Collegebesluitenlijst 31 juli 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 augustus 2012

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 29 en 30
Besluit: Vastgesteld
 
Onderwerp: bezetting stembureaus op 12 september 2012 voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer:
ingevolge de Kieswet dienen er voorzitters, leden en plaatsvervangende leden voor de stembureaus te worden benoemd.
Besluit: Het college besluit:
1. de personen op bijgaand rooster te benoemen.
2. mandateert mevrouw M. Rigter-Roodhart, mevrouw W.A. de Raaij en mevrouw J.R. van Proosdij om wijzigingen in bijgaande lijst aan te brengen.