Collegebesluitenlijst 4 september 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 september 2012

 
Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 35
Besluit  Vastgesteld.

Onderwerp: Bespreekpunten begroting 2013. Naar aanleiding van de eerste bespreking van de begroting resteren er nog enkele bespreekpunten.
Besluit:Het college stemt in met enkele aanpassingen aan de begroting.
 
Onderwerp: Memo terugverdienen zonnepanelen Zuidersingel 4. Onderbouwing investering en terugverdientijd hiervan.
Besluit: Het college stemt in met de memo inclusief enkele aanpassingen.
 

Portefeuille Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp:Memo houtopstanden (bomen). Door de fractie van de VVD zijn vragen gesteld over de motie van D’66.
Besluit: Het college stemt in met het memo tbv. de commissie GROW.
 
 

Portefeuille Wethouder A.C. Wondergem

Onderwerp: Subsidieaanvraag bewoners Willemserf voor een buurtbarbecue 2012. Bewoners van Willemserf vragen een subsidie van €  257,- voor een barbecue op 9 september 2012.
Besluit:Het college besluit  een subsidie te verlenen en direct vast te stellen op € 150,-. Dekking kan worden gevonden in het budget WMO/sociale samenhang voor kleinschalige buurtinitiatieven 66.22.0001-642597.
 
Onderwerp: Memo beperking geluidoverlast A27 (oostzijde)
Aanvullend is gekeken naar het alternatief om de verhoging van de geluidwal door te trekken zodat de korvenconstructie doorloopt over de gehele lengte (vanaf eiland van Eemnes tot aan de bestaande korvenconstructie bij het benzinestation). Deze “opvulling van het gat” zou ca. € 300.000 extra kosten, bovenop het voorliggende raadsvoorstel voor
€ 350.000, dat wordt besproken in de komende commissie GROW en raad
Besluit:Het college besluit de memo met aanvullende informatie aan de commissie GROW te verstrekken.

Portefeuille Wethouder J. Bood

 
Onderwerp:Exploitatie Dorpshart 2012:
Jaarlijks wordt de exploitatieopzet van het project Dorpshart herzien. De exploitatie bestaat uit de deelexploitaties Dorpshart openbaar gebied en Dorpshart/Torenzicht.
Besluit:Het college besluit de raad voor te stellen:
1. De geactualiseerde exploitatieopzet Dorpshart 2012 e.v. vast te stellen.
2. De kredieten zoals opgenomen in de kolom “raming 2012” van de deelexploitaties Dorpshart/Torenzicht en Dorpshart openbaar gebied beschikbaar te stellen.
3. De bij raadbesluit van 28 maart 2011 opgelegde geheimhouding van de in de bijlage opgenomen deelexploitaties te bekrachtigen tot 1 januari 2015.
4. De 16e begrotingswijziging vast te stellen.
5. Het aangepaste ontwerp voor het plein Braadkamp aan de raad voor te leggen (vanwege de meerkosten).
 
 
PERSUURTJE
Van 12.00 – 13.00 uur vindt het overleg met de pers plaats aan de hand van de stukken voor de vergaderingen van de commissies van september en de agenda’s van de collegeleden voor de komende maand.
 

Rondvraag/mededelingen:

De vraag wordt gesteld wat de verhoging van de maximum snelheid tot 130 km/uur is voor de geluidbelasting op de woningen?
Nagaan wat hiervan het effect is.