Collegebesluitenlijst 31 januari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012


Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
mevrouw J. Schouten-de Boer, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester


Portefeuille: Loco -burgemeester E.M. van IJken

Onderwerp - Besluitenlijst week 04
Besluit vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp: Aanstellingsbesluit Incassoprofessionals als deurwaarders per 01.01.2012
Deurwaarder dient door College te zijn aangewezen (zie argumenten)
Besluit: Besluit aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen de medewerkers van Incassoprofessionals
 
Onderwerp: Nieuwe aanbesteding inhuur uitzendkrachten 2012-2014.
Besluit: Het college besluit:
1. tot deelneming aan de aanbesteding van de inhuur van tijdelijk personeel volgens bijgaand aanbestedingsdocument.
2. verleent mandaat aan het college van B&W van de gemeente Amersfoort om te besluiten tot het aangaan van mantelovereenkomsten waarin de inhuur van tijdelijk personeel is vastgelegd.
De burgemeester besluit tot het geven van een volmacht aan de burgemeester van Amersfoort om voornoemde mantelovereenkomsten te tekenen.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Woongebied Zuidpolder:
Ten behoeve van de woningbouw Zuidpolder is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld.
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Woongebied Zuidpolder.
2. in meerderheid om in de regels op te nemen dat er gemiddeld 30 woningen per jaar worden gebouwd. Wethouder Wondergem neemt een minderheidsstandpunt in en vindt opname hiervan in de regels overbodig.
3. De meningen en gevoelens van de commissie W&R te peilen omtrent het voorontwerp-bestemmingsplan en in te stemmen met het concept-voorstel.
 
Onderwerp: Masterplan woningbouw Zuidpolder
Het concept-masterplan woningbouw Zuidpolder is aangepast aan de optimalisaties die de marktpartijen hebben voorgesteld. Dit betreft onder andere een groter aandeel uitgeefbaar gebied en een gewijzigde ruimtelijke planopzet. Het resultaat is een financieel beter haalbaar plan. Ook zijn opmerkingen van raadscommissie, klankbordgroep, marktpartijen en BELCommissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand) meegewogen. Het Masterplan wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad (raad van februari). Eveneens in februari wordt het voorontwerp bestemmingsplan woningbouw Zuidpolder  in de commissie W&R behandeld. Het voorontwerp bestemmingsplan is gebaseerd op de uitgangspunten in het Masterplan.
Besluit: Het college besluit:
I. De raad te verzoeken af te wijken van de in het gemeentelijk Programma van Eisen geformuleerde uitgangspunten ten aanzien van duurzaamheid (mestvergisting) en hieraan de invulling te geven die in het voorliggende Masterplan is beschreven.
II. Het Masterplan Zuidpolder, dd januari 2012, ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Goyergracht Zuid 13
- Definitieve vaststelling hogere grenswaarde o.g.v. Wet geluidhinder:
Tijdens de periode van ter inzage legging zijn 2 zienswijzen ingediend.
De eerste heeft betrekking op de redactie van de planvoorschriften. Door de specifieke situatie (klein bouwvlak, ingeklemd tussen de bestemming “Recreatie” en de te bouwen geluidwerende voorziening) kunnen geen aanbouwen aan het hoofdgebouw worden gebouwd. De termen “aanbouwen” e.d. kunnen daarom worden geschrapt. Deze zienswijze kan daarom worden gehonoreerd.
De tweede zienswijze is ingediend door de provincie Utrecht. Zij heeft bezwaar tegen de omvang van de te bouwen burgerwoning. Na overleg met de provincie kan zij instemmen met het in de planregels terugbrengen van de maximaal toegestane inhoud van de nieuwe woning van 420 m3. De ingediende zienswijze is op dit punt gegrond.
Wel wordt voorgesteld nadrukkelijk in de planregels op te nemen dat recreatiewoningen slechts van 1 april tot 1 november mogen worden gebruikt. Verder wordt voorgesteld na artikel 7 een nieuw artikel in te voegen dat algemene gebruiksregels bevat.
Vanwege de optredende geluidhinder van rijksweg A27 en A1 is voor de nieuw te bouwen woning een procedure hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk. Deze procedure is gelijktijdig met het bestemmingsplan opgestart. Tijdens de periode van ter inzage legging van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingekomen. Het ontwerpbesluit kan daarom worden omgezet in een definitief besluit.
Besluit: Het college besluit:
A. het ter inzage gelegde ontwerp besluit tot vaststelling hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder definitief vast te stellen.
B. De raad voorstellen om:
1. de beide ingediende zienswijzen gegrond te verklaren
2. het bestemmingsplan Goyergracht Zuid 13 gewijzigd vast te stellen conform de overwegingen als verwoord in de bij dit voorstel behorende Nota van Zienswijzen.

 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

Onderwerp:  prestatieovereenkomst 2012 volwasseneneducatie met ROC van Amsterdam
Voor het ‘inkopen’ van educatiemiddelen (opleidingen), bij het ROC van Amsterdam Gooi en Vechtstreek, een werkmaatschappij van het ROC van Amsterdam, wordt per jaar een prestatieovereenkomst gesloten.
Besluit: Het college besluit om:
1. kennis te nemen van de prestatieovereenkomst 2012 met het ROC van Amsterdam en deze te laten ondertekenen door de burgemeester;
2. In stemmen met de subsidiëring van het ROC van Amsterdam voor 2012 ad.
€ 41.913,-, zijnde het educatiebudget.
 
Onderwerp: Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over onderwijs.
Verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO), dat heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2011.
Besluit: Het college besluit om kennis te nemen van het verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO), dat heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2011.
 
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V
Ambtelijke toelichting vergadering 2 februari 2012
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen.
 
Onderwerp: Bestuursopdracht ‘bestemmingsplan Eembrugge’:
Het huidige bestemmingsplan Eembrugge dateert van 1998. Het is dan ook wettelijk aan herziening toe. Aangezien er in het gebied (afgezien van mogelijk het Ocrietterrein) geen grove ontwikkelingen worden voorzien zal het bestemmingsplan voornamelijk consoliderend van aard zijn. Daarom kan de voorontwerpfase ook overgeslagen worden.
Besluit: Het college besluit:
1. instemmen met de bestuursopdracht ‘bestemmingsplan Eembrugge’;
2. de raad voor te stellen de voorontwerpfase over te slaan;
3. de raad voor te stellen de bestuursopdracht vast te stellen.
 

Portefeuille: Wethouder J. Schouten -de Boer

Onderwerp: PHO Wonen, Welzijn en Zorg
Ambtelijke toelichting vergadering 2 februari 2012
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen.
 
Onderwerp: Aanvraag meerjarige subsidie Sensoor 2012.:
Sensoor heeft op 19 september 2011 (geregistreerd op 19 september 2011) verzocht om subsidiëring van de telefonische Hulpdienst in 2012.
Besluit: Het college besluit subsidie te weigeren omdat de aanvraag na de verplichte datum is ingediend en niet aangetoond kan worden dat de activiteiten ten goede komen aan Eemnessers.