Collegebesluitenlijst 28 augustus 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 september 2012


Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. Bood, wethouder


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 34
Besluit  Vastgesteld.

Onderwerp: 
Overname taak verloren en gevonden voorwerpen per 1 juli 2012:
Met de politie is afgesproken dat de taak om verloren en gevonden voorwerpen te registreren en te bewaren overgedragen wordt van de politie naar de gemeenten per 1 juli 2012. In dit voorstel wordt ingegaan op de regeling, de procedure en de werkwijze van deze taak door de BEL Combinatie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.
Besluit: Het college besluit de beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen vast te stellen.
 
Onderwerp: Inventarisatie externe inhuur 2011
Op verzoek van de gemeenteraad is een overzicht gemaakt van de externe inhuur, inclusief mogelijkheden tot vermindering hiervan.
Besluit: Het college stemt in met het memo t.b.v. de gemeenteraad.
 
Onderwerp: Follow up Kadernota 2013/bezuinigingstraject
Het college wil de raad informeren, vooruitlopend op het begrotingsproces, over de status van oplossingsrichtingen voor het begrotingstekort uit de Kadernota 2013
Besluit: Het college stemt in met het memo t.b.v. de gemeenteraad.
 

Portefeuille Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Beleidsregels gemeentelijke houtopstanden:
In mei 2012 is door de motie aangenomen, dat er beleidsregels nodig zijn voor gemeentelijke houtopstanden.
Besluit: Het college besluit:
1. onderstaande beleidsregels met betrekking tot het aanvragen en verlenen van vergunningen voor het kappen van gemeentelijke houtopstanden in Eemnes vast te stellen;
2. de beleidsregels ter kennisname aan de commissie GROW voor te leggen.
 
Onderwerp: Aanwijzing losloopgebieden honden:
Er worden zes plaatsen in de bebouwde kom aangewezen waar honden niet-aangelijnd hoeven te worden. Op deze plaatsen is de eigenaar of houder van een hond ook niet verplicht om ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet.
Daarnaast worden zes plaatsen aangewezen waar een eigenaar of houder van een hond niet verplicht is ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet. De aanlijnplicht voor honden blijft op deze plaatsen wel gelden.
Besluit: Het college stelt het aanwijzingsbesluit losloop- en aanlijngebieden vast.
 
Onderwerp: Definitief verkeersbesluit spitsafsluiting Stachouwerweg en Goyerweg:
Op 6 juni jl. heeft een informatieavond plaatsgevonden over de voorgenomen spitsafsluiting van de Goyerweg en Stachouwerweg. Het ontwerp verkeersbesluit heeft ter visie gelegen van 18 mei t/m 15 juni jl., waarbij bewoners en belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld zienswijzen in te dienen. Nu de zienswijzenperiode is afgesloten kan een definitief besluit worden genomen over de uit te voeren maatregel. 
Besluit: Het college besluit:
1. Een vooronderzoek te laten uitvoeren naar het risico op omzetschade voor - en in overleg met - het in dit advies genoemde bedrijf; 
2. Overigens geen wijzigingen door te voeren in het ontwerp verkeersbesluit;
3. Afhankelijk van de uitkomst van 1. definitief te besluiten over uitvoering van de maatregel;
3. Het college van Blaricum over uw besluit te informeren;
4. De indieners van een zienswijze over uw besluit te informeren;
5. Afhankelijk van de uitkomst van 1. het definitieve besluit te publiceren en na de publicatietermijn over te gaan tot uitvoering;
6. De heer Rigter, Schapendrift 39 te Blaricum, ontheffing verlenen op basis van verworven rechten uit het verleden. 

Portefeuille wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Verzoek van de Stichting Omgangshuis Houten voor een bijdrage van € 1.900, --:
De Stichting Omgangshuis Houten heeft op 3 juli 2012 (geregistreerd op 4 juli 2012) verzocht om in de begroting 2013 en volgende jaren rekening te houden met een bijdrage van € 1900,-  ten behoeve van het uitvoeren van twee trajecten omgangsregeling tussen gescheiden ouders en hun kinderen.
Besluit: Het college besluit:
• het verzoek van de Stichting Omgangshuis Houten af te wijzen om voor 2013 en volgende jaren een bedrag van € 1900, - in de begroting op te nemen;
• de Stichting Omgangshuis Houten over deze afwijzing schriftelijk te berichten.
 
Onderwerp:Inkoop van trapliften als individuele voorziening Wmo:
Instemmen met inkooptraject trapliften
Besluit:Het college besluit in te stemmen met de Europese aanbesteding Wmo trapliften onder begeleiding van de Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek (iSGV)
 
Onderwerp:Stand van zaken klimaatbeleid
Ten behoeve van de commissie GROW is een overzicht gemaakt van maatregelen en acties, zoals geformuleerd in het aanvullende klimaatbeleid.
Besluit: Het college stemt in met het memo t.b.v. de commissie GROW.
 

Portefeuille Wethouder J. Bood

 
Onderwerp:Een aanvraag om een tegemoetkoming in beweerdelijk geleden planschade wegens het bestemmingsplan Dorpshart 2009:
De aanvraag wordt conform het advies d.d. heden van Servicebureau Planschaderecht niet gehonoreerd.
Besluit: Het college besluit de aanvraag - onder verwijzing naar en met overname van de motivering van het advies van de planschadeadviseur - af te wijzen
 
Onderwerp:Memo stand van zaken Eemhof
In verband met een plan voor herontwikkeling van de Eemhof (beg. Grond) is een memo opgesteld t.b.v. de commissie
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het memo t.b.v. de commissie
 
Onderwerp:Verkoop gronden bedrijventerrein Zuidpolder:
In vervolg op de behandeling van dit onderwerp in de collegevergaderingen van 10 april en 4 juli jl en de besluiten die daarin zijn genomen, is een raadsvoorstel opgesteld met daarin het voornemen om de gemeentegrond in het bedrijventerrein Zuidpolder te verkopen aan Grondbank/Rigter. De raad wordt om instemming met dit voornemen gevraagd. Alle eerder besproken randvoorwaarden ten aanzien van deze verkoop, waaronder de opschortende voorwaarde die leidt tot aankoop door de gemeente, zijn opgenomen in het bijgevoegde afsprakenkader.
Besluit: Het College besluit:
1. De raad om instemming te vragen voor de verkoop van de gemeentegrond in het bedrijventerrein Zuidpolder, zoals opgenomen in het afsprakenkader bij het bijgevoegde raadsvoorstel, met inbegrip van de opschortende voorwaarde die leidt tot aankoop van alle in het bedrijventerrein gelegen gronden door de gemeente.
2. Het bij het raadvoorstel opgenomen afsprakenkader uit te werken tot een koopovereenkomst en deze zo snel mogelijk ter inzage te leggen voor de raad.