Collegebesluitenlijst 6 november 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 november 2012

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

 
Onderwerp - Besluitenlijst week 44
Besluit: Vastgesteld
 
Onderwerp: Uitbreiding cameratoezicht in kader van het handhaven van de openbare orde in omgeving van de Minnehof (nieuwe Dorpshart) te Eemnes.
Op 24 april 2012 is het college akkoord gegaan met de uitbreiding van het cameratoezicht naar De Minnehof. Dit omdat er ernstige vrees bestond voor overlast van jeugd als gevolg van de sluiting van cafetaria en Dik Trom bij Torenzicht.
Uit kostenoverwegingen is op dat moment gekozen voor de plaatsing van twee camera’s bij de cafetaria en de ontwikkelingen af te wachten. Nu blijkt dat de achterzijde (de laad- en losplek voor de winkels en het parkeerterrein) dusdanig aantrekkelijk is voor jongeren om rond te hangen en er vanuit de omgeving nauwelijks toezicht is op de activiteiten die daar plaatsvinden.
Aan de hand van deze ontwikkeling wordt voorgesteld het besluit van 24 april jl. te heroverwegen en te besluiten tot uitbreiding van het cameratoezicht naar het parkeerterrein.
Besluit: Het college besluit:
1) het besluit van 24 april 2012 te heroverwegen en het cameratoezicht uit te breiden naar het parkeerterrein van de Minnehof;
2) het cameratoezicht te laten gelden voor een periode van twee jaar, met mogelijkheid deze periode te verlengen, waarbij de resultaten van het cameratoezicht tussentijds zullen worden geëvalueerd met betrokken partijen;
3) de investering m.b.t. het cameratoezicht als volgt te dekken:
- de investering ad. € 12.500,- in een periode van 5 jaar af te schrijven en de kapitaallasten ad. € 3.125 ten laste te brengen van de kostenplaats Veiligheid (61400011-661011);
4) de met deze investering gemoeide extra kosten bij te ramen via een begrotingswijziging.
 
 
Onderwerp:Papierarm werken:
Knelpunt rondom de invoer van papierarm werken en de mogelijke opties
Besluit:Het college besluit:
1. het presidium de bijgevoegde memo te sturen.
2. het presidium aan te geven dat het college de voorkeur heeft voor optie 4.
3. de VNG te verzoeken een actieve rol te nemen in de lobby voor de wijziging van het Rechtspositiebesluit.
 
 
Onderwerp:Voortgangsrapportage uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012:
Conform afspraken, gemaakt in het Integraal Veiligheidsplan meerjarenbeleidsplan 2011-2015,wordt periodiek aan het college gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering.
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de voortgangsrapportage Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012.
 
 
Onderwerp:Wijziging gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie:
Het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie heeft op 31 oktober jl. vastgesteld dat wijziging van de gemeenschappelijke regeling volgens bijgevoegd ontwerp gewenst is. Het Dagelijks Bestuur legt het voorstel tot wijziging thans aan de colleges en de burgemeesters voor ter besluitvorming. Het besluit tot wijziging behoeft voorafgaande toestemming van de gemeenteraden.
Besluit:1. het college en de burgemeester besluiten het ontwerp-besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Blaricum Eemnes Laren ter verkrijging van de vereiste toestemming voor te leggen aan de gemeenteraad.
2. Het college en de burgemeester besluiten tot vaststelling van het ontwerp-besluit, zoals opgenomen in het document Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie 2013, ontwerp gewijzigde regeling (1e wijziging) van 31 oktober 2012, onder voorbehoud en opschortende voorwaarde van het verlenen van toestemming daartoe door de gemeenteraad.
 
 
Onderwerp:Nota Economische ZakenIn de nota economische zaken zijn de economische perspectieven belicht van de gemeente Eemnes, gericht op een gezonde economische ontwikkeling. Deze nota benoemt daarvoor de relevante economische thema’s en concrete actielijnen. Ook beschrijft de nota de toetsingscriteria voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein binnen het project Zuidpolder.
Besluit: Het college besluit om:
  1. in te stemmen met de Nota economische zaken;de actiepunten op het gebied van Dienstverlening en de ondersteuning aan ondernemers vooralsnog niet uit te voeren;
  2. de Nota economische zaken ter vaststelling aan te bieden aan de Gemeenteraad.

 

Portefeuillehouder: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp:Bestemmingsplan Wakkerendijk-Meentweg 2012:
De voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om gedurende de periode dat er beroepen aanhangig zijn, een nieuw besluit te nemen met betrekking tot de percelen Wakkerendijk 82 en 84.
Besluit:Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan voor de percelen Wakkerendijk 82 en 84 in de volgende zin gewijzigd vast te stellen:
- Het achterste deel van het perceel Wakkerendijk 84 (her)krijgt de bestemming bedrijfsdoeleinden, categorie 1.
- De bouwvlek voor de bouw van een woning op het perceel Wakkerendijk 82 wordt ca. 7 meter in westelijke richting opgeschoven zodat de afstand tussen de bedrijfsbestemming van Wakkerendijk 84 en de beoogde woning van Wakkerendijk 82, minimaal 10 meter bedraagt.
 
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp:Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen:
op 9 oktober jl. stemde uw college in met een nieuw handhavingsbeleid Kinderopvang en peuterspeelzalen. Abusievelijk is in het besluit niet de juiste (oude) regeling ingetrokken die door het nieuwe handhavingsbeleid wordt vervangen. Dit dient alsnog te gebeuren.
Besluit:Het college besluit om het op 9 oktober 2012 genomen besluit met betrekking tot het onderwerp ‘Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen’ te herzien voor wat betreft onderdeel 3 en hiervoor in de plaats te lezen: “3. de op 13 december 2011 door het college vastgestelde notitie ‘Notitie handhavings- en sanctiebeleid gemeente Eemnes betreffende kwaliteit en handhaving kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen van 1 november 2011 met de bijbehorende afwegingsmodellen’ in te trekken.”
 
 
Onderwerp:verslag Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes:
het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, Politie, Halt en gemeente in het kader van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes
Besluit:het college besluit 1. kennis te nemen van het verslag van 30 oktober 2012 van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes en 2. een vuurwerkvoorlichting door Halt in Impuls te organiseren en de hiermee gemoeide kosten (circa € 300) ten laste te brengen van de kostenplaats 66300012 (Impuls) categorie Subsidie Versa
 
Onderwerp:Memo klimaatbeleid
In een memo wordt de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de maatregelen en acties uit het aanvullende klimaatbeleidsplan
Besluit:Het college stemt in met het memo ten behoeve van de commissie GROW. De volgende keer graag in de vorm van een stoplichtrapportage.
 
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
 
Onderwerp: Vijf bezwaarschriften tegen respectievelijk vijf besluiten tot het verlenen van omgevingsvergunningen en een vergunning voor het uitoefenen van een slijtersbedrijf nabij winkelcentrum De Minnehof:
De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 23 oktober 2012 een advies uitgebracht.
Besluit: Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen, de bezwaarschriften van bezwaarmaakster niet-ontvankelijk te verklaren en de bestreden besluiten in stand te laten.