Collegebesluitenlijst 8 mei 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 18
Besluit  Vastgesteld.

 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening:
De provincie Utrecht heeft het ontwerp van de provinciale structuurvisie en verordening vanaf 3 april 2012 voor 6 weken ter inzage gelegd. Tot en met 14 mei 2012 kunnen zienswijzen worden ingediend.
Besluit  Het college besluit:
1. Een zienswijze in te dienen voor wat betreft het aantal te bouwen woningen in de Zuid-polder en de aanduiding “landbouwkerngebied” zuidelijk van de Zuidbuurt, westelijk van de Wakkerendijk en voor het overige de visie en verordening voor kennisgeving aan te nemen.
2. ten aanzien van het verbod voor maïsteelt in een deel van de polder  de AKOE te raad-plegen i.v.m. het eventueel indienen van een zienswijze hiertegen
3. Instemmen met de regionale zienswijze.
4. De visie en verordening ter kennisneming te brengen aan de raad.
 
Onderwerp - Spitsafsluiting Stachouwerweg en Goyerweg:
In 2010 is tussen uw college en het college van Blaricum een compromis bereikt over het uitbreiden van de door u voorgenomen ochtendspitsafsluiting van de Goyerweg en de Stachouwerweg met een avondspitsafsluiting van de Stachouwerweg. Daarna is hier verder geen uitvoering aan gegeven in verband met andere prioriteiten. Het plan is nu weer opgepakt en het is de bedoeling dit nu snel ten uitvoer te brengen. Voor het in procedure te brengen verkeersbesluit is een communicatieplanning opgesteld.  
Besluit Het college besluit:
• In te stemmen met bijgaande communicatieplanning en ontwerp verkeersbesluit voor de uitvoering van de spitsaf-sluiting van de Goyerweg en Stachouwerweg. 
• Geen ontheffingenregime in te stellen
• de commissie GROW te informeren door middel van bijgaande memo.
 
Onderwerp - Speelplaats achter Fazantenhof 52:
De Speelplaats achter Fazantenhof 52 krijgt een kleine aanpassing van de inrichting.
Besluit Het college besluit:
1. bij de speelplaats achter Fazantenhof 52 de kabelbaan te verwijderen;
2. bij de speelplaats achter Fazantenhof 52 een glijbaantje te plaatsen;
3. de omwonenden van de Fazantenhof en de Patrijzenhof door middel van een brief te informeren over de verande-ringen aan de speelplaats achter Fazantenhof 52;
4. om de portefeuillehouder in de herfst de belangengroep Fazantenhof uit te laten nodigen om ervaringen uit te wisselen;
5. de kabelbaan te verplaatsen naar park Stadwijksingel, inclusief vergroting van de hellingshoek;
6. de bovengenoemde besluiten ter kennisname voor te leggen aan de commissie GROW (inclusief instemming overheveling van budget);
7. De raad te informeren bij de zomernota (inclusief overheveling van budget).
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - PHO Gezondheidszorg G&V:
Ambtelijke toelichting vergadering 10 mei 2012 
Besluit  Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp - PHO Gezondheidszorg Jeugd
Ambtelijke toelichting vergadering 10 mei 2012.
Besluit Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen.
 
Onderwerp - PHO Wonen, Welzijn en Zorg:
Ambtelijke toelichting vergadering 10 mei 2012.
Besluit Het college besluit in te stemmen met financieringsvoorstel (voorzover van toepassing voor Eemnes) en overigens de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen.
WMO-loket betrekken bij de AWBZ-transitie.
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Geen.