Collegebesluitenlijst 2 oktober 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2012

 

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

 
Onderwerp - Besluitenlijst week 39
Besluit  Vastgesteld.


Onderwerp: Zondagopenstelling Coop Supermarkten B.V. te Eemnes:
Coop Supermarkten B.V heeft ons gevraagd de winkel op zondagen van 16.00 uur tot 20.00 uur geopend te mogen hebben. Zij doen daarvoor een beroep op de “Verordening winkeltijden Eemnes 1996”, die ons de mogelijkheid biedt ten hoogste één winkel ontheffing te verlenen van het in beginsel geldende verbod op winkelopening op zondagen.

Besluit: Het college besluit:
- Aan Coop Supermarkten B.V een ontheffing te verlenen voor openstelling van de winkel op zondag tussen 16.00 uur en 20.00 uur voor een periode van een 1 jaar
- nader beleid vast te stellen voor de situatie dat meer dan één aanvraag tot openstelling wordt ingediend.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Bezwaar inzake omgevingsvergunning kappen Esdoorn nabij Scholekster 19 te Eemnes
Het bezwaar richt zich tegen een verleende omgevingsvergunning voor de activiteit “kappen van een esdoorn” nabij Scholekster 19 te Eemnes. De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht. Vanuit de afdeling Aanleg en Beheer is aanvullend een memo opgesteld met nader (afwijkend) advies.
Besluit: Het college besluit:
1. conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bestreden besluit in stand te laten;
2. gelet op de motie van de gemeenteraad m.b.t. het kappen van gemeentelijke bomen, geen gebruik te maken van de vergunning (de boom dus niet te kappen)
 
Onderwerp: Memo Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie
n.a.v. het commentaar van GS op de ingediende zienswijzen t.b.v. de hoorzitting is een memo opgesteld ter voorbereiding op de hoorzitting.
Besluit: Het college besluit advies te vragen aan de commissie WenR over het wel of niet gedeeltelijk intrekken van de zienswijze (t.a.v. aanduiding landbouwkerngebied in een deel van de Zuidpolder)
 

Portefeuille Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit van 25 april 2012 en het besluit van 6 juni 2012 waarbij de aanvraag tot bijstandsuitkering voor levensonderhoud wordt afgewezen:
De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 21 september 2012 geadviseerd om de bestreden besluiten in stand te laten.
Besluit: Het college besluit conform het commissieadvies om het bestreden besluit van 25 april 2012, verzonden 26 april 2012, alsmede het bestreden besluit van 6 juni 2012, verzonden 6 juni 2012, in stand te laten.
 
Onderwerp: Uitwerking strategie Servicebureau|Gemeenten in regionaal verband:
Bestuur en directie van het SB|G hebben zich op 2 april jl. nader beraden over de toekomst van het SB|G Het bestuur heeft de directie de opdracht gegeven om met een toekomstvisie te komen.
Het is noodzakelijk dat de gemeenten binnen Eemland een gezamenlijk beeld hebben op welke wijze de betreffende taken rondom WMO en AWBZ het beste kunnen worden uitgevoerd. Daartoe is een bestuursopdracht opgesteld door Amersfoort, die de secretarissen hebben overgenomen
Besluit: Het college besluit:
1.in te stemmen met de bijgevoegde regionale opdrachtformulering Uitwerking strategie Servicebureau-|Gemeenten, zoals deze in uw college  op 18 september 2012 als opdracht-formulering mondeling besproken;
2. het Secretarissenoverleg Regio Amersfoort de opdracht te geven om rekening houdende met recente ontwikkelingen op het gebied van de decentralisatieopgaven van het rijk, de geformuleerde opdracht uit te voeren;
3. het BORA te vragen een bestuurlijke stuurgroep in te stellen teneinde het bestuurlijk opdrachtgeverschap vorm te geven;
4. het bestuur van het SBG te informeren over de inhoud van dit besluit en daarbij aan te geven dat het College pas een besluit zal nemen over de toekomstvisie SBG als over de conclusies van deze bestuursopdracht een besluit is gevallen.
5. de commissie BSM te informeren over de opdrachtformulering
 
 

Rondvraag/mededelingen

 
Historische canon op de Braadkamp Over de afbeeldingen op de tegels is nog enige discussie gaande.
Gesprek arrangeren met alle betrokkenen ter afronding van het project, zodat de tegels z.s.m. kunnen worden gelegd
 
Definitieve plek markt Hoewel eerder is besloten dat de markt definitief op de Braadkamp komt is er nog discussie gaande met betrokkenen, Leyten, winkeliers en bewoners Minnehof over eventueel alternatief voor de Minnehof. Meningen hierover zijn nog verdeeld.
Definitief standpunt wordt bepaald nadat de winkeliers eind oktober hun oordeel hebben gegeven. In samenhang hiermee wordt ook standpunt bepaald t.a.v. nieuwe standplaatsenbeleid