Collegebesluitenlijst 7 maart 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 maart 2012
 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
mevrouw J. Schouten-de Boer, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - besluitenlijst week 9
Besluit  vastgesteld.

 
Onderwerp: Vaststellen beleidslijn BIBOB:
Sinds 1 juni 2003 bestaat de mogelijkheid voor het openbaar bestuur om de Wet BIBOB toe te passen. De Wet BIBOB staat voor Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur. De hoofddoelstelling van de Wet BIBOB is om bestuursorganen in staat te stellen te voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteren. Het is aan te bevelen om voor de toepassing van de Wet BIBOB een beleidslijn vast te stellen.
Besluit: De burgemeester besluit, voor zover het zijn bevoegdheid betreft:
- De ‘Beleidslijn BIBOB Eemnes 2012’ vast te stellen en op de dag na publicatie in werking te laten treden voor de toepassingsgebieden drank- en horeca, exploitatie, speelautomatenhallen en seksinrichtingen;
- Het algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB en het bijbehorende bijlagenvel vast te stellen;
- Middels bijgevoegde memo de Raad te informeren.
 
Onderwerp: Vaststellen beleidslijn BIBOB:
Sinds 1 juni 2003 bestaat de mogelijkheid voor het openbaar bestuur om de Wet BIBOB toe te passen. De Wet BIBOB staat voor Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur. De hoofddoelstelling van de Wet BIBOB is om bestuursorganen in staat te stellen te voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteren. Het is aan te bevelen om voor de toepassing van de Wet BIBOB een beleidslijn vast te stellen.
Besluit: Het college besluit, voor zover het hun bevoegdheid betreft:
- De ‘Beleidslijn BIBOB Eemnes 2012’ vast te stellen en op de dag na publicatie in werking te laten treden voor de toepassingsgebieden drank- en horeca, exploitatie, speelautomatenhallen en seksinrichtingen;
- Het algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB en het bijbehorende bijlagenvel vast te stellen;
- De leges vast te stellen op € 500,-
   -    Middels bijgevoegde memo de 
        Raad te informeren.  
 
Onderwerp: Aansluiten bij het Handhavingsarrangement Boete of Kanskaart
Het doel van het handhavingsarrangement is de aanpak rondom het alcoholgebruik door jongeren beter te organiseren. De Boete of Kanskaart behelst een Halt-afdoening met daarin een alcohol leerstraf met het doel schadelijk alcoholgebruik terug te dringen. Daarbij wordt nagestreeft de betrokkenheid van de ouders bij de problematiek te vergroten.
Besluit: Het college besluit:
Deel te nemen aan het handhavingsarrangement Boete of Kanskaart in het kader van de aanpak van alcoholgebruik door jongeren.
De jaarlijkse kosten ad €220,97 ten laste te brengen van de post Criminaliteitsbestrijding (HALT) (kostenplaats 61400009; kostensoort 642522)
 
Onderwerp: Concept kaderbrief 2013 Veiligheidsregio Utrecht
Het voorliggende financieel kader wordt als uitgangspunt gebruikt voor de voorbereiding op de programmabegroting 2013. Het college wordt in de gelegenheid gesteld om hierop een reactie te geven. De inhoud geeft geen aanleiding om een inhoudelijke reactie te geven.
Besluit: Het college besluit door middel van bijgevoegde brief te reageren op de concept kaderbrief 2013 van de VRU.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Meerjarenplanning inventarisatielijsten woningbouw 2012-2025
De provincie wil het totaalbeeld van de voortgang van de woningbouw in de provincie Utrecht actualiseren. Ten behoeve hiervan vraagt de provincie om medewerking van de gemeente Eemnes.
Besluit: De gemeentelijke woningbouwplanning aan G.S. ter kennisneming brengen.
 

Portefeuille: Wethouders E.M. van IJken en A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Bestuursopdracht “bestemmingsplan Buitenrand”
Een aantal bestemmingsplannen is wettelijk gezien aan herziening toe. Deze voegen we samen in 1 nieuw bestemmingsplan Buitenrand. Daarin nemen we ook een aantal kleinere recentere bestemmingsplannen op. Er worden in de betreffende gebieden (afgezien mogelijk van het Ocrietterrein) geen grote, nieuwe ontwikkelingen voorzien.  Het nieuwe plan zal dan ook voornamelijk consoliderend van aard zijn.

Besluit: Het college besluit:
1. instemmen met de bestuursopdracht “bestemmingsplan Buitenrand”
2. de bestuursopdracht Buitenrand ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden