Collegebesluitenlijst 6 augustus 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 31
Besluit  Vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Bestuurlijke voortgangsrapportage (Zomernota 2012):
De Zomernota geeft de voortgang van de werkzaamheden en de financiële stand van zaken per programma aan. De Zomernota sluit met een nadelig saldo van € 150.463.
De mutaties naar aanleiding van de Zomernota worden vertaald in een begrotingswijziging.
De zomernota is reeds in concept besproken in het college. De opmerkingen zijn aangepast.
Besluit  Het college besluit de bestuurlijke voortgangsrapportage (zomernota 2012) en de 14e en 15e begrotingswijziging aan de gemeenteraad ter besluitvorming aan te bieden.

 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Voor- en vroegschoolse educatie (VVE):
op 27 juni 2011 is het VVE en peuterspeelzalen(subsidie) beleid vastgesteld. Betrokken partijen werken inmiddels één jaar met het beleid. Bedoeling van de memo is om de leden van de commissie BSM te informeren over de voortgang.
Besluit  Het College besluit:
1. kennis te nemen van bijgaande memo en
2. de memo te bespreken in de commissie BSM van 10 september a.s.
 
Onderwerp - Vordering provincie Utrecht t.a.v. oude bodemsaneringsgevallen:
Sinds een aantal jaren probeert de provincie Utrecht een financiële bijdrage te vragen aan gemeente Eemnes voor oude bodemsaneringsgevallen.
Besluit Het college besluit:
1. in te stemmen met het betalen van 50 % van de gevraagde bijdrage in de kosten, uitwerkende op € 27.500,-
2. de kosten ten laste te brengen van 67230019 – 643100
3. de kosten meenemen in het rekeningresultaat 2012
 
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Plaatsing driehoeksborden tbv opening Dorpshart:
Er is een verzoek ingediend voor het plaatsen van driehoeksborden in de periode van 15 september 2012 t/m 29 september 2012 ten behoeve van de opening van het nieuwe Dorpshart.
Besluit  Het college van burgemeester en wethouders besluit af te wijken van het beleid Borden en Spandoeken 2005 voor de periode van 22 september 2012 t/m 29 september 2012 om toestemming te geven voor het plaatsen van 6 driehoeksborden in de gemeente Eemnes ten behoeve van de opening van het nieuwe Dorpshart.