Collegebesluitenlijst 3 januari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 januari 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
mevrouw J. Schouten-de Boer, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 51
Besluit vastgesteld.
 
Onderwerp - Een advies van de Commissie voor de bezwaarschriften (“de Commissie”) m.b.t. een besluit van uw college tot weigering van een verzoek om vergoeding van kosten van juridische bijstand in verband met een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade.
De Commissie adviseert tot herroeping van het bestreden besluit.
Besluit Het college besluit om het bestreden besluit in stand te laten.
 
Onderwerp - Digitaal Burgerpanel gemeente Eemnes
De gemeente Eemnes start in 2012 met een digitaal burgerpanel. Dit panel levert input voor representatief onderzoek over diverse onderwerpen in de gemeente. Dit onderzoek kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld beleidsvoorbereiding, klanttevredenheidsonderzoek en evaluatie van beleid en uitvoering. Jaarlijks worden zo’n drie tot vier onderzoeken gehouden.
Besluit Het college besluit
  1. tenminste drie keer per jaar een onderzoek uit te voeren via het digitaal burgerpanel Eemnes.
  2. daartoe de overeenkomst voor het opzetten en onderhouden van het digitaal burgerpanel te ondertekenen.
 
Onderwerp - Belastingaanslagen, leges en facturen oninbaar verklaren
Als de ontvanger (alle) invorderingsmogelijkheden heeft benut, echter zonder resultaat, kan besloten worden de vordering éénzijdig (intern) af te boeken. De belastingschuldige/debiteur wordt hierover niet geïnformeerd.
Besluit Het college verklaart de aangeboden belastingaanslagen, leges en facturen oninbaar.
 
Onderwerp - Bezuinigingsmonitor 2011 en 2012:
Gezien het belang van het realiseren van de bezuinigingstaakstelling wordt voorgesteld een aanvullend monitoringsinstrument in te stellen.
Besluit Het college besluit:
1. De realisatie van de taakstellingen 2011 en 2012 per kwartaal te monitoren in een afzonderlijke rapportage aan het college van B&W.
2. De realisatie van de taakstellingen 2011 en 2012 te integreren in de reguliere planning en controlcyclus ten behoeve van rapportage aan de raad.
 
Onderwerp - Vrijstelling leges
Er is geen overzicht van organisaties die voldoen aan de criteria voor vrijstelling. Hiertoe is thans een lijst opgesteld.
Besluit Het college besluit in te stemmen met de lijst van organisaties t.b.v. vrijstelling van leges
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Memo planning bestemmingsplannen
N.a.v. vragen is de planning bestemmingsplannen geactualiseerd.
Besluit Het college stemt in met aangepaste planning en verzoekt de BEL Combinatie na te gaan of ook de bestemmingsplannen Landelijk Gebied West en Zuid in 2012 opgepakt kunnen worden en daarvan de extra kosten (voor inhuur) inzichtelijk te maken
 
Onderwerp - Contourvervagende beplanting aan de zuidkant van het plan Zuidpolder
In het programma van eisen is contourvervagende beplanting opgenomen. In het plan van de marktpartijen is deze niet terug te vinden
Besluit Het college besluit in het plangebied aan de zuidzijde een strook te reserveren van 1.000 m2, nader in te richten met contourvervagende beplanting
 
Onderwerp - Motie betreffende woningbouw
In de raadsvergadering van 19 december 2011 is een motie aangenomen waarbij het college wordt opgedragen versnelling in de woningbouw aan te brengen teneinde te bereiken dat in deze raadsperiode 120 woningen worden gebouwd
Besluit Het college besluit via een memo de commissie te informeren over de wijze waarop het college deze motie zal gaan uitvoeren
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Advies van de Cie. voor de bezwaarschriften m.b.t. een bestreden besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ten laste van Exploitatiemij. Eemdijk B.V. en de curatrice in het faillissement van Ocrietfabriek en Handelsmaatschappij B.V.:
De Cie. adviseert het bestreden besluit in stand te laten.
Besluit  Het college besluit om het bestreden besluit in stand te laten (met geadviseerde verbetering van een artikelnummer).
 
Onderwerp - Bestuursopdracht Duurzame energievoorziening:
De bestuursopdracht behelst het verder uitwerken van diverse scenario’s om te komen tot optimale benutting van de in Eemnes aanwezige biomassa (in de vorm van dierlijke mest) en de realisatie van een energieneutrale wijk in de Zuidpolder.
Besluit Het college besluit de bestuursopdracht Duurzame energievoorziening ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
 
Onderwerp - Aanvulling t.b.v. “uitvoeringsregels leerlingenvervoer Eemnes”:
Op 30 augustus 2011 zijn door het college de uitvoeringsregels ten behoeve van het leerlingenvervoer vastgesteld. Naar aanleiding van de vergadering BSM op 12 september 2011 is door de wethouder toegezegd dat er een aanvulling opgesteld zou worden betreffende een aantal punten. De beleidsregels hardheidsclausule, school voor hoogbegaafden en begeleiding zal in dit voorstel uitgebreid worden toegelicht.
Besluit Het college besluit:
1. De centrale opstapplaats te handhaven (Wijngaard).
2. 2 extra centrale opstapplaatsen te maken (t.b.v. Annie M.G. Schmidtschool en Hummelingschool)
3. De verordening en uitvoeringsregels hierop aan te passen.
4. Geen onderzoek in te stellen naar het OV Maatje Project.
5. De betreffende ouders/verzorgers z.s.m. te schriftelijk te informeren over de wijzigingen.

 

Portefeuille: Wethouder Schouten-de Boer

Onderwerp - Klus niet-chemische onkruidbestrijding:
Tot nu toe wordt in Blaricum, Eemnes en Laren de onkruidgroei in de bestrating bestreden met het chemische middel Roundup. De Tweede Kamer heeft in september 2011 in een motie uitgesproken dat het gebruik van dit middel door gemeenten op verhardingen verboden moet worden vanwege de gevolgen voor het milieu (oppervlaktewater). In de begroting 2011 is reeds aangegeven dat er gezocht gaat worden naar een alternatieve methode van onkruidbestrijding. De gemeenteraad van Laren heeft op 21 december jl. een motie aangenomen waarin het college opgeroepen wordt per direct te stoppen met het gebruik van Roundup.
Met deze klus wordt opdracht gegeven om een alternatief te vinden (middel of methode), dat niet of minder milieubelastend is.
Besluit  Het college besluit:
1. opdracht te geven aan de BEL Combinatie de klus uit te voeren
2. de commissie GROW hierover te informeren
 

Onderwerp - Bestuursopdracht samenwerking de Hilt en bibliotheek Eemnes:
Eén van de uitgangspunten van deze collegeperiode is het behoud, en de versterking van, onder andere de sociale samenhang die Eemnes zo kenmerkt. Een belangrijke maatschappelijke partner bij deze taak is de bibliotheek in Eemnes. Een andere belangrijke partner voor Eemnes is de Hilt. Beide partners zouden elkaar goed kunnen versterken, juist door het ontwikkelen van hun eigen uniciteit, en juist daarin de combinatie te vinden. De gemeente nodigt dan ook graag de Hilt en de bibliotheek uit om met elkaar slimme samenwerkingsarrangementen te realiseren, binnen de faciliteiten die de gemeente beschikbaar heeft.
Besluit Het college besluit:
1. De bestuursopdracht vast te stellen;
2. De bestuursopdracht ter besluitvorming aan te bieden aan de commissie BSM en raad