemmen met de memo “vraag naar beschermde woonvormen in Eemnes” en deze ter kennisneming te brengen aan de commissie W&R.
4. De raad voorstellen de 4e begrotingswijziging 2013 vast te stellen.
Wethouder Van IJken neemt een minderheidstandpunt in. Hij stemt niet in met het voorliggende voorstel omdat hij de opbrengst te laag vindt.
Onderwerp - Onderzoek samenhang regionale woningmarkt
Oplegnotitie t.b.v. aanbieding vervolgonderzoek aan de commissie/raad en effecten hiervan voor Eemnes
Besluit  Het college stemt in met de oplegnotitie
 

Rondvraag / mededelingen

Kunstwerk dorpshart
Dit is opgenomen in het convenant met de provincie inzake cultuurparticipatie. Er is een selectie gemaakt van kunstwerken t.b.v. het dorpshart.
 
Najaarsoverleg bestuurscommissie De Hilt
2 keer per jaar vindt overleg plaats tussen de portefeuillehouder en de bestuurscommissie van de Hilt. Morgen vindt het overleg plaats met de bestuurscommissie De Hilt.

Regionale samenwerking
De secretaris geeft een mondeling terugkoppeling van de besprekingen met gemeentesecretarissen over regionale samenwerking in respectievelijk Eemland en Gooi- en Vechtstreek. Volgende week is een bestuursconferentie in het kader van het opstellen van een businesscase Shared Servicecentrum G&V waaraan de secretaris en burgemeester deelnemen.

Bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat
De portefeuillehouder heeft, samen met Laren en Blaricum, constructief bestuurlijk overleg gehad met Rijkswaterstaat.   Er komt een inventarisatie van alle plannen rondom de A27 van Rijkswaterstaat, gemeenten en provincie(s).