Collegebesluitenlijst 30 oktober 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 november 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

 
Onderwerp - Besluitenlijst week 43
Besluit: Vastgesteld
 
Onderwerp:Reserve dekking kapitaallasten:
Het tekort op de reserve dekking kapitaallasten bedraagt meerjarig € 2.600.000. In dit voorstel wordt aangeven op welke manier de dekking van dit tekort kan plaatsvinden.
Daarnaast wordt de raad gevraagd om opdracht te geven om de invoering van precario heffing voor te bereiden.
Besluit: Het college besluit bijgaand raadsvoorstel inzake de dekking van het tekort op de reserve dekking kapitaallasten ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
 
Onderwerp: Verzoek tot verkoop grond Aartseveen 56 en 58 te Eemnes; Verzoek tot verkoop grond Klaproos 16, 18 en 20 te Eemnes; Verzoek tot verkoop grond Veldweg 51:
De eigenaren van bovengenoemde percelen hebben een verzoek ingediend tot aankoop van een stuk gemeentegrond aangrenzend aan hun perceel.
Besluit:Het college besluit:
1. om de stukken gemeentegrond gelegen aan:
• Aartseveen 56 en 58 aan de achterzijde van de woningen aan te bieden aan de bewoners, mits de bewoner van nummer 54 akkoord gaat met het verplaatsen van zijn uitgang (deur);
• Klaproos 16, 18 en 20 aan te bieden aan alle aanliggende bewoners.
2. Veldweg 51, in principe in te stemmen met de verkoop van de gemeentegrond, mits deze verzoeker eigenaar zal worden van het pand/huis van de Veldweg 51.
3. grond te verkopen onder kosten koper conditie (voor het perceel aan de Veldweg een taxatie laten uitvoeren aangezien het perceel groter is dan 100 m2);
4. de percelen door het kadaster te laten uitmeten op kosten van kopers;
5. dat de verkopen kunnen alleen plaats vinden mits alle aangrenzende bewoners van de betreffende percelen instemmen met de aankoop.
6. de opbrengst te verantwoorden op 65600016/833106
7. de commissie om advies vragen.
 
Onderwerp: Sinterklaas Eemnes 2012:
Evenals voorgaande jaren wordt een financiële bijdrage van de gemeente gevraagd voor de intocht van Sinterklaas (op 24 november a.s.)
Besluit: Het college besluit éénmalig een  financiële bijdrage van € 1.000,- te verlenen aan het jaarlijkse evenement m.b.t. Sinterklaas in Eemnes.
 
 

Portefeuille Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Incidentenplan Riolering Eemnes:
De gemeente Eemnes heeft in het GRP 2009-2013 het opstellen van een incidentenplan voor de riolering (IPR) als maatregel opgenomen. De doelstelling van het IPR is de gevolgen van incidenten waarbij de riolering betrokken is zoveel mogelijk voorkomen en beperken.
Besluit:Het college besluit in te stemmen met het Incidentenplan Riolering Eemnes.
 
Onderwerp:Uitvoeringsprogramma gemeentelijk rioleringsplan (UP GRP) 2013:
Het college van B&W is verantwoordelijk voor het GRP beleid en uitvoering van de gemeentelijke zorg(plicht)taken ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater. De relatie tussen het meerjarig GRP en de uitvoering van beleid in één jaar wordt inzichtelijk gemaakt met het uitvoeringsprogramma riolering (UP GRP).
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met het uitvoeringsprogramma GRP 2013;
2. akkoord te gaan met het aanwenden van de benodigde middelen voor de realisatie van het programma;
3. het uitvoeringsprogramma GRP ter kennisname aan de commissie GROW aanbieden.
 

Portefeuille Wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Algemeen Bestuur GGD Midden –Nederland (2012-4) op donderdag 1 november 2012:
Ambtelijke Toelichting vergadering 1 november 2012
Besluit:Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen  en mee te nemen in het overleg
 
Onderwerp:Uitslag Basis benchmark 2011:
De BEL gemeenten hebben meegedaan aan de Basisbenchmark Wmo. In een door het SGBO opgesteld rapport worden gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal, vergeleken op grond van hun presteren in de Wmo.
Besluit:Het college neemt kennis van de uitslag benchmark Wmo. Uitkomsten worden betrokken bij de verdere uitwerking van het Wmo beleid.
 
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V:
Ambtelijke toelichting vergadering 1 november 2012
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen.
 
Onderwerp: PHO Wonen, Welzijn en Zorg en Jeugd:
Ambtelijke toelichting op vergadering WWZ en jeugd d.d. 1 november 2012, verwoord in bijgaande memo.
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting op de agenda voor het portefeuillehouderoverleg WWZ en jeugd van 01-11-2012 voor kennisgeving aan te nemen.
 
Onderwerp: Ontwikkelingen op het werkterrein van Sociale Zaken:
Op 2 oktober jl. is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een aantal wetsvoorstellen op het gebied van sociale zaken en inburgering. Bijgevoegd memo verhaalt kort over de inhoud en de consequenties voor sociale zaken. Daarnaast zijn een tweetal berichten van het CBS, en ontwikkelingen omtrent MEEDOEN relevant voor de stand van zaken bij SOZAHBEL in Huizen. Ook deze staan in de memo
Besluit: Het college besluit
- Akkoord te gaan met bijgevoegd memo
- Het memo ter kennisname toe te zenden aan de cie BSM
 
Onderwerp: Aanpassing verordeningen aan de Wet Afschaffing Huishoudinkomenstoets
Besluit: Het college besluit:
1. de gemeenteraad voor te stellen de Verordening Langdurigheidstoeslag 2012-A, de Toeslagenverordening WWB 2012-A en de Verordening Maatschappelijke Participatie 2012-A vast te stellen conform de concept raadsbesluiten;
2. de inkomensgrens voor de Computerregeling voor minima met ingang van de 8e dag na de bekendmaking van het collegebesluit vaststellen op 110 % van de bijstandsnorm, en aan dit besluit terugwerkende kracht verlenen tot en met 1 januari 2012.
 
Onderwerp: Mandaat Servicebureau Gemeenten
Het mandaatbesluit aan Servicebureau Gemeenten dient geactualiseerd te worden
Besluit: Het college besluit:
1. het mandaat uitvoering WMO, vastgesteld d.d. 6 augustus 2007, in te trekken;
2. mandaat te verlenen aan het Servicebureau Gemeenten voor de uitvoering van de WMO en daartoe het mandaatbesluit uitvoering WMO 2012 vast te stellen.