Collegebesluitenlijst 28 februari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 maart  2012
 
Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder (niet aanwezig bij besluit grondruilovereenkomst J. van IJken)
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
mevrouw J. Schouten-de Boer, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester*
* aanwezig bij besluit grondruilovereenkomst J. van IJken en besluit Wereldwinkel/ kringloopwinkel
 


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - besluitenlijst week 8
Besluit:  vastgesteld.

Onderwerp: Aanbieding grondruilovereenkomst aan de heer Jan van IJken (percelen L 668 gelegen binnen het woningbouwdeel en perceel L667 gelegen binnen het bedrijventerrein van de Zuidpolder):
Al meerdere malen is gesproken met de heer Van IJken over de aankoop van zijn perceel gelegen in de Zuidpolder. De gemeente wil op dit perceel woningbouw realiseren. De heer Van IJken heeft onlangs te kennen gegeven dat hij de grond gelegen aan de voorzijde van zijn bedrijf (grenzend aan de Te Veenweg Zuid) zou willen aankopen van de gemeente. In de bijgevoegde grondruilovereenkomst is de inhoud van de afspraken opgenomen.

Besluit: Het college besluit om de voorgestelde transactie aan de raad voor te leggen voor wensen en bedenkingen en, na instemming van de raad, een grondruilovereenkomst aan te gaan met J. van IJken.

 
 
Onderwerp: Communicatiekalender 2012
In 2012 start de gemeente Eemnes met het werken met een communicatiekalender. Hierop staan de geplande communicatie-uitingen per maand vermeld.
Besluit: Het college besluit om voor het jaar 2012 op basis van de communicatiekalender inzicht te verschaffen in de verschillende activiteiten die op het gebied van communicatie worden ondernomen.
Het college besluit het overzicht ter kennisgeving voor te leggen aan de raadscommissie BSM.
Het college besluit de portefeuillehouder communicatie te mandateren ieder kwartaal de bijgewerkte kalender ter kennisgeving toe te sturen aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp: Wereldwinkel en Kringloopwinkel in uit te breiden pand Zuidersingel 4 en verduurzaming van het gebouw.
De raad heeft in september 2011 al ingestemd met een uitbreiding van het pand Zuidersingel 4 ten behoeve van de kringloopwinkel. Daarbij zou ook uitgezocht worden of het mogelijk is om ook de wereldwinkel (uit Laren) in dit uit te breiden pand te huisvesten. Dit is nu onderzocht en tevens is onderzocht hoe het gebouw duurzamer gemaakt kan worden.
Besluit: Het college besluit:
1.  De raad voor te stellen ook de wereldwinkel te vestigen in het pand Zuidersingel 4;
2.  De raad voor te stellen een krediet van € 378.000.00 incl. BTW voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen en de uitbreiding en verduurzaming van het pand (voor wereld- en kringloopwinkel) beschikbaar te stellen;
3.  De raad voor te stellen de wereldwinkel de eerste 2 jaar de huur kwijt te schelden en daarna jaarlijks
€ 5.480,00 aan huur in rekening te brengen;
5.  De raad voor te stellen de huur voor de kringloopwinkel te verhogen met maximaal 75% van de besparing op de energielasten;
6.  De raad voor te stellen in afwijking van de financiële verordening 2011 de totale investering annuïtair af te schrijven;
7.  De raad voor te stellen de 6e begrotingswijziging 2012 vast te stellen.
8. Wethouders Schouten en Van IJken geven de voorkeur aan een soberder en kleinere (in m2’s) uitvoering van de Wereldwinkel
9. van de Wereldwinkel een extra inspanning te vragen om fair trade initiatieven te ontplooien en dit verder uit te bouwen, e.e.a. conform het coalitie- en collegeprogramma
 
 
Onderwerp: Budgethoudersregeling:
Binnen de BEL was het budgethouderschap doorgemandateerd naar het niveau van de teamleider. Omdat in de praktijk de verantwoordelijkheid bij de medewerkers ligt en dit aansluit bij de wens om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen, is de budgethoudersregeling daarop aangepast.
Besluit: Het college besluit:
1. de lopende budgethouders-regeling in te trekken
2. de nieuwe budgethouders-regeling vast te stellen en in te laten op 01-04-2012.
3. de regeling over een half jaar te evalueren.
 
Onderwerp: Presenteren woz-gegevens in MijnOverheid
Instemmen met het ontsluiten van persoonlijke WOZ-gegevens (taxatieverslagen) op het overheidsportaal MijnOverheid via de webservice van TOG Nederland. Kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 500,00. per jaar.

Besluit: Het College besluit in te stemmen met het ontsluiten van de persoonlijke WOZ-gegevens op het overheidsportaal MijnOverheid via de webservice van TOG Nederland.

 

Onderwerp: Aanwijzing invorderingsambtenaar/belastingsdeurwaarder.

Besluit: Het college besluit om:
1. alle eerder genomen aanwijzingsbesluiten tot invorderingsambtenaar in te trekken;
2. de in dit besluit genoemde functionarissen aan te wijzen als invorderingsambtenaar/ belastingdeur-waarder;
3.  het aanwijzingsbesluit met terugwerkende kracht in te laten gaan op 13 april 2009.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Toepassen van de coördinatieregeling voor woningbouw Zuidpolder:
De raad heeft aangegeven voortgang te willen boeken met de bouw van nieuwe woningen in Eemnes. Om hieraan tegemoet te komen moet de ruimtelijke ordeningsprocedure zo efficiënt mogelijk worden ingericht. Voorgesteld wordt om de procedures voor de uitwerkingsplannen en het vergunningtraject te coördineren. Hiermee vervalt ook de uitwerking van het eerste deelplan ín het bestemmingsplan woningbouw Zuidpolder.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen om te besluiten de uitwerkingsplannen voor de opeenvolgende bouwfasen in Woongebied Zuidpolder te coördineren met de verlening van de omgevingsvergunningen behorende bij deze opeenvolgende bouwfasen, op grond van artikel 3.30, lid 1, sub b van de Wet ruimtelijke ordening.
 

Onderwerp: Verkeersmaatregelen Vierkante Bosje bij clusterschool
In het voorjaar van 2011 heeft de politiesurveillant verzocht een parkeerverbodzone in te stellen het Vierkante Bosje bij de clusterschool. Publicatie van het voornemen tot deze maatregel leverde vervolgens een aantal negatieve zienswijzen op van bewoners. Bij invoering van de maatregel zal de kans op bezwaren dan ook groot zijn. Verder is het de vraag of met de beoogde maatregel het probleem afdoende wordt opgelost.  Besluit: Het college besluit:
1. Af te zien van het instellen van een parkeerverbodzone op het vierkante Bosje bij de Clusterschool;
2. Alleen een parkeerverbod in te stellen ter plaats van de kiss&ride strook vóór de school;
3. Bewoners Vierkante Bosje en overige indieners van zienswijzen informeren over uw besluit.