Collegebesluitenlijst 3 april 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 april 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

 

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 13
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp - Jaarrekening en jaarverslag 2011:
Via de jaarrekening 2011 wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over het boekjaar 2011. De jaarrekening sluit met een nadelig resultaat van € 49.387 (€ 87.734 na overheveling van budgetten)
Besluit Het college besluit:
1. de jaarrekening 2011 vast te stellen onder voorbehoud van goedkeurende accountantsverklaring
2. de productenrealisatie 2011 vast te stellen
3. de jaarrekening 2011 en het raadsvoorstel resultaatbestemming, na afronding accountantscontrole, aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden
Het college is van mening dat het voordeel t.a.v. afvalstoffenheffing wordt terugbetaald aan de burgers, de wijze waarop wordt dan nader bezien

Onderwerp - Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012 gemeente Eemnes:
Dit Uitvoeringsplan is het tweede plan bij het Integraal Veiligheidsplan Meerjarenbeleidsplan 2011-2015. Het bevat de te nemen acties en maatregelen op het gebied van Integrale Veiligheid voor het jaar 2012. Aangesloten wordt op de aanpak en prioriteiten zoals beschreven in het meerjarenbeleid en de beleidsprioriteiten die in het kader van de vorming van de basiseenheid Midden-Nederland in de Veiligheidsstrategie 2012-2014 zijn vastgelegd.
Besluit Het college besluit:
- Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012 Eemnes vast te stellen;
- Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012 Eemnes ter kennisgeving door te geleiden naar de commissie BSM
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Bestemmingsplan Landelijk Gebied
Naar aanleiding van de behandeling in de raad van 26 maart jl. dient het raadsbesluit en de nota van zienswijzen aangepast te worden. Met name de rood voor rood regeling verdient enige verduidelijking 
Besluit  Het college besluit de gemeenteraad een gewijzigd raadsbesluit voor te leggen
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Begroting 2012 e.v. van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Eemnes:
In de praktijk blijkt dat het CJG behoefte heeft aan een klein budget voor de doorontwikkeling van het CJG, de PR, extra opleiding en schrijf- & bureaubehoeften. Daarom wordt voorgesteld een bedrag hiervoor in de begroting op te nemen.
Besluit  Het college besluit
1) voor 2012 €7500,- beschikbaar te stellen voor de activiteiten van het CJG in Eemnes
2) vanaf 2013 jaarlijks €10.000,- beschikbaar te stellen voor de activiteiten van het CJG in Eemnes
3) de kosten ten laste te brengen van Jeugd gezondheidszorg uniform 6715.0011.
 
Onderwerp - Verslag signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes:
het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, politie, Halt en gemeente in het kader van het signaleringsoverleg Jeugd Eemnes.
Besluit Het college besluit kennis te nemen van het verslag van 20 maart jl. van het signaleringsoverleg Jeugd Eemnes.

Onderwerp - Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2011:
Jaarlijks dient een gemeentelijk jaarverslag te worden ingediend bij de inspectie van het onderwijs en ter kennis te worden gebracht aan de gemeenteraad.
Besluit Het college besluit in te stemmen met:
1. bijgaand gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2011
2. het – ten behoeve van de inspectie van het onderwijs - ondertekenen van het gemeentelijk jaarverslag
3. het in kennis stellen van de gemeenteraad van het gemeentelijk jaarverslag via de lijst ingekomen stukken.

Onderwerp - Regionaal handhavingsprogramma Wet milieubeheer Servicebureau Gemeenten 2012:
Het Servicebureau Gemeenten stelt jaarlijks een regionaal handhavingsprogramma op. Het uitgangspunt van dit programma is een adequaat handhavingsniveau zoals vastgelegd in het dienstverleningsstatuut (DVS).
Besluit Het college besluit in te stemmen met het Regionaal Handhavingsprogramma Wet milieubeheer Servicebureau Gemeenten 2012.

Onderwerp - Ontwerpbegroting 2013 AVU:
De AVU heeft de gemeente de ontwerpbegroting 2013 met daarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014 – 2016 toegezonden met het verzoek de Raad te informeren over de begroting.
Besluit Het college besluit:
- In te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van de AVU
- De Raad te informeren en voor te stellen geen zienswijze in te dienen

Onderwerp - Aanbestedingsdocumenten verwerking bouw- en sloopafval:
De AVU heeft namens de Utrechtse gemeenten de aanbestedingsdocumenten verwerking bouw- en sloopafval opgesteld. 
Besluit Het college besluit:
- Akkoord te gaan met de inhoud van de aangeboden aanbestedingsdocumenten
- Verklaring te ondertekenen voor deelname aan de Europese aanbesteding bouw- en sloopafval 2012
 

Portefeuille: ALLEN

Onderwerp - Aanwijzing leden in besturen van (intergemeentelijke) instellingen:
Wijziging in vertegenwoordiging door benoeming van de nieuwe wethouder per 26 maart 2012 en wijziging in de verdeling van de portefeuilles. Besluit  Het college besluit tot wijziging in de aanwijzing van de leden in de diverse (intergemeentelijke) instellingen.