Collegebesluitenlijst 29 mei 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 juni 2012

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
 

Voltallig college:

Onderwerp: stand van zaken Samenwerking/aansturing BEL
Besluit: Het college besluit:
De memo van drie BEL colleges over de voortgang bij gedachtenvorming over samenwerking en aansturing van de BEL Combinatie aan de raad aan te bieden.

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 21
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp: Eindrapport inhoudelijk- en privacydeel GBA-audit 4e ronde en definitief controleverslag procesmatig deel
Voor zowel het inhoudelijk- en privacydeel als het procesmatig deel is de uitslag positief.
Besluit: Het college besluit het eindrapport voor kennisgeving aan te nemen.
 
Onderwerp: Volmacht Algemene ledenvergadering VNG Congres 6 juni 2012
Het college kan volmacht geven om de gemeente tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 juni a.s. te vertegenwoordigen
Besluit: Het college acht het, mede gelet op de agendapunten, niet noodzakelijk om volmacht te geven om de gemeente te vertegenwoordigen tijdens de Algemene ledenvergadering van de VNG op 6 juni 2012
 
Onderwerp:Mandaat/volmacht aangaan en ondertekenen overeenkomsten
Mandaatbesluit voor het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten
Besluit: 1. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besluiten om de Mandaatregeling gemeente Eemnes 2008, vastgesteld op  4 december 2007 in te trekken, voor zover het betreft het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten en het besluit genoemd onder I;
2. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besluiten om het Mandaatbesluit overeenkomsten gemeente Eemnes vast te stellen;
3. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besluiten om aan de gemeentesecretaris mandaat en volmacht te verlenen conform bijgevoegd Mandaatbesluit overeenkomsten gemeentesecretaris gemeente Eemnes;
4. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besluiten om aan de griffier mandaat en volmacht te verlenen ten behoeve van de raad en de commissie conform bijgevoegd Mandaatbesluit overeenkomst griffier gemeente Eemnes.
 
Onderwerp: Subsidieaanvraag SV Eemnes voor BEL voetbaltoernooi 2012.
SV Eemnes vraagt een subsidie van € 599,- voor het BEL voetbaltoernooi wat wordt gespeeld op 2 juni 2012.
Besluit: Het college besluit een subsidie te verlenen aan SV Eemnes en deze vast te stellen op
€ 439,-. Dekking kan worden gevonden in het budget 65300014-642594 stimulering jeugdsport voor € 400,- en € 39,- in het budget 65300014-642505 incidentele subsidie sport.
 
Onderwerp: Wijzigen Verordening Winkeltijden uit 1996:
Sinds inwerking treding van de Verordening winkeltijden van 1996 is er geen beleid vastgesteld voor zondagavondopenstelling. Een onlangs ingediend verzoek tot zondagavondopenstelling is afgewezen in afwachting van de nog vast te stellen nota economie en nadere beleidsregels. Vanwege een ingediende voorlopige voorziening is behoefte ontstaan om al eerder duidelijkheid te creëren over het al dan niet toestaan van zondagavondopenstellingen in de gemeente Eemnes.
Besluit: Het college besluit de Verordening inzake winkeltijden Eemnes 2012 aan de gemeenteraad aan te bieden
 
Onderwerp: Wijzigingen kwijtscheldingsbeleid 2012:
Begin 2012 is de wet- en regelgeving met betrekking tot lokale lasten op enkele onderdelen gewijzigd. Dit betreft kwijtschelding in relatie tot de kosten van kinderopvang, 65 plussers en kleine ondernemers. De gemeenteraad is bevoegd orgaan om de gemeentelijke beleidsruimte in te vullen.
Besluit: Het college besluit:
1. Bijgaand raadsvoorstel inzake wijzigingen kwijtscheldingsbeleid 2012 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.
2. Na vaststelling door de gemeenteraad de leidraad invordering conform aan te passen.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Wijkschouw Raadhuislaan-buurt 2012.
Sinds 2007 houdt het college elk jaar de wijkschouw in een woonwijk van Eemnes. Dit jaar is de wijkschouw in de Raadhuislaan-buurt (fase 1) aan de beurt. Een deel van de bewoners van de Raadhuislaan, Maalderij, Zaadkorrel, Plantsoen, Torenzicht en Driest zullen uitgenodigd worden om samen met het college een wandeling door de buurt te maken om hun input te geven voor de renovatie van de wijk.
Besluit: 1. Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 70.000 voor de voorbereiding van de wijkschouw 2013;
2. Het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet melden aan de raad via de zomernota 2012
 
Onderwerp: Maaltijdservice vanuit een woning aan de Laarderweg 1c
Op 20 maart is via het Ondernemersloket de vraag gesteld of er vanuit een woning een kleinschalige maaltijdservice mag worden opgestart. Aan u wordt gevraagd of u kunt instemmen met een maaltijdservice aan huis.
Besluit: Het college besluit:
In te stemmen met een maaltijdservice aan huis aan de Laarderweg 1c;
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

OnderwerpVertrekpunt en leidende principes ter voorbereiding op de decentralisatie van de Jeugdzorg “Zorg voor de Jeugd”:
:het college heeft op 1 mei jl. in het kader van de transitie van de jeugdzorg ingestemd met bestuurlijke afspraken “Samen werken aan de zorg voor jeugd”. Ten behoeve van de raad zijn regionaal kaders opgesteld ter voorbereiding op de decentralisatie van de Jeugdzorg. De kaders dienen door de raad te worden vastgesteld.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met bijgaand conceptraadsvoorstel waarin de raad gevraagd wordt in te stemmen met de notitie “vertrekpunt en leidende principes ter voorbereiding op de decentralisatie van de Jeugdzorg `Zorg voor de Jeugd` van 25 april 2012.