Collegebesluitenlijst 4 juli 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 juli 2012
 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

 
Onderwerp - Besluitenlijst week 26
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp: Rapportage dienstverlening VRU:
In de Gemeenschappelijke Regeling en de dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de rapportage van de voortgang van de dienstverlening. De rapportage vindt plaats in mei en in september over het lopende jaar. De rapportage over de eerste maanden van 2012 in box 1 en 2 wordt ter kennisname aan u voor gelegd.
Besluit: Het College besluit:
1. de rapportage over de eerste vier maanden van 2012 voor kennisgeving aan te nemen.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan ‘Kern Eemnes’:
In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kern Eemnes’ en deze vrij te geven voor het wettelijke vooroverleg en inspraak.
Besluit: Het college besluit:
1. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kern Eemnes’ voor te leggen aan de Commissie W&R om de meningen en gevoelens te peilen;
2. In het voorontwerp nog een aantal aanvullingen aan te brengen t.a.v. wijzigingsbevoegdheden
3. De Commissie W&R voor te stellen het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kern Eemnes’ vrij te geven voor inspraak en het vooroverleg met de wettelijke overlegpartners op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
 
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Leges heffen op aanvragen registratie kinderopvangvoorzieningen.
aanvragen tot registratie voor kinderopvang wijken niet af van diensten door gemeenten op andere beleidsterreinen. De compensatie van kosten voor toezicht en handhaving kinderopvang in het gemeentefonds zijn voor een gemeente veelal onvoldoende. Een gemeente kan, op basis van de gemeentelijke autonomie, leges heffen en hierin ook de kosten voor het GGD-onderzoek voor registratie betrekken.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met het aanpassen van de legesverordening met als doel leges te kunnen heffen op aanvragen registratie kinderopvang (met aangepaste tarieven)
2. de invoering hiervan betrekken bij de reguliere herziening van de legesverordening per 1-1-2013
3. een en ander nader af te stemmen met Laren (Blaricum heeft al besluit genomen).
 
Onderwerp: Beleidsregels schuldhulpverlening
Met deze beleidsregels wordt beoogd dat in de HBEL gemeenten heldere spelregels zijn omtrent schuldhulpverlening. Inwoners weten wat de voorwaarden zijn voor toelating tot de schuldhulpverlening en waaraan zij zich dienen te houden en de gemeente op haar beurt weet welke verplichtingen zij aan de inwoners mag opleggen en wanneer zij de toegang tot de schuldhulpverlening kan weigeren of beëindigen
Besluit: Het college besluit: In te stemmen met de beleidsregels schuldhulpverlening 2012.
 
Onderwerp: Gevolgen Lente akkoord Sociale Zaken.
De Commissie BSM wordt middels bijgevoegd memo op de hoogte gesteld van de gevolgen van het Lente Akkoord voor Sociale Zaken, conform de afspraak in het portefeuillehouderoverleg SOZA HBEL van 11 juni 2012.
Besluit: Het college besluit de memo voor kennisgeving aan te nemen, en als c- stuk aan de commissie BSM te zenden.
 
Onderwerp: Verslag Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes:
het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, Politie, Halt en gemeente in het kader van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes.
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de verslagen van 24 april en 12 juni jl. van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes.
 
Onderwerp: Aanvullend budget onderzoek geluidvoorziening A-27:
Voor het plaatsen van een korvenconstructie op de bestaande geluidwal is het noodzakelijk dat er aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd naar de stabiliteit van de wal. De kosten van dit onderzoek zullen circa € 7.500 bedragen. Dit aanvullende onderzoek was niet voorzien en derhalve niet in de begroting opgenomen.
Besluit: Het college besluit:
op voorhand in te stemmen om een budget van € 7.500 beschikbaar te stellen en dit bij te ramen via de Zomernota 2012.
 
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg Jeugd:
Ambtelijke toelichting vergadering 5 juli 2012.
Besluit: Het college besluit niet in te stemmen met een financiële bijdrage vanuit Eemnes voor de transitie in G&V (Eemnes neemt deel aan de transitie in Utrecht) en overigens de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen.
 
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V:
Ambtelijke toelichting vergadering 5 juli 2012.
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen.


Portefeuille: Wethouder J. Bood

Onderwerp: PHO Wonen, Welzijn en Zorg:
Ambtelijke toelichting vergadering 5 juli 2012.
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen.