Collegebesluitenlijst 4 december 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 december 2012

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Onderwerp - Besluitenlijst week 48
Besluit  Definitief vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Standplaatsenbeleid 2012
Het concept van het standplaatsenbeleid 2012 heeft voor inspraak ter inzage gelegen. Er zijn een aantal reacties ingediend.
Besluit  Het college besluit:
1. Het standplaatsenbeleid 2012 gewijzigd vast te stellen
2. Geen standplaatsen toe te staan bij de Minnehof tijdens de marktdagen.
3. Het standplaatsenbeleid 2012 ter kennisneming te brengen aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp - Het aanwijzen van één koopzondag in 2012 voor winkeliers in het gedeelte van Eemnes dat ten noorden van de A1 en ten oosten van de A27 ligt.
Op 20 november 2012 is een verzoek ingediend door de Winkeliersvereniging Winkelcentrum De Minnehof om 23 december 2012 als koopzondag aan te wijzen voor winkeliers in het gedeelte van Eemnes dat ten noorden van de A1 en ten oosten van de A27 ligt
Besluit 
Het college van burgemeester en wethouders besluit om 23 december 2012 als koopzondag aan te wijzen, waarop winkels in het gedeelte van Eemnes dat ten noorden van de A1 en ten oosten van de A27 ligt, geopend mogen zijn van 12.00 uur tot 18.00 uur:
 
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Toezeggingen m.b.t. GVVP
Tijdens de behandeling van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan zijn toezeggingen gedaan. In een memo wordt ingegaan op de diverse punten.
Besluit  Het college stemt in met een memo t.b.v. commissie GROW.
 
Onderwerp - Beleidsregels gemeentelijke houtopstanden
In mei 2012 is door de raad een motie aangenomen, die impliceert dat er beleidsregels nodig zijn voor gemeentelijke houtopstanden.
Concept beleidsregels zijn besproken in de cie. GROW van september 2012. Nu kan de definitieve beleidsregel vastgesteld worden door het college. Daarna volgt publicatie. 
Besluit  Het college besluit:
1. de beleidsregels met betrekking tot het aanvragen van vergunningen voor het kappen van eigen gemeentelijke houtsopstanden in Eemnes vast te stellen;
2. de beleidsregels te publiceren;
3. e.e.a. ter kennisname te brengen van de commissie GROW.

 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Winkelwagenoverkapping/vlaggenmast/reclame Boni
De Boni in Eemnes heeft zonder vergunning 2 winkelwagenoverkappingen en 2 vlaggenmasten van 8 meter hoog op gemeentegrond geplaatst. Daarnaast hebben zij – ook zonder vergunning – reclame aan de gevel aangebracht.

Besluit 
Het college besluit:
1. de overkappingen te laten staan en een overeenkomst op te stellen voor het gebruik van de gemeentegrond, en daarvoor een bedrag van € 500, per jaar te vragen;
2. Boni mee te delen dat de gevelreclame en de vlaggenmasten binnen 3 weken verwijderd moeten worden.
3. Boni mee te delen dat er vergunningsvrij maximaal 1 vlaggenmast van 6 meter hoog  op eigen terrein geplaatst kan worden

 
 

Rondvraag / mededelingen

Onderwerp - Weekmarkt
N.a.v. de motie in de gemeenteraad is opnieuw overleg gezocht met de winkeliers t.b.v. een gezamenlijk gesprek met de markthandelaren. Via de
winkeliersvereniging hebben de winkeliers nogmaals aangegeven tegen vestiging van de markt op de Minnehof te zijn en geen behoefte te hebben aan een gesprek.
Besluit  Het college besluit:
1. het al eerder genomen besluit d.d. 13 november 2012 te handhaven. Dit werkt uit op het (weer) houden van de weekmarkt vanaf 1 januari 2013 op de oorspronkelijk bedoelde en in gezamenlijk overleg overeengekomen en ook daarvoor ingerichte locatie, zijnde de Braadkamp;
2. de commissie W&R hierover mondeling te informeren tijdens de vergadering op 6 december a.s.