Collegebesluitenlijst 7 februari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 februari 2012

 
Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
mevrouw J. Schouten-de Boer, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp - Overzicht relatiegeschenken 2011
Melding van ontvangen geschenken over het jaar 2011 door collegeleden.
Besluit  Het college neemt kennis van het overzicht.
 
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 5
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp - Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie 2012:
Conform art. 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren dient de gemeente ieder jaar met de BEL Combinatie een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af te spreken. Nu ligt de DVO voor het jaar 2012 ter bespreking en vaststelling voor.
Besluit  Het college besluit de Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2012 aan te gaan.
 
Onderwerp - Jaarrekening 2011 investeringsprojecten
T.b.v. de jaarrekening 2011 is door de afdeling Planning en Control geïnventariseerd  i.o.m. de budgethouders welke kredieten bij de jaarrekening afgesloten kunnen worden. Bijgevoegd de investeringen die eind 2011 worden afgesloten.
Besluit  Het college besluit de afgeronde investeringskredieten af te sluiten, met uitzondering van de Brandputten.
 
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Concept voorontwerp bestemmingsplan De Weiden:
Het concept voorontwerp bestemmingsplan De Weiden is gereed en wordt nu ter instemming aan u voorgelegd.
Besluit Het college besluit in te stemmen met het concept voorontwerpbestemmingsplan De Weiden en voor te leggen aan de commissie W&R.
 
Onderwerp - Afwijkingenbeleid voor mantelzorg
Recentelijk is een verzoeke gedaan om af te wijken van het bestemmingsplan om te mogen bouwen ten behoeve van mantelzorg. Het is wenselijk om op dit punt beleid te formuleren.
Besluit  Het college besluit in te stemmen met de randvoorwaarden voor het verlenen van een kruimelontheffing ex bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht voor mantelzorg en deze voor advies voor te leggen aan de WMO-raad, de WMO consulent en de commissie WenR

 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Verslag signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes
het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, politie, Halt en gemeente in het kader van het signaleringsoverleg Jeugd Eemnes
Besluit  Het college besluit kennis te nemen van het verslag van 24 januari jl. van het signaleringsoverleg Jeugd Eemnes
 
Onderwerp - Recreatieve bewegwijzering in gemeente Eemnes
Door regio Amersfoort is een plan opgesteld voor het aanbrengen of verbeteren van de wegbewijzering van de recreatieve voorzieningen in de regiogemeenten. Aan de opstelling en uitvoering hiervan zijn geen kosten verbonden. Voordat het plan wordt uitgevoerd is het gewenst dat uw college hier kennis van neemt en ermee instemt.
Besluit  Het college stemt in met deelname aan het project “Toeristische bewijzering Regio Amersfoort’, volgens het bijgaande voorlopige plan en bijbehorende plaatsingcriteria.